STYREMØTE I HOLMESTRAND PETANQE KLUBB torsdag 30.9.2021 

Sted: Hos Svein Erik i Ekebergveien

Til stede: Svein Erik Johansen, Johnny Skjørberg, Bjørnar Endal, Arnstein Barstad og Ingri Lie.

Sak nr.

21/21  Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

 

22/21  Oppdatering av Brønnøysund og Klubbadmin.

Bjørnar bekreftet at Klubbadmin nå er oppdatert og at styreforandringene vil bli registrerte  i Brønnøysund Registrene fredag (1.10)

 

23/21  Oppmerksomhet til nabo på Hvitstein som lånte oss strøm

Styret var enstemmig: Gavekort fra vinmonopolet, pyntet med en blomst, overleveres av Helge.

 

24/21   Status økonomi

Kasserer Bjørnar gikk gjennom de viktigste punktene. Klubben har god økonomi, og kasserer har god oversikt og kontroll. 

Bjørnar sender ut påminnelse om innbetaling av sesongkort for innendørssesongen.

Vi ble enige om å overføre kr. 50,000 til sparekonto for fremtidig innendørshall og hvert år overføre overskudd som overskrider kr 70,000 til samme konto.

 

25/21   Premiering Hvitstein Cup 2021 (1div + 2div)

Her ble vi enig om følgende: Sesongens totalt 3 beste spillere: 1 premie kr 1,500,  2. premie kr 1,000,  3. premie kr 500, pluss kr 1,000 fordelt på 5 uke-vinnere , ikke inkludert de 3 sammenlagt-vinnerne. Ingen kan vinne mere enn 1 gang. Styret foretar trekning av disse vinnerne på neste styremøte.

Den samme premiering vil gjelde både for ute- og inne-sesongen.

26/21  Utleie av PP hallen vinter 2021-22

Stokke IL har søkt om bruk av PP hallen innendørs-sesongen 2021-22. Vi    ble enige om å tilby klubben bruk av hallen hver torsdag, til samme pris  og samme rettigheter som BAS har, som bruker hallen hver mandag

 

27/21  Opplæring Klubbadmin nytt styre

Bjørnar ga kort informasjon om innlogging og bruk.

 

28/21   Evaluering NM Bergen (forespørsel fra Forbundet)

Bjørnar og Johnny, begge deltakere i NM, la frem både positive og negative punkter. Svein Erik tilbø seg å skrive ned de viktigste punktene og sende dem til Heidi, HPKs representant  til Forbundet, for videreformidling til Forbundet, og/eller arrangør.

 

29/21  Julebord/jubileumsfest

Vi ble enige om at BAS var å foretrekke fremfor hotellet. Vi vil   kontakte BAS og reservere en lørdag i slutten av november, og invitasjon vil bli sendt ut til alle medlemmer, også med tilbud om å inkludere samboer. Egenandel: 200kr/pers.

 

30/21  Eventuelt

Ansvar for godkjenning av betalinger, pluss ny klubb-kontakt, vil  bli overført fra Ingri til Svein Erik. Ansvaret for søknader om økonomisk støtte blir overført til ny klubbleder, med samarbeide fra sekretær.

Johnny sjekker med Frivillighetssentralen om støtte til rullestolrampe på Hvitstein.

 

Møtet ble avsluttet kl. 21:15.

Neste styremøte vil bli holdt mandag 15/11.          

 

Ingri Lie

Sekretær

Styremøte Holmestrand Petanque-klubb 15 april 2021.

Sted : Hvitstein stadion.

Til stede: Ingri Lie, Heidi Skjørberg Nilsen, Arnstein Barstad, Anne Lise Bakke.

Gjester: Helge Skjørberg, Hans- Erik Røneid- Hansen,  Ståle Baksetersveen.

 

Innkalling til styremøte/befaring på Hvitstein, på bakgrunn av ny korrespondanse med Holmestrand Kommune, og  tidligere søknad om stønad til kostnadene ved utvidelse av eksisterende nye baner, det ca. 3m gjenstående uberørte området bort til gjerdet.

Klubben har hatt følinger ute vedr mulige støtteordninger, men alle som tilbyr slik støtte, ser etter prosjekter for barn og ungdom under 20 år.

I tillegg til utgifter til utendørs baner, leier vi Peter Pan hallen, og bruker den 5-6 mndr på vinteren.

Fremtiden her er noe usikker, så det betyr at det vi har av midler nå, og det vi klarer å spare videre,   må prioriteres til nye innendørs baner.

Styret besluttet at vi kan, dersom det er eneste løsningen for å fullføre baneprosjektet, forskuttere det ønskede beløp med kr. 52.000,-, mot en garanti   at Kommunen tilbakefører beløpet til klubben i løpet av neste år.

Det ble også diskutert muligheten for å vurdere kostnadene med å utvide banene på dugnad. Dette vil da kreve en godkjennelse fra Kommunen – og en midlertidig tillatelse til å fjerne deler av   gjerdet mellom stadion og parkeringsplassen. Dette for å komme til med maskiner, uten å kjøre ut på den nye løpebanen.

Vi ser på dette som en nødløsning, da vi må leie utstyr og gå til diverse innkjøp.

Ingri legger dette fram for Susanne Poulsen i Kommunen, hvor de har hatt en god dialog hele veien.

Møtet sluttet etter ca. en time, med kald vind på Hvitstein.

 

Anne Lise Bakke

sekretær

 

 

Basert på Styrets beslutninger på møtet, sendte vi, samme kveld, e-post til Susanne Poulsen i kommunen.  Samtidig bekreftet vi at Helge Skjørberg vil være klubbens kontakt og ga henne og Ole Johan Bjørge hans telefonnummer og e-post adr. Arnstein Barstad vil samarbeide med Helge som Styrets representant.

Allerede morgenen etter fikk vi følgende svar:

 

                                                                                                                                 ./…2

 

Hei Ingri,

Takk for tilbakemelding. Skjønner at dere vil prioritere nye innendørs baner.

Jeg skal sjekke litt rundt omkring for å se om det fins fonder osv som støtter denne typen av aktivitet.

Ole Johan og jeg har blitt enige om at vi setter i gang mens Kjeldaas er på Hvitstein. Da trenger dere ikke tenke mer på dugnad. Tror det blir det mest fornuftige. Du vet at vi veldig gjerne vil prioritere mangfold i aktiviteter i Holmestrand.

Da kan du og jeg tar en prat om hvordan vi skaffer midler som vi kan legge i potten.

Fint om dere tar kontakt med Ole Johan for å sikre at banen blir stor nok i forhold til ønskene fra dere.

Med vennlig hilsen

Susanne Poulsen

Kulturkonsulent                          

Idrett & friluftsliv

 

Styremøte 8 april 2021, i Holmestrand Petanqueklubb.

På nett: Ingri Lie, Heidi Skjørberg Nilsen, Arnstein Barstad, Bjørnar Endal, Anne Lise Bakke.

Gjest: Johnny Skjørberg

 

Det ble et hastig innkalt møte, grunnet et par spørsmål fra styret i Petanque Norge.

Tilbakemelding måtte være innkommet Forbundet,  førstkommende fredag.

1)   Spørsmål til HPK, om avholding av EM-kvalifisering for veteraner. I følge terminlisten,

      skal dette skje 8-9 mai. Grunnet usikkerhet rundt gjennomføringen, pga koronasituasjonen,

      er alternativ dato 5-6 juni.  Usikkert om det er behov for å spille 2 dager, avhenger av hvor

      mange som ønsker å delta.

      HPK skal kun stille baner, Forbundet har all regi.

2)   Det planlegges også NM i Bergen i juni. Fordi koronasituasjonen er noe uviss, og det kan

       komme endringer, som gjør at NM brått kan gjennomføres, vil tiden bli knapp for Bergen, og

       Forbundet vil gjerne avlaste Bergen med en gren. Det er spørsmål om HPK, kan arrangere

       skyteøvelsen,  dagen etter trippelmixen, 5 september.

       I flg. Johnny, vil begge disse øvelsene fint kunne gjennomføres av HPK.

 

Styret aksepterer derfor begge forespørslene fra Forbundet.

 

Styremøte 12 april er utsatt inntil videre.

 

 

Anne Lise Bakke

sekretær

 

Styremøte i Holmestrand Petanqueklubb , torsdag 11.03.2021.

Til stede på nett: Ingri Lie, Bjørnar Endal, Heidi Skjørberg Nilsen,

Arnstein Barstad, Ingunn Thorvik, Anne Lise Bakke.

 

Sak:

16/21   Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av referat fra Styremøte 01.03.

              Innkalling og saksliste, godkjent. Referat fra Styremøte 01.03, godkjent.

  5/21   HPK`S fremtid som klubb – eller med samarbeidspartner?

              Forslag HPK inn i HIF.

  17/21   Forslag fra Bjørnar om ny organisering av utvalgene.

              Andre innkomne forslag.

              Forslaget om ny organisering begrunnes i helhet med at HPK`s baneutvalg har betydelig

              mindre jobb etter at vi fikk baner på Hvitstein. Kioskutvalget har ikke lyktes i å få faste

              medlemmer, og har vært inaktiv i flere år. Styret foreslår derfor at antall utvalg reduseres

              med 2, dvs. at vi da vil ha igjen Bane-og hall-utvalg, pluss Turneringsutvalg. Forslaget er

              inkludert i årsrapporten til godkjenning.

              Innkommet forslag fra Johnny.

              Forslag fra Johnny om divisjonsspill: Forslag om å dele klubben inn i 2 divisjoner.

              Styret er enig med forslaget, som, i sin helhet, vil bli sendt ut til medlemmene til

              avstemning.

18/21   Gjennomgang av Årsrapporten.

              Evt. forandringer legges til Ingrid, som supplerer det inn i årsrapporten.

              Regnskapet er godkjent av kontrollutvalget. Budsjettet godkjent av Styret. Bjørnar

              oppdaterer etter endringer og sender Ingri, som legger det inn i årsrapporten.

19/21   Ny dato for Årsmøte? Hvilke saker bør sendes ut til medlemmene for avstemning i mars?

              Styret besluttet å utsette Årsmøtet til 7 juni, grunnet utviklingen i koronasituasjonen.

               Saker det ønskes en avstemning/uttalelse om, vil være forslaget fra Johnny om divisjons-

               spill fra kommende sommersesong. Likeledes forslag om HPK`s fremtid som selvstendig

               klubb – eller med samarbeidspartner. Ingri legger de to sakene frem for klubbens

               medlemmer , med svarfrist innen 22 mars.

20/21   Eventuelt.

          1)    HPK er i god dialog med Svele ang. ny leieavtale PP.

          2)    I referatet fra 01.03, sak 11/21,  ble det foreslått å premiere etter endt kveld på

                 klubbmesterskapene, med innsats kr. 50,- og premiering til 1 og 2 plass.

                 Det blir foreslått av Styret , at premieringen skal fordeles med 60/40, til 1 og 2 plass.

                 Ingen premiering på julebordet.

                 Legges fram som forslag på Årsmøtet.

          3)    Grunnet utsettelse av Årsmøtet, vil sittende Styre bestå fram til Årsmøtet.

          4)    Styret har mottatt Valgkomiteens innstilling. Den har noen punkter Styret har problemer

                  med å akseptere. Vi ble enige om å ta dette opp på et senere møte.

 

Neste styremøte er satt til 12 april, uvisst hvordan det gjennomføres m.h.t. koronasituasjonen.

 

Møtet avsluttet kl. 20.30.

 

Anne Lise Bakke

sekretær

 

 

                      

Styremøte i Holmestrand Petanqueklubb , torsdag 11.03.2021.

Til stede på nett: Ingri Lie, Bjørnar Endal, Heidi Skjørberg Nilsen,

Arnstein Barstad, Ingunn Thorvik, Anne Lise Bakke.

 

Sak:

16/21   Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av referat fra Styremøte 01.03.

              Innkalling og saksliste, godkjent. Referat fra Styremøte 01.03, godkjent.

  5/21   HPK`S fremtid som klubb – eller med samarbeidspartner?

              Forslag HPK inn i HIF.

  17/21   Forslag fra Bjørnar om ny organisering av utvalgene.

              Andre innkomne forslag.

              Forslaget om ny organisering begrunnes i helhet med at HPK`s baneutvalg har betydelig

              mindre jobb etter at vi fikk baner på Hvitstein. Kioskutvalget har ikke lyktes i å få faste

              medlemmer, og har vært inaktiv i flere år. Styret foreslår derfor at antall utvalg reduseres

              med 2, dvs. at vi da vil ha igjen Bane-og hall-utvalg, pluss Turneringsutvalg. Forslaget er

              inkludert i årsrapporten til godkjenning.

              Innkommet forslag fra Johnny.

              Forslag fra Johnny om divisjonsspill: Forslag om å dele klubben inn i 2 divisjoner.

              Styret er enig med forslaget, som, i sin helhet, vil bli sendt ut til medlemmene til

              avstemning.

18/21   Gjennomgang av Årsrapporten.

              Evt. forandringer legges til Ingrid, som supplerer det inn i årsrapporten.

              Regnskapet er godkjent av kontrollutvalget. Budsjettet godkjent av Styret. Bjørnar

              oppdaterer etter endringer og sender Ingri, som legger det inn i årsrapporten.

19/21   Ny dato for Årsmøte? Hvilke saker bør sendes ut til medlemmene for avstemning i mars?

              Styret besluttet å utsette Årsmøtet til 7 juni, grunnet utviklingen i koronasituasjonen.

