Retningslinjer for utgiftsdekning til reise mm

Dekning av utgifter ved HPK-medlemmers deltakelse i turneringer (revidert mars 2017)

  1. HPK dekker inntil 100 kroner pr reise av de reiseutgiftene som medlemmer har til felles transport til og fra turneringer i Østlandsregionen. Med turneringer menes nasjonale stevner i alle deltakerklasser som er annonsert av Petanqueseksjonen på petanque.no. Med Østlandsregionen forstås spillesteder utenfor eget fylke i Østfold, Buskerud, Akershus og Oslo. Reiseutgifter til turneringer i eget fylke dekkes ikke. Ved HPK-lags deltakelse i Vinterserien i Vestby vil billettene på Bastøyferga med enkeltbilletter eller autopassutgifter dekkes fullt ut av klubben (i stedet for 100 kroner) i tillegg til bensinpenger fra passasjerer
  2. Det forutsettes at medlemmer organiserer felles biltransport til og fra turneringer med minimum 2 spillere i hver bil. Det avtales at de som reiser sammen, spleiser på utgifter som bilfører har utover tilskuddet fra klubben. Medpassasjerenes andel skal sammen med klubbens tilskudd dekke bileiers utgifter slik: 
    • Reiser til og fra Oslo: kr 500 pr bil pluss bompenger og ev parkeringsutgifter
    • Reiser til andre lokaliteter i regionen: kr 3 pr km pluss bompenger

          Disse satsene reguleres i mars hvert år dersom prisnivå eller andre forhold tilsier det. Utbetaling av klubbens tilskudd som er innenfor disse kriteriene, behandles på fullmakt av kasserer.

  1. Reisetilskudd til deltakelse utenfor Østlandsregionen og i utlandet behandles av styret etter søknad i forkant av slik deltakelse. Søknad bør sendes minst 2 uker i forkant eller så snart det er mulig etter påmelding. Tilskuddet vil kun dekke en del av utgiftene og øvre grense for slike tilskudd er 2000 kroner pr spiller.
  2. Tillitsvalgtes reiseutgifter til ivaretakelse av verv og representasjon dekkes av HPK etter billigste reisemåte så lenge det ikke dekkes av Petanqueseksjonen.
  3. Ved deltakelse i NM dekker HPK deltakeravgiften, men ikke reiseutgifter for aktive medlemmer.
  4. Med aktiv i pkt.5 menes både sportslig aktivitet og klubbinnsats. Sportslig aktivitet innebærer å ha deltatt på minst 2 nasjonale stevner i forkant av NM, jf årsmøtevedtak 2017, samt å ha deltatt på minst 5 spillekvelder i klubben i løpet av året. Klubbinnsats vil si å ha deltatt på minst 1 dugnad årlig eller å skjøtte minst 1 verv i klubben. De som ikke oppfyller disse vilkårene, må betale påmeldingsavgifter til NM selv.