               Saker det ønskes en avstemning/uttalelse om, vil være forslaget fra Johnny om divisjons-

               spill fra kommende sommersesong. Likeledes forslag om HPK`s fremtid som selvstendig

               klubb – eller med samarbeidspartner. Ingri legger de to sakene frem for klubbens

               medlemmer , med svarfrist innen 22 mars.

20/21   Eventuelt.

          1)    HPK er i god dialog med Svele ang. ny leieavtale PP.

          2)    I referatet fra 01.03, sak 11/21,  ble det foreslått å premiere etter endt kveld på

                 klubbmesterskapene, med innsats kr. 50,- og premiering til 1 og 2 plass.

                 Det blir foreslått av Styret , at premieringen skal fordeles med 60/40, til 1 og 2 plass.

                 Ingen premiering på julebordet.

                 Legges fram som forslag på Årsmøtet.

          3)    Grunnet utsettelse av Årsmøtet, vil sittende Styre bestå fram til Årsmøtet.

          4)    Styret har mottatt Valgkomiteens innstilling. Den har noen punkter Styret har problemer

                  med å akseptere. Vi ble enige om å ta dette opp på et senere møte.

 

Neste styremøte er satt til 12 april, uvisst hvordan det gjennomføres m.h.t. koronasituasjonen.

 

Møtet avsluttet kl. 20.30.

 

Anne Lise Bakke

sekretær

 

 

                      

Styremøte Holmestrand  Petanqueklubb  1.mars 2021.

Sted: Hos Bjørnar i Rovedalen.

Til stede: Ingri Lie, Bjørnar Endal, Heidi Skjørberg Nilsen.

Via nett: Arnstein Barstad, Anne Lise Bakke.

 

Sak nr.:

 9/21   Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av referat fra styremøte 25.01.21.

             Innkalling og saksliste godkjent. Referat fra styremøte 25.01, godkjent.

 3/21   Årsmøte 22.03, Årsrapport (Heidi), forslag til dirigent og sekretær, ny valgkomitè,

             forslag til representanter på Tinget, forslag til ledere for utvalg og deres ønske om

             utvalgsmedlemmer, ansvar for avis-innlegg, sponsing, samarbeide med Kjær.

             Årsmøte avholdes den 22.03, avhengig av koronasituasjonen. Styret vil holde seg oppdatert

             når tiden nærmer seg. Årsrapporten ble oversendt styret, i forkant av møtet, og ble

             gjennomgått. Et par rapporter fra utvalgene mangler enda, og må være innkommet styret

             innen 8 mars.

             Hans Erik Røneid Hansen har sagt seg villig til å være dirigent.

             Styret tar kontakt med medlemmene for å høre hvem som kan være villige til å være i

             valgkomiteèn. Det var et ønske fra styret, at de fire som har representert Tinget, skulle

             fortsette, da de er blitt kjent der. Bjørnar legger fram en ny organisering av utvalgene, som

             legges fram som forslag på Årsmøte. Jan Åge har sagt seg villig til, å fortsette som ansvarlig

             for klubbens innlegg i avisa. Da det har vært svært vanskelig å få i havn nye sponsorer,

             uvisst hva klubben kan gi i gjengjeld, må styret ta en avgjørelse på om vi må glemme den

             delen.

             Ingri viderefører sitt samarbeide med Kjær.

 5/21    HPK`S fremtid som selvstendig klubb – eller med samarbeidspartner?

             Arnstein og Bjørnar hadde et møte med leder Trond Gurrich i HIF, den 09.02.21.

             Agenda: Muligheter for å legge HPK som gren under HIF, fordeler og ulemper.

             Bjørnar sammenfatter sine notater fra møtet, vil dele det opp i fordeler og ulemper,

             og legge dette fram for styret innen 12 mars. Det må ha styrets godkjenning, for å legge

             det fram på Årsmøtet.

 

10/21  Fortsatt leie av PP- hallen.

             Ingri og Bjørnar hadde møte med Alf Johan Svele, angående ny leieavtale av PP-hallen.

            Svele ønsker en 3 års avtale, men vi ønsker 5 år. Det er også planer om å selge bygget.

            Han vil evt. da sørge for, at kjøper forplikter seg til å beholde eksisterende leieavtale ut vår

             leieperiode.

             Det ble også diskutert muligheten for å få byttet porten, slik at vi får en bedre tilgang (dør) til

             hallen. Hvis vi gjorde dette selv, kunne han diskutere reduksjon i leieprisen. Ståle er informert

             om dette. Prisen vi betaler i dag, er kr. 200,- pr m2, pr. år. Totalt kr. 42.750,-. Svele mener han

             må ha kr. 300,- pr. m2, da det er mye utgifter forbundet med utleie av hallen. For 2021 blir

             summen egentlig totalt kr. 47579,-, fordi vi allerede har betalt gammel pris 1 tert 2021, dvs.

             ut leieperioden.

             Ingri tar kontakt med Svele, overbringer styrets ønske om en ny leieperiode på fem år, og

             en leiesum på kr. 50000,- de neste fem årene. Klubben har heller ikke fått brukt hallen slik

             som ønsket i vinter, grunnet koronarestriksjoner. Ingri sender mail til styret, etter

              tilbakemelding fra Svele.

11/21   Klubbmesterskap 2021 – premiering.

              Et ønske om at premieringen  skal være slik vi hadde det tidligere, med kontant utbetaling

              på samme kveld, men til 1 og 2 plass, og med høynet innsats på kr. 50,-. Legges fram som

              forslag  på Årsmøtet.   

12/21    Regnskap 2021.        

               Bjørnar har hatt møte med kontrollutvalget. Regnskapet er i boks, og kontrollutvalget

               rapporterer til Årsmøtet.

13/21    Streaming av petanque-kamper.

               Det har vært et ønske om å kunne streame kampene i PP-hallen under corona-cupen.

               Formålet med å streame kampene, var for at flere kunne logge seg på, og følge kampene.

               Styret mente at dette ikke var av interesse for andre enn de som spilte, og ble enige om at

               Pc’en ikke skulle brukes til dette. Ellers er det svært viktig at flere lærer seg bruken, og kan

               hjelpe til med å streame større kamper.

14/21    Forsikring av inventar i PP-hallen, og kiosk-vognen.

               Styret besluttet å godta tilbudet fra IF på forsikring av innbo PP-hallen og kioskvogn.

               Kostnad ca. kr. 500,- pr. år.

15/21    Eventuelt.

            1) Diskusjonen med banene fortsetter. Det har vært mange personer i kommunen som har

                vært involvert, noe som har forsinket tilbakemeldinger. Kommunen har heller ikke midler.

                Hans Erik og Ståle og Ingri fortsetter kontakten med kommunen, og Helge fortsetter

                kontakten med HIF.

          2)  Spilling i PP- hallen.

                Hallen vil være stengt foreløpig frem til 15 mars. Helge har hatt kontakt med kommune-

                legen, som fraråder all aktivitet av flere samtidig, grunnet økende smitte, i flere kommuner.

                Styret holder seg løpende orientert, og vil komme tilbake etter 15 mars.

          3)  FB – sidene.

                Det er stadig observert en franskmann, som legger ut diverse på vår klubbside.

                Han er nå slettet av admin.

           4)  Felles policy, av varer som er gått ut på dato fra kjøleskapet.

                 Styret bestemte at det henges opp en lapp på kjøleskapet, om at utgåtte varer selges

                 til halv pris.

 

Det utestående som skal inn på årsrapporten, må være innkommet styret 11 mars.

Styremedlemmene får det den 11 mars kl 18.30, til godkjenning, før den skal inn på

årsrapporten.

 

Møtet avsluttet kl. 2100.

 

Anne Lise Bakke

sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Styremøte i Holmestrand Petanqueklubb 25.01.2021.

Sted: Hos Ingri Lie,  Ekebergveien.

Til stede: Arnstein Barstad, Ingri Lie, Bjørnar Endal.

Gjest: Hans-Erik Røneid Hansen

Via nett: Heidi Skjørberg Nilsen, Anne Lise Bakke.

Ikke til stede: Ingunn Thorvik.

 

Saker:

 1/21   Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av referat fra styremøte 07/12.20.

             Godkjent innkalling og saksliste. Godkjent referat fra styremøte 07/12.20.

 2/21   Planlegge fortsatt bruk av PP-hallen-privat+klubbansvarlig.

             Styret vedtok at det kan foreløpig tillates bruk av hallen til frivillig trening, inntil 4 personer

             ad gangen, kun for medlemmer av klubben, bosatt i  Holmestrand kommune.

             Skulle kommunen bli rød, stenges hallen ned igjen.

 3/21   Årsmøte og Årsrapporter. Møte blir holdt på BAS 22.03.21.kl 18.30. Innkalling må skje

             senest 22.02. Sakspapirer må sendes ut/legges ut i hallen, senest 1 uke før (15.mars.)

             Forslag til saker sendt styret senest 8 mars. Årsrapporter, ansvar??

             Ingri sørger for å innhente rapporter fra de diverse utvalgene i klubben. Heidi lager et

             utkast til Årsrapporten, som hun tar med på neste styremøte. Bjørnar lager kapittelet om

             Økonomi. Vi vil be om at forslag fra medlemmene om saker til Årsmøtet, blir sendt Styret

             senest 28.02.

4/21   Økonomi: Status 2020 og hittil 2021.

             Ny kontoplan

             Start budsjett 2021

             Medlemskontingent via KlubbAdmin 2021.     

             Regnskap for 2020 og forslag budsjett 2021 ble gjennomgått. Bjørnar oppdaterer dette etter

             diskusjoner og korrigeringer på møtet. Enighet om endringer av navn på kontoer og sammen-

             slåing av kontoer. Endringer i kontoplan blir synlig i budsjett 2021. Bjørnar gjør ferdig

             regnskapet, og kaller inn kontrollutvalget for «revisjon» i løpet av februar.

             Bjørnar har tilrettelagt for fakturering av medlemskontingenten 2021 via KlubbAdm.

             Han regner med å være ferdig i løpet av januar. Bjørnar informerer medlemmene om

             endringene.    

5/21   HPKs fremtid som selvstendig klubb – eller med samarbeidspartner?

           Forskjellige alternativer ble diskutert, og legges eventuelt frem for Årsmøte.

6/21   Kontrollutvalget – oppdatering.

            Hans-Erik opplyserom godt samarbeide innad i utvalget, og at de holder seg informert.

            De vil komme på neste styremøte, da Bjørnar da vil legge frem det endelige budsjettet.

 7/21   Anders Jahres Humanitære stiftelse – søknad 15.03. Ansvar?

             Styret besluttet at det ikke vil være aktuelt for vår klubb. Vi har søkt flere ganger tidligere,

             men med negativ respons.

8/21   Eventuelt.

             Ingen saker.

 

Møtet ble gjennomført hensiktsmessig i koronatiden, med et par av styremedlemmene på nett !

Møtet avsluttet kl. 2100.

 

Neste styremøte er avtalt  1 mars kl. 18.30 hjemme hos Bjørnar. 

 

Anne Lise Bakke

sekretær

            

            

 

Styremøte 7 desember 2020 i Holmestrand Petanqueklubb.

Til stede: Ingri Lie, Bjørnar Endal, Arnstein Barstad, Heidi Skjørberg Nilsen, Anne Lise Bakke.

Gjest: Hans-Erik Røneid-Hansen

Sted: Hos Heidi.

Saker:

49/20   Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av referat fra styremøte 6/10.  Ok.

39/20   Premiering Hvitstein Cup: 1., 2. og 3. plass sammenlagt, henholdsvis kr. 500,-, kr. 300,- og kr. 200,-, til Roger Johansen, Bjørn Arne Nordhagen og Johnny Skjørberg. Vi trekker (og fordeler kr. 3000.-) til 6 vinnere av de som kom på 1. og 2 plass hver uke,  i løpet av høstens Hvitstein Cup.
Trekningen som ble strømmet til HPK`s  FB-side, resulterte i kr. 500,- i gevinst til hver av 6 spillere: Hilde, Roger, Bjørnar, Manni, Birger og Bjørn Arne. Gratulerer!

24/20   Oppdatering av utviklingen på Hvitstein Stadion.
Det har vært en del « frem og tilbake» mellom HPK, Kommunen og Kjeldaas.
Beklageligvis er noe av arbeidet for kommende petanquebaner utført, uten «godkjenning» av klubben. Vår kontaktperson i kommunen har vært sykmeldt, og økonomi er et stort problem. Klubben er blitt informert om at saken vil bli tatt opp igjen neste år.HPK er også selv forberedt på å ta et løft – om nødvendig.

50/20   Økonomi. A) Status pr. 30.11, B) Regning til BAS for høst-sesongen, C) Forslag til ny konto-plan. 
A)  Status pr. 30.11.: Alle kjente og store utgifter betalt. – I forhold til budsjett, ligger vi etter på leieinntekter PP og startkontingent NM, alt pga koronaen. – Forventer en ny grasrotandel Norsk Tipping i desember. – Økonomien er god, og vi ligger an til et godt overskudd for 2020. 
B)  Ingri sender faktura til BAS for leie av PP hallen (halvert beløp). 
C)  Bjørnar la frem forslag til ny og forenklet kontoplan. Må kvalitetssikres mer, men det var enighet om å prøve dette for 2021.  

51/20   Peter Pan-hallen.
Fortsatt bruk av hallen i vintersesongen – som nå, inntil forandringer I korona-situasjonen? I tillegg Helges forslag til lisens-cup.
Styret ble enige om at vi bør fortsette bruk av hallen med begrenset tilgang (max 4 spillere i hallen samtidig), så lenge korona-situasjonen er slik den er nå. Vi følger med på de 3 ukentlige informasjons-meldinger på kommunens hjemme-sider. Vi vil gi positive tilbakemeldinger til Helge om hans forslag til turnering i hallen, og han vil da sende oss forslag til invitasjon som skal sendes alle HPK medlemmer. 

52/20   Nasjonale turneringer som arrangeres av HPK i 2020 – innlegg fra Johnny.

             Forbundet og HPK er enige om at klubben arrangerer:

             Holmestrand Open      19.06.

             Hvitstein-grisen            14.08, og

             NM trippel mix                4.09.

             Vi ble forespurt om vi ville ha et arrangement søndag 5.09, og vi ble enige om å

             be Johnny gi positivt svar til Forbundet.

53/20   Tilskuddsportalen, Heidi deltok på møte i Biorama – og oppdaterer oss.

              Møtet bød ikke på så mye informasjon, men det ga tips om hvordan man legger  inn

              søknad på skjema. Tilskuddsportalen legger jevnlig ut informasjon om hva som kan søkes

              på. Derfor er det viktig at vi holder oss oppdaterte, og foreløpig vil styreleder ta ansvaret.

54/20   Årsmøte 2021, hvor/når? Årsrapport?

              Det ble bestemt at vil holder Årsmøte på BAS , 22 mars fra kl. 18,30. Ingri sjekker om det er

              ledig den dagen. Årsrapport vil vi ta opp på neste styremøte.

55/20   Kontrollutvalget – invitasjon til neste styremøte for oppdatering?

              Hans-Erik presenterte seg som representant for Kontrollutvalget da vi startet møtet.

              Nå redegjorde han om kontrollutvalgets oppgaver, basert på informasjonsmøte på

              Web, hvor Mette deltok. De skal følge med på økonomien i klubben og ivareta medlemmers

              interesse. De skal også se at saker fra Årsmøter bli fulgt opp. De erstatter også revisor, og

              skal derfor godkjenne regnskapet. Det er godt samarbeide mellom medlemmene i utvalget.

              Hans-Erik ba også om at Kontrollutvalget fikk være representert på neste styremøte. Styret

              sa seg enig.

 

56/20   Eventuelt.

            A)  Forbundet ønsker tilbakemelding på erfaring med spillende dommere i 2020.

                  Bjørnar vil videreformidle HPK`s mening til Forbundet, via Johnny.

            B) Heidi har fått spørsmål fra klubbmedlem i Oslo om å få låne hallen til trening.

                 HPK har tidligere anmodet medlemmene om å ikke spille på tvers av regioner i denne

                 koronatiden, og ønsker derfor ikke å tillate at andre enn Klubbens medlemmer bruker

                 hallen.

 

 

Neste styremøte er satt til 25 januar 2021, 18,30 hos Ingri.

Møtet avsluttet ca. 21.00.

 

Anne Lise Bakke

sekretær

Styremøte i Holmestrand Petanqueklubb, 26.10.2020.

Sted: Hos Ingri Lie.

Tilstede: Ingri Lie, Arnstein Barstad, Heidi Skjørberg Nilsen, Bjørnal Endal,

                 Ingunn Torvik,  Anne Lise Bakke.

 

Saker:

40/20   Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av referat fra styremøte 03.09.

              Ingen bemerkninger.

              Tidligere saker:

24/20   Oppdatering av utvikling på Hvitstein stadion, samarbeide med Kjeldaas og idretts-

              rådet. (Ingri)

              Det har vært vanskelig å få kontakt med Kommunen og Kjeldaas ang. videre utbygging

              Mellom nylagt bane og gjerdet på Hvitstein. Bjørnar informerer om at han har kjennskap

              til, at Skøyteklubben har deltatt på Kommunens byggemøter, og om dette kunne være en

              mulighet for vår klubb. Arnstein tar kontakt med Skøyteklubben, for råd om hvordan vi kan

              få delta på disse møtene.    

26/20   Klubbens kuler: Liste, vesker, nummerert, regler for utlån. Tilbud til medlemmer.

              (Heidi)

              Vesker er innkjøpt hos Peter, og alle kulene er sortert, og lagt i vesker, sammen med

              informasjon om de diverse kulene. Lister henger på innsiden av skapet. Den som låner,

              skriver sitt navn og telefonnummer, og noterer også når kulene er tilbakelevert.

              Heidi har dette under kontroll.

39g/20 Anbefaling fra HPK ang. dommerkurs. (Bjørnar)

              Det er tenkt å opprette et forum, som skal videreutvikle de dommere vi allerede har.

              Ta opp vanskelige avgjørelser etc.

39i/20  Bruk av ekstra pokaler innkjøpt, står i hallen.

              Styret besluttet, at dette får ligge inntil videre.

39j/20  Premiering av Hvitstein-cup, når og hvor? Diplomer for vinnere av årets KM?

              1. 2 og 3 plass i Hvitstein-cup (Roger, Bjørn Arne og Johnny) vil bli premiert etter

              vedtaket på Årsmøtet. Vi besluttet å trekke de 6 vinnerne av 1. og 2. plass per uke

             på neste styremøte. (07.12) og prøve å streame dette, slik at de som ønsker, kan følge med.

           

                                                 -------------------------------------

41/20   Delta i turneringer i Vestbyhallen? Gjelder vedtaket fra Medlemsmøtet alle turneringene?

              Det ble vedtatt på Medlemsmøtet, at HPK ikke skal arrangere noen nasjonale turneringer i

              vinter. Fordi noen fra klubben har deltatt på diverse turneringer arrangert av klubber i andre

              regioner, ble det stilt spørsmål til, om dette er noe som var diskutert. Styret kan imidlertid

              ikke nekte spillere fra vår klubb, å delta i andre turneringer om de ønsker det, men styret

              besluttet,  å anbefale at HPK spillere ikke deltar i turneringer i andre regioner. Smitten brer

              seg, og styret ønsker at våre  spillere tar eget ansvar.

42/20   Loddsalg-korona-pause, eller andre forslag?

              Fordi et par «loddselgere» hadde trukket seg, ble dette tatt opp på nytt. Men, det er

              besluttet, at det blir loddsalg. Heidi tar tirsdagen, og Hilde tar onsdagen. Gevinst:

              gavekort på kr. 150,-, betales kun ved vipps,  husk å skrive hva det gjelder.

43/20   Opplæring og bruk av Ipad (20-årsgave) (Heidi)

              Gaven er ment å brukes til streaming ved div.mesterskap. Pr.dags dato er det kun

               3-4 fra klubben som har streamet fra sin egen telefon. Det går en del Gigabyte ved

               streaming, og det bør være et eget sim-kort til Ipaden. Sjekker dette.

               Denne står hos Heidi, og evt. bruk av denne, må avtales med henne.

               Hun vil også påta seg opplæring av andre.

               Det ble også diskutert om den kan brukes til andre formål, f.eks. opptak av skyting,

               legging etc. i læringsøyemed.

44/20   A: Økonomi. Status pr. 01.10.20.

                   Budsjett 30.09 ble lagt fram, gjennomgått, og godkjent.

              B:  Klubbens «policy» for dekning av medlemmers faktiske utgifter, til kontorrekv.o.l.

                   Den av medlemmene , som printer mye, kan komme med krav til kasserer i

                   slutten av året. Styret besluttet å dekke opp med kr. 200,- til den som har mye printing,

                   og kr. 100,- til den som bruker printeren mindre.

45/20   Spillelister, oppdaterings-rutiner og ansvar.

              Det er faste spillelister over hvem som spiller hvilke dager. Dette har til nå, fungert bra.

              Om en spiller ikke kan komme en dag, kan dette legges ut på fb til HPK, og den som ønsker

              å bruke plassen, må melde fra til Johnny, slik at man vet hvem som kommer.

46/20   Banedekket i PP-hallen, støvproblemer.

              Enkelte har hatt problemer med støvet fra grusen. Det blir vannet før kampen starter,

              men dette tørker opp, og når kulene slår ned, virvler det støv opp. Vi ble enige om, å

              vanne i pausene også, da vi antar at dette vil hjelpe. Vi vil trenge tilbakemeldinger, om

              problemet fortsetter.

47/20   Nasjonale turneringer 2021, søknadsfrist 01.12.

              Det er under kontroll, Johnny har søkt om Holmestrand Open i juni, og Hvitstein-grisen

              i august.

48/20   Eventuelt:

              a) Et ønske om oppdateringer av turnerings-resultater etc. kan komme på førstesida til HPK

                  sin hjemmeside. Bjørnar har kontakt med Peter angående dette.

              b) Et spørsmål, om vi bare kan kjøpe inn cola, som tidligere, noe det ble sagt ja, til.

                   Kjøpe inn der hvor vi har avtale om pris, eller der det er salg.

              c) Vi har fått opplyst om, at Eli i Forbundet trekker seg, og at det ønskes en ny i stillingen.

              d) Tilskuddsportalen. Kommunen vil holde kurs. Heidi vil melde seg på kurset, og Ingunn

                   vil vurdere å bli med.

 

 

Møtet avsluttet kl. 21.00.

Neste styremøte:  7 desember kl. 18.30, hos Heidi i Platåveien 1.

 

 

Anne Lise Bakke

sekretær

              

 

 

 

 

 

             

    

                        

                               

    

           

Styremøte i Holmestrand petanqueklubb 3 september 2020.

Sted: Hos Bjørnar i Rovedalen.

Til stede: Arnstein Barstad, Bjørnar Endal, Ingri Li, Heidi Skjørberg Nilsen, Anne Lise Bakke.

Ikke til stede: Ingunn Thorvik.

Gjester: Johnny Skjørberg, Helge Skjørberg.

 

Saker:

36/20   Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av referat fra styremøte 24.08.

              Begge godkjent.

23/20   Oppdatering av organisering av Jubileumsgrisen og NM i Holmestrand 12 og 13.09.

                Turneringsutvalget og Baneutvalget er enige om, at banene skal gjøres klare på fredagen før.

               Johnny, Arnstein og Jan Erik, har alt under kontroll.

               Kiosken blir holdt åpen i pausen mellom kampene, og  Arnstein har meldt seg som kiosk-

               ansvarlig lørdag. Vi må be om frivillig(e) for søndagen.     

               Det kan kjøpes pølser, toast og drikke.

               Det bli lagt liste i kiosken, hvor man kan krysse av det man kjøper , og gjøre opp, før man

               forlater banen.  Kun betaling med vipps.

               Johnny vil undersøke med Meny, hvor vi har gunstig avtale, om de har noe bannere,

              eller annen form for reklame, som vi kan sette opp ved kiosken.

              Dommere er ordnet med.

              Da det vil komme nærmere 100 spillere både lørdag og søndag, og vi ikke har plass til    

              parkering nær banene, vil Helge sende ut veibeskrivelse til parkering ved Gjøklep ung-

              domsskole.  Vi må også ha en «vakt», som omdirigerer dem som eventuelt kommer med

              bil til banene. Når det gjelder sosialt samvær på lørdagskvelden, har klubben fått tilbake-

              melding fra Forbundet, om  at ingen forventet noe, grunnet koronaepidemien.

24/20   Oppdatering av utviklingen på Hvitstein stadion (Helge, gjest)

             Vi har nå mottatt skriftlig løfte om at vi kan få disponere området mellom gjerdet og den

              nye løpebanen på stadion.  Vi håper at banene kan bli gjort spilleklare i løpet av våren 2021.

              Det er maskiner i sving på stadion i dag, og meningen er at disse skal brukes for å jevne ut

              området, og klargjøre til baner.  Hvor mye kommunen vil påta seg – og eventuelt hvor mye

              HPK må ta ansvaret for, er foreløpig noe usikkert. 

              Friidrettsklubben er interessert i et samarbeide med oss, det samme gjelder Skøyteklubben.

26/20   Klubbens kuler – anskaffelse av vesker? Andre eiendeler. (Heidi)

              Heidi har laget en liste over klubbens kuler, og andre eiendeler. Styret ble enige om, at

              vi skal koste på vesker, til hvert sett med kuler. Da vi har 17 gode sett kuler, og gamle,

              «billige» kuler, som begynner å ruste noe, foreslår Styret å gi disse til Civitan, om de er

               interessert.

37/20   Medlemsmøte på BAS 28.09, kl. 18,30 – påmelding? Saksliste (PPhallen – treningsoppsett?

              Opplegg for konkurransetrening? Annet?)

              Etter et labert oppmøte på forrige medlemsmøte, tror vi ikke det blir nødvendig med noen

              påmelding.  Vi kommer til å holde oss innenfor reglene om antall innendørs. Mat og drikke

              må  imidlertid hver og en ta med selv.  

              Treningsopplegg i PP-hallen må tas opp på medlemsmøte. Vi ble enige om å begrense

              antallet til 20 per spillekveld, (dette vil kreve påmelding) – og at hver spiller bare kan

              spille  èn gang pr uke. Vi antar det vil være tilstrekkelig med tirsdag og onsdag, hvis ikke,

              må vi benytte enda en kveld.

              Lisenscupen vil fortsette annenhver mandag. Styret ønsker at klubben vil stille minst ett

              lag til vinterserien. Alle har nytte av, å spille med andre utenfor vår egen klubb.

              Det er tidligere foreslått divisjonsspill, for neste utesesong, noe som blir et tema på medlems-

              møte.

38/20   Gratis nettbutikk – se e-post videresendt til styret 25.08. Er dette av interesse?

              Styret bestemte at dette ikke var aktuelt for vår klubb.

39/20    Eventuelt

            A)   Siste spillekveld ute, blir 29.09. 2 ukers pause, før innesesongen, som da starter opp

                  tirsdag 13.10.   Det skal ordnes litt i hallen, kjøre på noe grus, rake baner, tørke støv etc.

            B)  Spillere som kommer utenfra , og som ikke er medlemmer i klubben, skal betale kr. 50,-

                  Pr.gang.

             C)  Kiosken blir  åpen, og vi skal forholde oss til koronareglene. Bør være èn ved

                   kaffemaskinen.

              D) Ved loddsalg, kun vipps, og notere at det er for lodd. Det samme ved kiosk. Umulig for

                   den som har regnskap, og vite hva som er hva, ellers.

              E)  Det er viktig at spillere som benytter hallen utenom de faste spillekveldene, noterer

                 navn og telefonnr. – og også husker å betale for bruk av hallen.

           F)  Bjørn Arne og Johnny, skal delta på Klubbledermøte, og ønsker innspill, om klubben har

                saker vi ønsker skal tas opp.

          G)  HPK anbefaler at alle klubber bør ha to dommere. Bjørnar ønsker forbedret kvalitet på

                dommer-kurs, og at alle dommere bør ha et oppfriskningskurs.

          H)  Det skal nå være internasjonale regler for kleskode.

           I)  Hva skal vi gjøre med de «ekstra» pokalene, som er innkjøpt, og som står i hallen? Dette  

               må diskuteres videre.

          J)  Hvordan vi skal premiere etter utesesongen, vil også være et tema på medlemsmøte.

 

 

Møtet avsluttet kl, 20.30.

 

Neste styremøte blir 19.10. i PP-hallen.

 

 

Anne Lise Bakke

sekretær

 

Styremøte i Holmestrand Petanqueklubb 24.08.2020.

Sted: Hos Bjørnar.

Til stede: Ingri Lie, Bjørnar Endal, Heidi Skjørberg Nilsen, Arnstein Barstad, Anne Lise Bakke.

Ikke til stede: Ingunn Thorvik

Gjester: Johnny Skjørberg og Helge Skjørberg.

Sak nr:

22/20   Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av referat fra forrige styremøte.

              Godkjent.

23/20   Organisering av Jubileumsgrisen, og NM i Holmestrand 12, og 13 september.

              Baneansvarlig? Kioskansvarlig? – sosial sammenkomst m/mat om kvelden? Bør vi ha en

              offisiell åpning av nåværende baner før denne helgen? ( Johnny , gjest)

              Johnny mener vi har nok baner. Regner med 16-20 lag med trippel på lørdagen. Har ordnet

              med dommere, det trenger ikke være noen overdommer. Diskusjon rundt det med kiosk:

              Hvordan skal vi gjennomføre det? Vi bestemte at, det kan selges toast, pølser og drikke i

              pausene, hvis det, den helgen, fortsatt er lov å selge mat fra kiosk.

              På grunn av sen kveld på lørdagen, enkelte er ikke ferdig med spill før meget sent på kvelden,

              håper vi å kunne sette opp en tønnegrill, hvor deltagere som selv tar med det de vil grille,

              kan bruke denne. Dette er selvsagt væravhengig. Det er ikke lov å nyte alkohol, innenfor

              banens område.

24/20   Oppdatering av utviklingen på Hvitstein stadion (som angår HPK) + trenger vi flere data-

              kyndige? Eier HPK data-systemet vi bruker, for resultatberegning og oppdatering? Hvem

              har ansvar for oppdatering av e-post lister for utsending av resultater? (Helge , gjest)

              Ved flere møter mellom HPK og Kommunen, er det forsøkt å få til en ordning med bruk av

              område på Hvitstein stadion til baner. Slik det er i dag, låner HPK område til baner av Hydro,

              utenfor selve stadion, men dette er noe usikkert, da låneavtalen kan sies opp med 6 mnd.

              varsel. Det er et område som er aktuelt, hvor det må kjøres bort en del masse, noe som

              for øvrig nabo til eiendommen, er interessert i, så dette vil ikke by på de store kostnadene.

              En fordel for kommunen, blir at de slipper noe vedlikehold av dette område.

              Om vi kan komme inn på kommunal bane, vil vi spare utgiftene med strøm til

              kiosk,  lyskastere etc. Venter på tilbakemelding fra kommunen, om hvor mye dette

              da eventuelt vil koste HPK.  Ingri/Helge.

25/20   Oppdatering av klubbens økonomi, ubetalt medlemskontingent. Bjørnar.

              Vi ligger pr.d.d.  med et overskudd på kr. 16.400,-. Bjørnar har brukt mye tid på å sette seg

              inn i de forskjellige postene, og vil se hva han evt. vil forandre etter hvert.  Klubben sitter

              inne med en del varer i kiosken, som må selges ganske raskt. Kiosken har selvsagt vært stengt

              for annet  kjøp enn drikkevarer,  grunnet Covid-19, og har derfor heller ikke hatt noe salg av

              kioskvarer. 73 medlemmer har betalt sin kontingent, og det er bra.

26/20   Vi bør ha oversikt og dokumentasjon over klubbens eiendeler. Ansvar?

              Klubben har en del eiendeler i kiosk og i PP hallen, så som kjøleskap, PC, kule-sett osv.

              Vi ble enige om at Heidi samarbeider med Ståle om ajourføring av dette. Om noen låner

              kuler en kveld, bør dette noteres, for oversikt, og videre oppfølging.

27/2 Skal vi godkjenne patanquebanene på Hvitstein som de er? Eller bør vi legge på

             mere finkornet grus. Avgjørelsen vi tar, bør gjennomføres før 12 og 13 september. Ansvar?

              Det viktigste med disse banene, er å få vekk de største stenene, og rake banen før spill.

              Klubben er også snart ferdig med sommersesongen, og skal starte vintersesongen inne i

              Hallen. Det ble bestemt å vurdere, ikke å koste på ny grus, inntil videre, men vi må også

              ta hensyn til kommende NM arrangement.

28/20   Kurs i Klubbadmin for alle styremedlemmer? (Bjørnar). Kan vi være med på datoer

              satt opp av Forbundet, elektronisk?

              Det er mulig å logge seg på sin pc, og følge dette elektronisk, når man får en dato og

              klokkeslett. Bjørnar vil også undersøke om vi har en mulighet til å få noen til vår klubb,

              som kan instruere oss. Han skal også på et kurs i Admin.basis 31.08.

29/20   Klubbklær: Vi må fastsette standard bekledning (akseptabel for NM-deltagelse) som

              ikke stadig blir forandret. Standard «uniform», bør legges ut på vår hjemmeside.

              Man skal ha lik logo. Det er ønskelig med logo på ryggen, og foran på klubbdrakta.

              Kan ta med den trøya vi har, og få satt logo foran. Kjøper man ny, må man be om logo

              bak og foran.              

30/20   Arbeidsfordeling/samarbeide/ansvar, f.eks. vedlikehold/oversikt over klubbens eiendeler,

              varsling av dataansvar og kioskansvar, vedlikehold av medlemslisten, annet??

             Bjørnar har hatt oversikten over medlemslista. Hvem som skal overta dette ansvaret, avgjør vi      

             etter kurset i Klubbadmin. Vedr klubbens eiendeler, vil Heidi ta kontakt med Ståle for å ajour-

             føre dem.

             Hvem som skal ha ansvar for data/kiosk, står det liste i kiosken, og det skal opplyses

             tirsdagen før, hvem som har ansvaret,  tirsdagen etter.

             Bjørnar startet med å sende ut påminnelse til de det gjaldt på SMS, på mandagen før, men

             vi konkluderte med, at dette måtte medlemmene selv sjekke. Lista ligger også ute, på

             klubbens hjemmeside.

31/20   Nye idèer ang. det å skaffe sponsorer. (Heidi).

              Det er noe større utfordringer å drive oppsøkende virksomhet, i denne koronatiden.

              Blir lite personlig å sende en mail, med forespørsler. Hun har hatt kontakt med Norsk

              Lotteritilsyn, som satte som krav, at klubben måtte ha minst 10 unge. Det må imidlertid

              følges opp de vi har avtaler med, da det ikke har kommet inn noe penger dette året.

              Heidi følger opp dette. Har god kontakt.

32/20   Ledermøte 12.10 kl. 18-20, (Johnny, Bjørn Arne, Arnstein, Heidi). Innspille til temaer

              som ønskes diskutert, senest 20.09. Hva har gruppen kommet fram til? (Heidi).

              Det er Bjørn Arne og Johnny som vil delta på møtet, på nett,  kun to fra hver klubb.

              Det er foreløpig ikke kommet fram spesielle temaer som HPK ønsker å ta opp.

33/20   Oppsigelse av klubbens postboks (besparelse ca. kr. 1000/år) – konsekvenser?

              Hvem må varsles? (Bjørnar)

              Det koster kr. 1240,- pr.år å ha den boksen. Ingri har hentet posten der, som er svært

              lite. Det ble bestemt å si opp postboksen og forandre klubbens adresse til Bjørnar sin

              hjemadresse.

34/20   Baneutvalget (Jan Erik, Arnstein og Rolf) – hvilke oppgaver?

              En av de viktigste oppgaver på banen, må være å få en ordning med raking av banen

              før hver spillekveld. Det er kjøpt inn raker som står i bua på banen. I Peter Pan – hallen

              er det eget hallstyre, som ser på oppgavene der.

35/20   Eventuelt.

 1. Det er et ønske fra Turistforeningen, om de kan få låne banen en formiddag, og få

  innføring i petanque. Det er selvsagt veldig hyggelig.

      2)    Innspill fra Ingunn… Påpeker problemer i PP- hallen, når vi skal starte med vinter-

sesongen. Vanskelig å holde en meters avstand. Kan vi bare være 20 spillere? Og

hvordan skal vi gjennomføre dette. Dette må diskuteres på medlemsmøte, før

innesesongen.

3)  Ansvar for innkjøp/hvor/pris/ og hvor mye. Ståle har stått som ansvarlig fordette, men Heidi har sagt seg villig til å avlaste han. De diskuterer dette.

 

 

Vi må ha et medlemsmøte utover høsten, og møtet blir på BAS, 28.09, KL. 18.30,

hvis lokalet er ledig.

 

Så er det viktig med et nytt styremøte før spillehelgen 12 og 13 september, for å følge

opp diverse saker fra styremøte. Dette er satt til torsdag 03/09, kl. 18.30.

 

Et langt møte, med mange saker, som ble avsluttet kl. 21.15.

 

Johnny og Helge vil også bli invitert til neste møte.

 

 

 

Anne Lise Bakke,

sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

Styremøte i Holmestrand Petanqueklubb 24.08.2020.

 

Sted: Hos Bjørnar.

 

Til stede: Ingri Lie, Bjørnar Endal, Heidi Skjørberg Nilsen, Arnstein Barstad, Anne Lise Bakke.

 

Ikke til stede: Ingunn Thorvik

 

Gjester: Johnny Skjørberg og Helge Skjørberg.

 

Sak nr:

 

22/20   Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av referat fra forrige styremøte.

 

              Godkjent.

 

23/20   Organisering av Jubileumsgrisen, og NM i Holmestrand 12, og 13 september.

 

              Baneansvarlig? Kioskansvarlig? – sosial sammenkomst m/mat om kvelden? Bør vi ha en

 

              offisiell åpning av nåværende baner før denne helgen? ( Johnny , gjest)

 

              Johnny mener vi har nok baner. Regner med 16-20 lag med trippel på lørdagen. Har ordnet

 

              med dommere, det trenger ikke være noen overdommer. Diskusjon rundt det med kiosk:

 

              Hvordan skal vi gjennomføre det? Vi bestemte at, det kan selges toast, pølser og drikke i

 

              pausene, hvis det, den helgen, fortsatt er lov å selge mat fra kiosk.

 

              På grunn av sen kveld på lørdagen, enkelte er ikke ferdig med spill før meget sent på kvelden,

 

              håper vi å kunne sette opp en tønnegrill, hvor deltagere som selv tar med det de vil grille,

 

              kan bruke denne. Dette er selvsagt væravhengig. Det er ikke lov å nyte alkohol, innenfor

 

              banens område.

 

24/20   Oppdatering av utviklingen på Hvitstein stadion (som angår HPK) + trenger vi flere data-

 

              kyndige? Eier HPK data-systemet vi bruker, for resultatberegning og oppdatering? Hvem

 

              har ansvar for oppdatering av e-post lister for utsending av resultater? (Helge , gjest)

 

              Ved flere møter mellom HPK og Kommunen, er det forsøkt å få til en ordning med bruk av

 

              område på Hvitstein stadion til baner. Slik det er i dag, låner HPK område til baner av Hydro,

 

              utenfor selve stadion, men dette er noe usikkert, da låneavtalen kan sies opp med 6 mnd.

 

              varsel. Det er et område som er aktuelt, hvor det må kjøres bort en del masse, noe som

 

              for øvrig nabo til eiendommen, er interessert i, så dette vil ikke by på de store kostnadene.

 

              En fordel for kommunen, blir at de slipper noe vedlikehold av dette område.

 

              Om vi kan komme inn på kommunal bane, vil vi spare utgiftene med strøm til

 

              kiosk,  lyskastere etc. Venter på tilbakemelding fra kommunen, om hvor mye dette

 

              da eventuelt vil koste HPK.  Ingri/Helge.

 

25/20   Oppdatering av klubbens økonomi, ubetalt medlemskontingent. Bjørnar.

 

              Vi ligger pr.d.d.  med et overskudd på kr. 16.400,-. Bjørnar har brukt mye tid på å sette seg

 

              inn i de forskjellige postene, og vil se hva han evt. vil forandre etter hvert.  Klubben sitter

 

              inne med en del varer i kiosken, som må selges ganske raskt. Kiosken har selvsagt vært stengt

 

              for annet  kjøp enn drikkevarer,  grunnet Covid-19, og har derfor heller ikke hatt noe salg av

 

              kioskvarer. 73 medlemmer har betalt sin kontingent, og det er bra.

 

26/20   Vi bør ha oversikt og dokumentasjon over klubbens eiendeler. Ansvar?

 

              Klubben har en del eiendeler i kiosk og i PP hallen, så som kjøleskap, PC, kule-sett osv.

 

              Vi ble enige om at Heidi samarbeider med Ståle om ajourføring av dette. Om noen låner

 

              kuler en kveld, bør dette noteres, for oversikt, og videre oppfølging.

 

27/2 Skal vi godkjenne patanquebanene på Hvitstein som de er? Eller bør vi legge på

 

             mere finkornet grus. Avgjørelsen vi tar, bør gjennomføres før 12 og 13 september. Ansvar?

 

              Det viktigste med disse banene, er å få vekk de største stenene, og rake banen før spill.

 

              Klubben er også snart ferdig med sommersesongen, og skal starte vintersesongen inne i

 

              Hallen. Det ble bestemt å vurdere, ikke å koste på ny grus, inntil videre, men vi må også

 

              ta hensyn til kommende NM arrangement.

 

28/20   Kurs i Klubbadmin for alle styremedlemmer? (Bjørnar). Kan vi være med på datoer

 

              satt opp av Forbundet, elektronisk?

 

              Det er mulig å logge seg på sin pc, og følge dette elektronisk, når man får en dato og

 

              klokkeslett. Bjørnar vil også undersøke om vi har en mulighet til å få noen til vår klubb,

 

              som kan instruere oss. Han skal også på et kurs i Admin.basis 31.08.

 

29/20   Klubbklær: Vi må fastsette standard bekledning (akseptabel for NM-deltagelse) som

 

              ikke stadig blir forandret. Standard «uniform», bør legges ut på vår hjemmeside.

 

              Man skal ha lik logo. Det er ønskelig med logo på ryggen, og foran på klubbdrakta.

 

              Kan ta med den trøya vi har, og få satt logo foran. Kjøper man ny, må man be om logo

 

              bak og foran.              

 

30/20   Arbeidsfordeling/samarbeide/ansvar, f.eks. vedlikehold/oversikt over klubbens eiendeler,

 

              varsling av dataansvar og kioskansvar, vedlikehold av medlemslisten, annet??

 

             Bjørnar har hatt oversikten over medlemslista. Hvem som skal overta dette ansvaret, avgjør vi      

 

             etter kurset i Klubbadmin. Vedr klubbens eiendeler, vil Heidi ta kontakt med Ståle for å ajour-

 

             føre dem.

 

             Hvem som skal ha ansvar for data/kiosk, står det liste i kiosken, og det skal opplyses

 

             tirsdagen før, hvem som har ansvaret,  tirsdagen etter.

 

             Bjørnar startet med å sende ut påminnelse til de det gjaldt på SMS, på mandagen før, men

 

             vi konkluderte med, at dette måtte medlemmene selv sjekke. Lista ligger også ute, på

 

             klubbens hjemmeside.

 

31/20   Nye idèer ang. det å skaffe sponsorer. (Heidi).

 

              Det er noe større utfordringer å drive oppsøkende virksomhet, i denne koronatiden.

 

              Blir lite personlig å sende en mail, med forespørsler. Hun har hatt kontakt med Norsk

 

              Lotteritilsyn, som satte som krav, at klubben måtte ha minst 10 unge. Det må imidlertid

 

              følges opp de vi har avtaler med, da det ikke har kommet inn noe penger dette året.

 

              Heidi følger opp dette. Har god kontakt.

 

32/20   Ledermøte 12.10 kl. 18-20, (Johnny, Bjørn Arne, Arnstein, Heidi). Innspille til temaer

 

              som ønskes diskutert, senest 20.09. Hva har gruppen kommet fram til? (Heidi).

 

              Det er Bjørn Arne og Johnny som vil delta på møtet, på nett,  kun to fra hver klubb.

 

              Det er foreløpig ikke kommet fram spesielle temaer som HPK ønsker å ta opp.

 

33/20   Oppsigelse av klubbens postboks (besparelse ca. kr. 1000/år) – konsekvenser?

 

              Hvem må varsles? (Bjørnar)

 

              Det koster kr. 1240,- pr.år å ha den boksen. Ingri har hentet posten der, som er svært

 

              lite. Det ble bestemt å si opp postboksen og forandre klubbens adresse til Bjørnar sin

 

              hjemadresse.

 

34/20   Baneutvalget (Jan Erik, Arnstein og Rolf) – hvilke oppgaver?

 

              En av de viktigste oppgaver på banen, må være å få en ordning med raking av banen

 

              før hver spillekveld. Det er kjøpt inn raker som står i bua på banen. I Peter Pan – hallen

 

              er det eget hallstyre, som ser på oppgavene der.

 

35/20   Eventuelt.

 

 1. Det er et ønske fra Turistforeningen, om de kan få låne banen en formiddag, og få

  innføring i petanque. Det er selvsagt veldig hyggelig.

 

              2)    Innspill fra Ingunn… Påpeker problemer i PP- hallen, når vi skal starte med vinter-

 

sesongen. Vanskelig å holde en meters avstand. Kan vi bare være 20 spillere? Og

 

hvordan skal vi gjennomføre dette. Dette må diskuteres på medlemsmøte, før

 

innesesongen.

 

 

 

 1. Ansvar for innkjøp/hvor/pris/ og hvor mye. Ståle har stått som ansvarlig for

  dette, men Heidi har sagt seg villig til å avlaste han. De diskuterer dette.

 

 

 

 

 

Vi må ha et medlemsmøte utover høsten, og møtet blir på BAS, 28.09, KL. 18.30,

 

hvis lokalet er ledig.

 

 

 

Så er det viktig med et nytt styremøte før spillehelgen 12 og 13 september, for å følge

 

opp diverse saker fra styremøte. Dette er satt til torsdag 03/09, kl. 18.30.

 

 

 

Et langt møte, med mange saker, som ble avsluttet kl. 21.15.

 

 

 

Johnny og Helge vil også bli invitert til neste møte.

 

 

 

 

 

 

 

Anne Lise Bakke,

 

sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

             

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

              

             

 

            

 

 

 

 

             

 

Styremøte i Holmestrand Petanqueklubb , 30 juni 2020.

Sted: Hvitstein stadion.

Til stede: Ingri Lie, Heidi Skjørberg Nilsen, Ingunn Thorvik, Bjørnar Endal, Arnstein Barstad, Anne Lise Bakke.

Gjest: Ståle Baksetersveen.

Møtet ble holdt, grunnet en del tilbakemeldinger fra klubbens spillere, om at banen nå var i overkant vanskelig, med mye dumper og større steiner. Det har tidligere vært nedlagt masse arbeide med banene, som klubben har lånt, av Hydro. Banene heller en del, men om dette skulle rettes opp, ville det trengs minst 50 billass med masse, av diverse slag. Dette må vi bare akseptere.

Da den første dugnaden med banene ble gjennomført, ble det en del hull og dumper, etter maskinene. Det manglet en del masse den gang, for å tette/planere ut disse.

Ståle har god oversikt over dette, og det ble bestemt, dugnad 1. juli, med mannskap og maskiner,

for å legge på, og rake ut samme masse som tidligere.

Så skal det vurderes etter en 14 dagers tid, hvordan dette har satt seg.

Det er også ønskelig med raking av banene, i forkant av spillekvelder og kamper, for å rette ut en del hauger, og spre løse grus-steiner, og slette ut eventuelle kulemerker. 

 

Anne Lise Bakke

sekretær

Styremøte i Holmestrand Petanqueklubb , 08.06.2020.

Sted: Hos Bjørnar Endal.

Til stede: Ingri Lie, Bjørnar Endal, Heidi Skjørberg Nilsen, Arnstein Barstad, Ingunn Thorvik, Anne Lise Bakke. Gjest: Johnny Skjørberg, til sak (14/20).

Vi startet møte med å ønske Ingunn velkommen inn i styret, som ny vara, Heidi, fra vara, til ny nestleder, og Bjørnar fra nestleder, til kasserer.

Saksliste:

Sak nr.

14/20   Mandat/samarbeide med klubbens utvalg + organisering av NM i Holmestrand 13.09.

              (Johnny Skjørberg møtte som representant for Turneringsutvalget.)

              Det ble presisert hvor viktig det er å ha et godt samarbeide mellom styret og de diverse

              utvalgene, og vi ble enige om at det er spesielt viktig å ha en god informasjonsflyt, og

              holde hverandre orienterte. Johnny tar kontakt med formannen hver gang noe nytt er

              på gang, og styret tar kontakt med Johnny før hvert styremøte.

              Når det gjelder de ulike arrangementer, kan det være et problem å fordele de forskjellige

              arbeidsoppgaver.

              Dette gjelder særlig etter endte kamper, hvor alle går hjem, når de er ferdig med sine

              kamper, uten å tenke over, hva kan jeg hjelpe til med, når det gjelder rydding etc.

              Ikke å forvente at den som er tidlig ferdig, skal sitte å vente til sluttspill er endt,  for å

              hjelpe til. Forslag fra Johnny, at den som er ansvarlig for turneringsutvalget på hver HPK

              arrangert turneringsdag, lager en liste over de HPK-spillere som går videre til A og B

              sluttspill, og basert på denne listen, blir oppgavene fordelt.

              En annen sak som ble tatt opp: Det er nødvendig med en del gjennomgang av regler vi

              må følge i spillet, også når vi spiller våre ukentlige, lokale turneringer: Dette med tanke

             på at vi har en del nye i klubben, og kanskje også noen som ikke synes alle regler er like

             nødvendige, f.eks. holde seg innenfor ring, (ringene vil komme tilbake på tirsdag, med

             pålagt renhold), pussing av nedslag etc….

             Når det gjelder NM 13.09, er det hovedsakelig Forbundet sitt ansvar. HPK`s oppgaver

             kommer vi tilbake til, når dagen nærmer seg.

             Styret ønsker også informasjon til  klubbmedlemmer,  om hvem som reiser til  bortekamper,

             og en tilbakemelding om hvordan kampene har vært. Ansvaret for dette, vil kreve

             godt samarbeide mellom HPK-spillerne som deltar.

15/20   Styret redusert fra 7+2 til 5+1, dette er korrigert i klubbens lover. Er det noen spørsmål

              angående saker gjennomgått på Årsmøtet?

              Redusering av styret gikk greit gjennom på årsmøtet. Det ble diskutert en del rundt viktig-

              heten av at varamedlem er med på styremøtene. Dette er frivillig, men om et av styre-

              medlemmene melder fravær, må vara stille med dennes stemmerett, og det er viktig å

              vite hva det diskuteres på møtene, selv om referat blir lagt ut. Men ved vanlig oppmøte

              har vara ikke stemmerett.

16/20   Det er nå lovpålagt at klubben må benytte Min Idrett/Klubbadmin som automatisk

              faktureringssystem fra og med 2021. Dette betyr ekstra kostnader for klubben, og flere i

              styret må på kurs.

              Fordelen med dette, er at regninger for medlemsavgift, sendes direkte via Klub.Admin, og

              at innbetaling blir automatisk registrert.

              Alle klubber er pålagt dette, grunnet en del tidligere juks i systemet. Det er snakk om

              kr. 14,- pr. faktura. Ca kr. 1000,- for klubben. Bjørnar undersøker om vi kan få en person

              til å kurse styret med hensyn til dette systemet. Flere må kunne bruke det.

              Styret besluttet å benytte Min Idrett/KlubbAdmin som automatisk faktureringssystem

              fom 2021.

17/20   Styremedlemmers arbeidsfordeling (f.eks.oppdatering av medlemslister, kontakt med

              Idrettsrådet og annet.)  

              Bjørnar påtar seg foreløpig å oppdatere medlemslistene, som i dag ligger både i Dropbox

              (Excel) og i KlubbAdmin. Når alt er klart i KlubbAdmin skal KlubbAdmin være HPK`s eneste

              medlemssystem, og videre bli et samarbeide mellom Anne Lise og Bjørnar.

              Heidi påtar seg ansvaret å ta kontakt med Idrettsrådet for å opprettholde et nødvendig   

              samarbeide.

              Hva kan klubben søke om, i forhold til økonomisk støtte? Kommunen vil senere holde kurs,

              hvor Heidi vil delta.

18/20   Sponsing ( e-post fra Thor Stang).

              Det er ingen enkel oppgave å få firmaer til å binde seg til et visst beløp pr år, for å sponse

              klubben. Det er et tungt arbeide, og særlig i denne koronatiden, har jobben ligget i dvale.

              Men det er ikke helt dødt. Limaco as, som driver med maskinutleie, og har vært aktiv i

              forhold med å utbedre  våre nye baner, sponser oss med kr. 10.000- i året, eks. moms.

              Beløpet  gis i form av verdien av å leie div. maskiner.

              Dekkbutikken med kr. 3.000,-. Meny, Holmestrand, gir oss gode tilbud, likeledes vil

              Europris gi oss gode tilbud. Eddie har vist seg ivrig i forhold til dette, hadde masse ideèr, og

              vi tar selvsagt imot alle innspill med hensyn til jobben med å skaffe nye sponsorer.

19/20   Oppfølging av petanque for skoleungdomsklasser.

              Dette vil foreløpig ligge nede, grunnet koronaepidemien. Foreldre er ikke ivrige på å sende

              barna avgårde. Hvis forholdene endrer seg, og det blir tillatt, ser vi om det er mulig og

             interesse for, å ta dette opp igjen til høsten.

20/20   Øke spiller-avgift sommer fra kr. 300,- til kr. 500,-? (Nevnt på årsmøtet)

              Avventer foreløpig dette.

21/20   Eventuelt.

              Bjørnar, som nå har overtatt som kasserer etter Peter, skal ha et møte med han denne

              uken.  Han informerte om, at han kommer til å følge styrets ønske om økonomisk opp-

              datering på hvert styremøte.

              Gruppa, på fire,  som gjorde hovedinnsatsen med de nye banene, bør få oppmerksomhet,

              I tillegg til en stor takk. Styret ordner med dette.

 

           

Et hyggelig møte hjemme hos Bjørnar, med oppdekking av is, kaffe og brownies..tusen takk!

 

Neste møte ble bestemt 24.08.2020.

 

Møte avsluttet  kl. 21.00.

 

 

Anne Lise

sekretær

 

 

           

     

Styremøte Holmestrand Petanqueklubb 7.05.2020 k. 1700.

 

Til stede: Peter Häring, Heidi Skjørberg Nilsen, Arild Eliassen, Bjørnar Endal, Ingri Lie

Fravær: Anne Lise Bakke, Mette B Åkvåg, Arnstein Barstad, Glenn Gürrich

 

Vi hadde bare èn sak på agendaen, kommende årsmøte for 2020.

     

Sak 13/12 Noe forsinket arrangement av Årsmøte 2020.

Da vi allerede hadde undersøkt med Vestfold og Telemark Idrettskrets, at det var tilstrekkelig med 14 dagers varsel denne gang, da det tidligere annonserte årsmøte for klubben måtte bli avlyst, bestemte vi at Årsmøte 2020 vil bli avholdt mandag 25/5 kl. 18.30 på Botne Aktivitetssenter.

 

Vi ble også enige om å gjøre møtet så effektivt som mulig, dvs. at noen innkomne saker vil bli utsatt, til vi får anledning til å holde et medlemsmøte. Vi vil heller ikke ha servering, og vi vil oppfordre medlemmer til å ta med drikke selv.

 

 

Ingri

Ref.

Styremøte Holmestrand Petanqueklubb, 09.03.20.

Sted: Peter Pan hallen.

Til stede: Ingri Lie, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Peter Häring, Glenn Gurrich, Heidi Skjørberg Nilsen, Bjørnar Endal,
Meldt fravær: Mette B Åkvåg, Anne Lise Bakke

Referent: Bjørnar (i Anne Lises fravær)

Saksliste:

7/20  Godkjenning av innkalling, referat fra forrige styremøte (13.1.20), og av saksliste
           Godkjent.

8/20  Søknader om økonomisk støtte
         
Ingri skriver søknader om økonomisk støtte til klubben når det er noe, senest til
          Jarlsberg Avis. Hun får oversikt fra kommunen over hvor det er mulig å søke om støtte.
          Ingri sender ny søknad til Anders Jahre stiftelse og oppfordrer alle i styret til å være
          våkne og gi et tips til øvrige i styret hvis det dukker opp noe. Bjørnar deltar på
          informasjonsmøtet om «kommunens tilskuddsordning» 19 mars og informerer på
          neste styremøte.

9/20  Orientering om samarbeidet med forbundet om satsing på barn og unge
         
Heidi forteller at de har fått gode tilbakemeldinger fraforeldrene rundt
          juniorsamlingene. Foreldrene (og barna) ønsker hyppigere samlinger. HPK ønsker å
          satse på barn og unge. Mulig det blir opplæring av flere skoleklasser til våren.
          Heidi fortsetter sitt gode arbeid og drar med seg medhjelpere etter behov.

10/20 Orientering om kurs Årsmøte-gjennomgang
          
Bjørnar deltok i kurs Årsmøte-gjennomgang og nye lovnormer i regi av NIF.
           Foilsett/kursgjennomgangener sendt øvrige styremedlemmer.Viktig at HPK følger
           lovverket, det blir stadig strengere. Nytt av året er «kontrollutvalg».

11/20 Årsmøte 23.3.19 (punkter på dagsorden)
          
2) Ingri’s forslag til forretningsorden ble vedtatt. Det er opp til dirigenten å godta

               avvik fra dette hvis dirigenten mener det er hensiktsmessig.
          4)  Styrets forslag til årsrapport ble vedtatt.
          5)  Forslag fra styret ihht notat/oversikt fra Ingri ble diskutert.
               Det har kommet inn kun et forslag fra medlemmene (Johnny).
               Ingri renskriver forslag om hedring av medlemmer.
               Bjørnar renskriver 2 forslag til reisestøtte og sender Ingri innen 12.3.
               Peter renskriver forslag om premiering etter endt sesong sommer/vinter og sender
               Ingri innen 12.3.

           6)  Behandling av klubbens regnskap og budsjett
                Regnskap og budsjett gjennomgått og godkjent. Det er mulig å gjøre endringer på
                budsjettet frem til 12.3, men da må øvrige styremedlemmer godkjenne pr email.
                Peter sender revisor-rapport til Ingri innen 12.3.
            7) Medlemskontingent for 2020 og 2021 må vedtas. Styret foreslår uendret
                kontingent.
            9) Behandling av klubbens organisasjonsplan (ref notat fra Ingri).
                Lederne for utvalgene fortsetter bortsett fra baneutvalget hvor ny person
                kommer inn.
                Kiosk-utvalg tas på medlemsmøtet.
        10g) Sverre er spurt om å ta ansvar for valgkomite 2021 og er villig til å stå på valg til
                dette. Han finner selv en han kan ha med i valgkomiteen.

Ingri syr årsmøtedokumentene sammen og sender ut til medlemmene innen 13.3.
Arnstein ordner en oppmerksomhet til de som går ut av styret.
Årsmøtet 23.3 kl.1900. Deretter pizza og medlemsmøte. Styret må hjelpe til med det praktiske.

Tidligere saker:

4/20KlubbAdm som master for medlemsliste og mailliste
Bjørnar har sjekket at det er fullt mulig å bruke KlubbAdm som master for klubbens medlemsliste og det er veldig enkelt å sende ut email til alle medlemmene fra dette systemet. Nytt styre må vurdere dette og løse problemet med at ikke alle har email-adresse. Det er videre lovpålagt at alle klubber skal ha et fakturasystem som automatisk teller antall betalende medlemmer. KlubbAdm er det rimeligste som NIF anbefaler. Nytt styre må se hvordan treningsavgift og lisens løses i KlubbAdm.                                                

6/20 Sponsorarbeidet
Heidi orienterte om status. Vi har nå to sikre sponsorer i 1 år til. To firmaer kan gi rabatter og gratis utlån, men ikke penger. Firmaet Mette var i kontakt med har ikke konkludert. Heidi tar med seg medlemmer etter behov i det videre arbeid.


12/20 Eventuelt

- Peter lager et signatur-ark for godkjenning av regnskapet 2019. Dette underskrives av styrets
   medlemmer på spillekveldene 10-11-3. Peter gir dette til Ingri innen 12.3.

- Klubbens betalingskort er permanent destruert. Det kommer etter hvert en løsning med
  overføring til kontantkort. Inntil videre må medlemmene legge ut, legge ved kvittering og få
  tilbakeført.

  Fakturaer skal dobbelt-signeres i banken. Kasserer og leder gjør dette.

- Ingri har vært på ordførerens «Åpen post» og hatt eget møte med ordføreren 9.3 hvor hun la     frem behov og bekymring rundt nye utendørsbaner. Ordføreren var lydhør og positiv. Vi 
  avventer en tilbakemelding fra kommunen.

Møtet hevet kl.2115. Nytt styre bestemmer tidspunkt for neste styremøte.

Styremøte i Holmestrand Petanqueklubb 13.01.2020.

Sted: Peter Pan-hallen

Til stede: Ingri Lie, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Peter Häring, Bjørnar Endal, Glenn Gürrich

                 Heidi Skjørberg Nilsen, Mette B. Åkvåg, Anne Lise Bakke

 

Saksliste:

1/20   Godkjenning av referater fra styremøter 18.11.19, og 18.12.19, og godkjenning av

           saksliste.

            Referater godkjent, og saksliste godkjent.

2/20   Gjennomgå:

 1. NIF`s nye Lovnormer, gjeldende fra 1.1.2020

  Klubben er bundet til NIF`s nye lovnormer. Disse vil bli satt inn på HPK`s hjemmeside, etter noen små, tillatte, forandringer.

 2. Rutiner for dobbel signering av   regninger.

  Peter undersøker om dette skal gjøres med banken – elektronisk – eller om det er akseptabelt med to signaturer på regningene.

 3. Kontrollutvalg, 2 medlemmer, pluss 1 vara. I den forbindelse, redusere nåværende

  Styre fra 7+2 til 5+1? (Dette må godkjennes av Årsmøte)

  Flertallet i styret stemte for, og forslaget blir lagt fram på Årsmøte.

   

3/20   Økonomi, Peter orienterer om Status for inntekter og utgifter for 2019, og gir oss

            grunnlag for arbeid med budsjett for 2020, og behandles på neste styremøte.

            Peter informerer om at det er for tidlig å ha budsjettet for fjoråret, ferdig. Han kan ha

            det ferdig til midten av februar, som vanlig. De fleste i styret ga imidlertid uttrykk for, at

            oppdatert  regnskap bør legges fram hvert kvartal. Denne saken bør tas opp på neste    

            styremøte.

4/20   Rutiner for oppdatering av medlemsdata HPK, Bjørnar orienterer.

            Medlemsdataene for HPK er oppdatert pr. 1.1.2020. Vi erfarer at det stadig er endringer i      

            antall medlemmer, endringer i tlf.numre, e-post adresser osv. For å sikre at medlems-

            informasjon til enhver tid er oppdatert, foreslo Bjørnar følgende:

 1. Informasjon om endringer blir sendt til HPK`s kasserer; for tiden Lars.peter.haring@gmail.com . Hvis andre medlemmer i styret får informasjon om endringer, sendes disse straks på mail, til kasserer.

 2. Kasserer oppdaterer endringene i «Medlemsliste HPK Master» i Dropbox, Medlemsliste i Klubb-Adm pluss Mail-adresseliste, hvis vi kan opprette èn felles mail-liste, pluss datasystemene for utsending av resultater.

 3. Kasserer sender en mail om endringer til ansvarlig for HPK`s hjemmesider, for tiden bendal@online.no , som da oppdaterer hjemmesidene.

  Vi besluttet at Bjørnar skulle sjekke om Klubb-Adm kan brukes som master for medlemsliste og mailadresser, og at vi evnt innfører nye rutiner for dette.

   

5/20   Saker for årsmøte på BAS 23.03.20.

 1. Dirigent og sekretær? Bevertning.

  Hans Erik har sagt seg villig til å være dirigent. Vi må undersøke om mulig erstatter for klubbens sekretær, da hun høyst sannsynlig er sykmeldt på det tidspunkt. Styret ble enige om at pizza er både godt og lettvint.

 2. Skal klubbmesterskapet fortsatt være «Monrad»? Styrets forslag?

  Det ble besluttet å be medlemmene om forslag på Årsmøte.

 3. Premiering etter endt sesong i PP-hallen (se sak 53/19). Styret vil utarbeide forslag.

  Ansvar?

  Peter påtok seg å utarbeide et forslag som legges fram på Årsmøte.

 4. Reisestøtte.

  Landslagsoppdrag skal vurderes av styret, og evnt.  betales ut allerede i juni. Andre reiser til turneringer i inn og utland, vurderes i slutten av året.

 5. Medlemskontingent for 2020 og 2021 (slik at regning sendes ut i januar 2021)

  Styret foreslår kr. 200,- pr.år, for både år 2020 og år 2021.

 6. Hvordan klubben i framtiden skal hedre den/de som hedres bør:

  Styret ber medlemmene om forslag på Årsmøte.

6/20   Eventuelt:

                 Mette informerte  følgende angående sponsing:  

                 Hun har sendt inn, sammen med Heidi, en utfyllende og profesjonell søknad til                                                                                          

                 Varnergruppen, hvor hun drifter en av butikkene, med spørsmål om sponsorhjelp.

                 Her har de lagt fram historien om klubben, hva vi står for, og diverse mester-

                 skap, hvor klubben har gjort seg  bemerket.  I tillegg informert om hvordan klubben jobber        

                med å få de unge med i spillet. De har lagt fram hvilke fordeler Varnergruppen vil få, ved de                

                forskjellige  sponsorbeløpene. Det blir spennende å se, hva resultatet blir.

 

Møtet avsluttet ca. 20.30.

Neste styremøte er satt til 9 mars i PP-hallen.

 

Anne Lise Bakke

sekretær

 

 

 

 

 

               

         

           

  

STYREMØTE I PETER PAN HALLEN 18.12.19   kl. 17:00

 

Det ble innkalt til styremøte på kort varsel – med bare én sak på sakslisten. Til stede: Peter Häring, Arnstein Barstad, Anne Lise Bakke, Bjørnar Endal, Glenn Gurrich, Ingri Lie. Fravær: Arild Eliassen

 

Sak 49/19 Reisegodtgjørelse til klubbens deltakere i EM i Bulgaria.

Regningen fra forbundet var på kr. 9000.- per person (etter at forbundet hadde betalt 2000). Etter en kort diskusjon ble vi enige om å utbetale hver av de 6 deltakerne kr. 4000,-, selv om dette betyr at vi overskrider posten på budsjettet med kr. 9000,- totalt.

Styret ble enige om dette, da vi også har høyere inntekter enn det som er budsjettert (loddsalg).

 

Vi ble også enige om at vi må ta opp på Årsmøte når reiseregningene kan vurderes, da vi mener nåværende bestemmelse gjør fordelingen vanskelig. Styret vil derfor anbefale at Årsmøtet vedtar at dette blir gjort mot slutten av året. Da først vil vi ha full oversikt over medlemmenes deltakelse i de forskjellige arrangementer/mesterskap.

 

Møtet ble avsluttet kl 17:30.           .           .

 

En liten rettelse sak 51/19

Styremøte referat : Årsmøte 2020 (holdes på BAS 23/3) er det skrevet at Årsberetning må være klar og sendes ut «minst 1 mnd før»,  skal være «minst 1 uke før»

 

Et tillegg til Styremøte-referat Holmestrand Petanque klubb 18.11.19

Sak 21/19 Ære, hvordan ære noen som gjør en spesiell innsats i klubben.

Styret har, over tid, behandlet flere forslag om hvordan klubben bør ære medlemmer som har gjort/gjør en innsats det står respekt av. Flere av forslagene er blitt forkastet, og vi ble derfor enige om å sette dette som sak på årsmøtet: hvordan klubben i fremtiden skal hedre den som hedres bør. Styret ble likevel enige i at noen av våre medlemmer har gjort så mye verdifullt arbeide i flere år at en oppmerksomhet fra klubben ikke burde utsettes. Vi tillot oss derfor, på vegne av klubben, å planlegge å ære to av våre medlemmer på årets julebord:

Daniel Hushovd — for trofast vedlikehold, oppmåling og merking av utebaner, både for lokale og nasjonale turneringer — i flere år.

Ståle Baksetersveen for trofast innsats som hall-sjef i Peter Pan hallen, med alt det innebærer, i mange år.

De vil få tildelt skjorte med emblemet på julebordet, samt en kopp med samme emblem.


Notat: De to fikk den planlagte oppmerksomhet på julebordet.
Roger Johansen hadde stått for forslaget til emblem, og for anskaffelse av merkene, pluss skjortene og kopper (med samme emblem). Han overrakte også gavene, fulgt av fine ord, til våre to ildsjeler.

Styremøte Holmestrand Petanqueklubb, 18.11.19.

Sted: Peter Pan hallen.

Til stede: Ingri Lie, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Peter Häring, Bjørnar Endal, Heidi Skjørberg Nilsen, Anne Lise Bakke.

Meldt fravær: Mette B Åkvåg, Glenn Gurrich.

Saksliste:

48/19  Godkjenning av referat fra forrige styremøte (14.10), og godkjenning av saksliste.

             Referatet ble godkjent, med et punkt om at det bør settes en limitdato for tilbakemelding fra   

             styremedlemmene om evt. kommentarer til referatet. Tas til etterretning.

             Saksliste ble godkjent.

49/19  Regnskap hittil i år.:

             Reisestøtte: Med NM- veka, er det utbetalt kr. 25.000,-, det betyr at det er kr. 15.000,-

             igjen, av opprinnelig kr. 40.000,-.  Til Bulgaria ble det kr. 9.000,- pr.person.  6 personer.

            Det er Forbundet som bestiller reise og hotell. Styret ber Peter undersøke den totale støtte

            fra Forbundet.

50/19  Ansvar for oppfølging av saker vedtatt på styremøter og årsmøter.

             Saker som er besluttet på årsmøte, skal ikke nødvendigvis tas opp igjen på styremøte,

             eller medlemsmøte.

             Om det blir framsatt ønske om en forandring i tidligere vedtak, må dette legges fram som

             sak, på neste årsmøte.

51/19  Årsmøte 2020 – hvor og når. Forslag til dirigent. Ansvar for styrets årsberetning.

             Styret besluttet at årsmøtet skal holdes på Botne aktivitetssenter, enten 23 mars,

             eller 26 mars 2020. Invitasjon sendes ut 1 mnd før møtet.

             Forslag til saker, må være innkommet 2 uker før møte. Årsberetning må være klar,

             slik at den kan sendes ut til medlemmene minst 1 mnd før møte.

             Bjørnar sa seg villig til å hjelpe til med beretningen. Det kom inn ett forslag til dirigent,

             personen vil bli spurt.

52/19  Premiering av vinnerne av KM 2019, diplom og gavekort.

             Styret besluttet at de tre beste i hver klasse, skulle premieres med hhv. Kr 100,- kr. 75,- og

             Kr.  50,-, i tillegg til diplom.

 

53/19  Premiering etter endt sesong i Peter Pan hallen.          

             Dette ble en sak som kom opp på siste medlemsmøte. Det kan ikke fattes beslutning på et

             medlemsmøte, og saken skulle tas opp på styremøte. Det ble i dag,  bestemt at styret vil

             utarbeide forslag, som legges fram til godkjenning på årsmøte.

 

Tidligere saker:

 

13/19  Sponsing, Heidi oppdaterer.   Det er allerede opprettet en gruppe som jobber med dette,

             og styret vil bli oppdatert på neste styremøte.            

21/19   Ære, hvordan ære noen som gjør en spesiell innsats i klubben.

              Etter en del diskusjoner rundt dette, fattet styret en beslutning, som vil bli offentliggjort

              på årets julebord.

40/19  Klubbmesterskap – fortsatt Monrad?

             Styret vil legge dette fram som sak på kommende årsmøte, og be medlemmene komme

             med forslag.

47/19  Julebord 7. desember – Heidi oppdaterer.

             Heidi kan informere om, at alt er under kontroll, både når det gjelder måltid, og aktiviteter.

             Det  høres ut til å bli en kjempefin kveld ! Det er bestilt vask, men vi må selv rydde etter oss,

             og  vaske opp, så der håper vi at alle tar i et tak!

Eventuelt:

 1. Dommerkurs: Eli Gjengstø skal gi tilbakemelding om dommerkurset, hvor Johnny, Bjørn

  Arne og Bjørnar har meldt interesse. Bjørnar vil oppdatere etter hvert.

         2)    Ståle ønsker fortsatt å ha hovedansvaret for innkjøp til kjøkkenet i hallen. Men, enighet

                om, at han sier  ifra om han trenger hjelp.

         3)   Hvitsteingrisen vil i år kalles Jubileumsgrisen, da vi søkte om – og fikk godkjent 12.09,

                som arrangementsdato, samme dato som er 20 års jubileum for klubben. Det bør opprettes

                en  jubileumskomitè, som utarbeider et forslag til hvordan denne dagen skal gjennomføres,                    

                med spill, bankett senere etc.

         4)   Heidi foreslo at vi igjen presiserer tidligere instrukser til spillerne, angående vanlige

                spilleregler, hvordan man skal stå under kampen. Det er trangt når det er mange spillere,

               og vi skal være kun èn fra hvert lag oppe ved vinduene. Og det er ikke lov å stå langsmed

               banen, oppe på tauene….  det er farlig og irriterende, for den som skal kaste.

               Det bør også igjen informeres om, at de som bruker hallen utenom vanlige spillekvelder,

               og de som ikke har betalt sesong-gebyr, skal betale kr. 50,- pr.gang, de bruker hallen. I den

               forbindelse kom Peter med et forslag om at klubben skal ha en type loggbok, over de som

               bruker hallen, utenom spillekveldene. Dette fordi det hender at noe står igjen, noe kan være

               ødelagt, eller annet. Dette gjøres i Vestbyhallen, og fungerer bra.

 

 

     

 

Neste styremøte er satt til 13. januar 2020.

 

Møte avsluttet ca kl. 20.00.

 

Anne Lise Bakke

sekretær

 

 

 

 

              

              

              

Styremøte Holmestrand Petanqueklubb 14/10 – 19

Sted: Peter Pan – hallen

Til stede: Arnstein Barstad, Heidi Skjørberg Nilsen, Bjørnar Endal, Ingri Lie, Peter Häring, Mette Bakke Åkvåg, Arild Eliassen.

Fravær: Glenn Gürrich, Anne Lise Bakke.

NB: Evnt. avstemminger er i styret, ved fravær av Anne Lise og Glenn,  gitt til Heidi Skjørberg Nilsen, og Mette Bakke Åkvåg.

Saker:

42/19  Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av referat fra forrige styremøte (19/08)

             Enstemmig godkjenning.

43/19   Orienteringssak – Vinterserien i Vestbyhallen.

              Vinterserien er påmeldt ett lag fra HPK, denne sesongen. Arnstein har påtatt seg ansvaret.

              Terminlistene er ikke kommet enda.

44/19   Ukespremiering  innesesongen uteblir, ifølge siste medlemsmøte. Det blir heller vurdert en

              samlet premiering , ut i fra samlet poeng, etter endt sesong.                                             

               I tillegg, heller premiere 1-10 beste, i stedet for nå, kun de tre beste.

               Peter regner på dette, til neste styremøte. Legger fram styrets forslag på årsmøte.               

45/10    HPK sin hjemmeside.

              Pr. i dag så bør Peter/Bjørnar ha beskjed om noe nytt skal legges ut.

              Bjørnar fortsetter å oppdatere hjemmesiden, dette fungerer bra. Peter har utarbeidet en  

              enklere måte å overføre kveldens resultater til HPK sin hjemmeside. Terminlisten ligger på

              hjemmesiden.  SMS fungerer utmerket som påminnelse.           

46/19   Regnskapet per september + reiseregninger + sak 40/19, deponering av kontanter.

              Regnskapet er under kontroll. Det vil komme mere penger inn, nå som sesongkort for

              innesesongen blir lagt ut. Noe ut selvsagt, ved reisestøtte og julebord. Hallen er betalt

              for 2019. Reisestøtten blir ganske lik mellom de reisende, Odd Reidar ville ikke ha, (bør  

              allikevel få), og Hans Erik dro til Spania etter EM. Eksakte summer til alle reisende, blir satt,

              etter mere info fra forbundet. Arnstein har sendt inn per. 1. sept. Har kontroll. Vi må sjekke

              før årsmøtet, når kontingent skal være betalt. Styremedlemmer skal ikke betale for  inne-

             sesongen.  Om varamedlemmer skal betale, avgjøres på årsmøte.

                            

47/19    Julebord.

              Det ble bestemt på medlemsmøtet at vi skulle ha årets julebord for HPK, på Botne

              Aktivitetssenter. Dato 7.desember. Heidi, som er i julebordskomiteèn, redegjør for hva

              som er gjort, skal gjøres og av hvem.

              Runo Rekstad er kokk, og han skal levere maten. Heidi har lagt fram lister til medlemmene

              på treningsdagene, om hva slags mat vi ønsker. Ribbe, eller pinnekjøtt. Og hva slags dessert.

              Det ble gjennomført tur til Sverige den 17. oktober, med flere av klubbens medlemmer, for

              Innkjøp av drikke. Både mat og drikke vil være rimeligere enn f.eks. fjorårets julebord på

              hotelet. Og med salg av drikke utover kvelden, vil man få inn en pen fortjeneste.  Heidi

             viser utregning. Det ble bestemt at pris blir kr. 200,- for medlemmer, samt kr. 400,- for

             ikke-medlemmer.

             Vi betaler for vask etter julebordet, men tar oppvask/rydding/soping selv.

             Det planlegges også forskjellige aktiviteter og innlegg fra våre medlemmer.

             Dette blir bra!

 

Tidligere saker:

13/19   Sponsing oppdatering. Heidi redegjør, som ansvarlig. Dekk-butikken er positiv, lagt ut på

              hjemmesiden. Og vi følger opp, med flere pågående muligheter. Undersøke også med

              Floyd, om sponsing av t-skjorter. Kommer tilbake på dette. Her er også muligheter for

              rimelig  innkjøp av t-skjorter/long sleeve osv. gjennom Cubus/Mette.

21/19   «Hvordan kan vi ære noen»..

              Bjørnar forklarer hvorfor han var uenig i kjøp av pins og pris, som Helge la fram.

              Dette ble en diskusjon innad i styret pr. mail, der flere reagerte.

              Enstemmig avgjørelse om å starte på nytt med hvordan å premiere/hedre. Ønske om

              å hedre oftere, og å la medlemmene bestemme selv, blir diskutert. Gode forslag, som

             «årets HPK`er» , «årets hjelper», ble lagt fram. Styret skal samle forslag til årsmøtet, og

              bli enige med medlemmene om hvordan vi framtidig skal hedre de som hedres bør               

40/19  b)  Klubbmesterskap.   

               Punkt til årsmøtet: Hvordan skal disse gjennomføres? Monrad krever minimum 3, helst

               4 innledende kamper, så plasseringsspill osv. Dette tar tid, og det blir mørkt/kaldt. Skal

               det gjennomføres over flere dager? Å kutte på tiden, vil resultere i færre kamper og der-

               med større tilfeldigheter til endelige resultater.           

41/19     a) «Vestfoldcup», forslag den gang, lagt fram av Sverre, er omdøpt til «lisens cup»,

                mandager. Alle med interesse, kan møte opp, også de utenom klubben. Liste er lagt ut/

                hengt opp i hallen, på datoer.

               b) Rekruttering. Heidi var på en juniorsamling på Torshov, søndag 13. oktober.

               Tilstede: Charlotte, Gabriel, Jonas, Heidi og Eli. Her ble diskutert, og planlagt flere

               samlinger, og tiltak framover for å fremme interessen for idretten vår, og for å for-

               håpentligvis rekruttere flere medlemmer til klubbene. Heidi har lagt fram dette på tirs-/

               onsdags treningene. Tiltakene skal først og fremst engasjere barn/barnebarn av medlemmer,

               i ferier, og ta det videre derfra. Det blir sendt ut informasjon til alle klubbene, og mer om

               dette kommer ut på facebooksider.

 

Eventuelt:

              12 september 2020 er HPK 20 år. Dette bør hedres spesielt. Cup, bankett osv.

              Neste styremøte 18 november kl. 1800, Peter Pan hallen.

 

Mette B. Åkvåg

referent

        

 

 

Styremøte Holmestrand Petanque Klubb

Sted: Peter Pan hallen

Dato: 19/8 2019

Tilstede: Ingri Lie, Bjørnar Endal, Peter Häring, Glenn Gürrich, Arild Eliassen, Arnstein Barstad,

                    Heidi Skjørberg, Mette B Åkvåg, Anne Lise Bakke.

 Møteleder: Mette B Åkvåg.

 

Sak 37/19  Godkjenning av innkallelse gitt 09.08.19 på mail og messengers.

                    Godkjenning av saksliste. Godkjenning av forrige referat.

                    Godkjent.

Sak 38/19  Orienteringssak, regnskap hittil i år, Peter orienterer.

                    Pr.d.d. er det innestående kr. 96.000,- , etter husleie for P.P. hallen er betalt.

                    Vi har nå 75 medlemmer, kun fire som ikke har betalt.

Sak 39/19  Innlegg fra Bjørnar.

 1. Klubben har kun èn autorisert dommer, og vi bør kunne ha med et par på

  høstens dommerkurs.

Bjørnar snakker med Ståle, som er klubbens eneste autoriserte dommer, og

hører med han, hva kurset inneholder. Bjørnar lager et notat på hjemmesidene

(nyheter), hvor det står noe om kurset, og prøver å motivere medlemmer til å melde

seg på kurs, via forbundet til høsten.

 1.  Etter deltagelse i NM på Fagernes, er det erfart at vi har for enkle baner. Dette må vi tenke på, ved evt. nye baner , å utforme banene med større vanskelighetsgrad.

Ingri tar med innspillet til gruppa, som jobber med nye baner.

Sak 40/19   Innlegg fra Ingri.

 1. En rettferdig fordeling av oppgaver, og ansvar, til styremedlemmene.

  Viktig at oppgaver/belastning av medlemmer i styret, er omtrent jevnt fordelt, og at

  alle bidrar.

Arnstein tar på seg oppgaven med å tømme konvolutter med penger, etter trening,

og deponerer fortløpende i banken via egen konto i DNB.

 1. Regler i klubbmesterskap – Monrad- hvor lange omganger skal vi ha?

  Dataansvarlig på spillekvelder/mesterskap, hører med spillerne, og beslutter varigheten

  på kampene, utfra vær og tid på åre

 2. «leksikon» over styrebeslutninger.

  Ønske om f.eks. alfabetisk søking på det vi ønsker å se tilbake på. Styret besluttet å

  legge alle møtereferat på Dropbox, hvor det er søkefunksjon.

Sak 41/19    Innlegg fra Sverre:

 1. Starte Vestfold CUP,  for lisenshavere i Peter Pan hallen èn eller flere ganger pr. måned. Dvs skape et samarbeide mellom Vestfold klubbene for å øke kvaliteten på konkurransespill.

  Ingri ber Sverre om å utdype forslaget, og om han kan stå ansvarlig for gjennomføringen (evt via turneringsutvalget)

 2. Rekruttering: Petanqueskole for ungdom i høst – og vinterferie i Peter Pan hallen.

  Idèen tar utgangspunkt i at i disse ukene er det mange barn/barnebarn med venner til medlemmene, som bruker mange timer bak PC eller TV. Kan vi gi disse et tilbud, og kan de lære vårt spill , ved hjelp av de yngste i petanquemiljøet. Et samarbeide mellom klubbene.

  Vi er i tvil om noen vil påta seg ansvaret for dette. Ingri snakker med Sverre.

   

  Tidligere saker:

        31/19    Refererer til søknader og notat/forslag fra Bjørnar og Peter.

                       Styret besluttet å refundere:

                       Reisestøtte første halvår. Å innfri innkomne søknader om reisestøtte med lengre

                       reiser for første halvår.  Mail fra Peter:

                       I budsjettet for 2019 ble det satt av kr. 20 000,- til støtte for lange reiser.

                       Det ble så besluttet å gi støtte til NM – veka i Stavanger med max kr. 20 000,-.

                       Besluttet på styremøte 29/4, sak 20/19.

                       Innkomne søknader for lengre reiser første halvår er:

 1. Ståle og Mona, Fyrlingen i Sverige 4 – 6 januar, Sum: kr. 5064,-, 50% = - kr. 2532,-

 2. Sverre og Ingunn, Bergen 4 – 5 mai, søker om kr. 1000,-

 3. Nations veterancup Cardiff (Wales), (Arnstein, Arild, Rune og Ståle), kr. 6237,- x 4 stk.= kr. 24 948,-, 50% = kr. 12 474,-.

 4. Peter turnering Stord 25 – 26 mai, Sum kr. 3996, søker om kr. 1500,-.

   

         Innkommet søknad NM –veka i Stavanger 29 – 30 juni.

  Vi hadde tre trippel lag, og total reise + hotel, ble kr. 15 710,- Så søknaden er på kr. 7 555,-

  (50%)

  Summene med strek under, over, ble godkjent. Peter sørger for utbetaling til de respektive.

  Vi vet allerede at HPK har 6 spillere som skal delta på EM i Bulgaria 16 – 22 september, så er det kommet forslag om at overskuddet fra NM- veka, (20 000,- - 7855 = 12 145,- overføres til budsjettposten, «lange reiser» 2019. Da er det 12 145,- + 2494,- = 14 639,- for lengre reiser for 2.e halvår.

   

  Oppfølging av tidligere saker:  

Sak 13/19   Status sponsor – arbeide, Hvordan ligger vi an?

                     Bjørnar har hatt møte med Thor, og fått en del info, som han har levert Heidi, som kan   

                     jobbe videre med de opplysningene. Thor er da helt ute med sin oppgave vedr.

                     sponsoravtaler. Sjekker evt. med Eli/forbundet,  hvordan reklamene skal stå på trøyene.

                     Heidi jobber videre med å skaffe nye sponsorer med de «pakkene» som tidligere er

                     Vedtatt.

Sak 17/19   Fotografering av medlemmene. Arnstein hadde tatt på seg oppgaven med å spørre

                      Jon Øystein.

                      På grunn av fravær av Jon Øystein, er det ikke bestemt helt når dette skal skje.

                      Arnstein purrer på Jon Øystein og får en ferdigdato.

Sak 25/19   Medlemslistene, er disse oppdatert på hjemmesida vår?

                     De er bra oppdatert. Lista er lagt på KlubAdmin format.. Bjørnar supplerer et par

                     kolonner, før han oversender regneark for automatisk import i KlubbAdmin.

Eventuelt:

Oppmerksomhet fra klubben ved begravelse av medlemmer.

Styret bestemte at det skal gis kr. 200,- når det ønskes et bidrag til et bestemt formål,

evt. maks kr. 200,- til blomster. Innesessongen starter opp 8 oktober. Siste spilledag ute, blir 24 september.  Medlemsmøte er nå bestemt å være tirsdag 1. oktober på Botne aktivitetssenter.

 

Neste styremøte er satt til mandag 14 oktober, hvor Ingri blir møteleder.

 

Møtet avsluttet kl 2030. 

Anne Lise Bakke

sekretær                 

 

 Styremøte 3 juni 2019.

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen 3 juni 2019

Tilstede: Ingri Lie, Bjørnar Endal, Anne Lise Bakke, Glenn Gürrich, Arild Eliassen, Arnstein Barstad, Heidi Skjørberg, Mette B. Åkvåg. Meldt avbud: Peter Häring.

Saksliste:

29/19  Godkjenning av innkalling og godkjenning av referat fra forrige styremøte.

             Ingen bemerkninger.

30/19  Regnskap hittil i år.

             Peter var ikke til stede, men Ingri opplyser at det er innestående i bank 108.000,-, vi har

             også mottatt kr. 10.000,- i tippemidler.

31/19  Reisestøtte 1.halvår 2019.

             Dette må avventes til alle har sendt inn sine søknader. Til NM – veka, er det satt av

             Kr. 20.000,-. Peter redegjør for dette på neste møte.

32/19  IF – klubbforsikring.

             Må man ha en ulykkesforsikring? Usikkert om det er pålagt den enkelte klubb.

             Vi har en forsikring som gjelder ut året, betaler kr. 7,- pr. medlem. Styret vedtok,

             at vi beholder denne forsikringen.

33/19  Organisasjonskart HPK.

             Bjørnar la fram et oversiktlig kart, hvor alt er delt opp, i styret, undergrupper etc.

             Ønskelig at navn på leder av de forskjellige gruppene blir ført på, og evt, hva gruppene

             skal gjøre. Bjørnar kommer med forslag. Kartet er tenkt å ligge på HPKs hjemmeside.

34/19  Idrettens Office 365.

             Dette var et web-møte på nett 22 mai kl. 1230. Peter og Bjørnar hadde koplet seg på.

             Konklusjon fra Bjørnar var, at vi var så liten klubb, at det var lite å hente, det kostet også

             Kr. 2.500,- pr. år. Vi har felles arkiv/lagring på Drop box. Styret vedtok at vi foreløpig ikke

             var interessert.

35/19  Holmestrand 0pen og kiosk ansvar 15 juni.

             Glenn undersøker om kafeèn er ledig til å leies den dagen. Vi har ikke lenger noen gruppe

             på kiosk, men Glenn, som tidligere ansvarlig, sa seg villig til å stå for innkjøp av diverse til

             kiosken, den dagen! Ingri undersøker på første spilledag, hvem som kan være villige til å

             betjene kiosken denne dagen. Bør deles opp, ellers blir det lang dag.

Oppfølging av tidligere saker:

13/19  Status Sponsor-arbeide

             Heidi hadde hovedansvaret for å komme med gode forslag til hvordan man kunne

             gå fram, i presentasjon av hva ev sponsorer kunne få tilbake fra klubben. Etter noe

             diskusjoner og drøftinger rundt dette, kom styret fram til et brukbart forslag:

             For kr. 3000,- i årlig støtte: Reklame på klubbens hjemmeside, og klistremerke på kiosken.

             For kr. 5000,- i årlig støtte: Reklame på klubbens hjemmeside, klistremerke på kiosken og

                                      lite reklamemerke på klubbens trøyer.

             For kr. 10000,- i årlig støtte: Reklame på klubbens hjemmeside, klistremerke på kiosken,

                                      reklamemerke på klubbens trøyer. De kan også få ha firmaets banner oppe ved

                                      mesterskap i klubbens regi. Undersøke om de har egne bannere.

  

17/19  Fotografering av medlemmene.

             Jon Øystein er spurt, og sagt seg villig. Ingenting videre bestemt, Arnstein tar på seg dette,

             og  hører når det kan skje.

24/19  Nytt styre og nye fullmakter.

             Når en kasserer er valgt av styret, er vedkommende godtatt av styret. Det er ikke nødvendig

             med ny fullmakt. Årlig regnskap skal godkjennes og undertegnes av styret. Likeledes års-

             rapporten.

25/19  Kjell Rune, politiattest og barneidrettsansvarlig.

             Han hadde sagt seg villig, men var avhengig av at han får flere medhjelpere.

             Taes opp igjen kommende spillekvelder.

27/19  Status nye utendørsbaner.

             Ingri har hatt kontakt med Susanne Poulsen i kommunen, ved flere anledninger, og det

             synes som om det er store sjanser for at vi kan være på Hvitstein ut sesongen.

             Det har også vært diskusjon rundt muligheten på Botne, om å ta over etter skøyteklubben.

             De vil ikke gi fra seg banen enda. Vi venter på et evt. ja… Ingri følger opp.

35/19  Eventuelt.

 1. Vedr. hvem klubben skal hedre med en pris, ønsker komiteèn innspill fra alle. Komiteèn

legger så forslag fram for styret, til videre vurdering og beslutning.

 1.  Vedr. spill i Melsomvik søndag 16 juni, ble det besluttet av styret, at HPK kan stille med

               Ringer og skårbord, (grill er Vikas ansvar),  men at hver og en må ta med hva de ønsker å

               spise. Gir beskjed om dette til Sverre.      

 36/19   Neste styremøte og ny møteleder.

               Neste styremøte ble besluttet 19 august kl. 1830 i PP hallen.

               Mette tok på seg oppgaven med å være møteleder, etter flere rundspørringer rundt bordet.

               Ikke alle er like komfortable med denne rollen, noe vi må respektere. Det kan komme etter-

               hvert, når alle får mere rutine.

 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 2030.

 

 

Anne Lise Bakke, sekretær

 

 

 

    

             

Styremøte 29.04.2019.

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen mandag 29.04.2019.

Tilstede: Ingri Lie, Bjørnar Endal, Peter Häring, Anne Lise Bakke, Glenn Gurrich, Arild Eliassen, Arnstein Barstad, Heidi Skjørberg. Meldt avbud: Mette B Åkvåg.

SAK

22/19  Godkjenning av innkalling, og godkjenning av referat fra forrige   styremøte.

             Innkalling godkjent. Styret vedtok at det skal stå navn på ansvarlig, under hvert punkt  

             på referatet, evt. frist på utførelse, om dette er mulig.

23/19  Fordeling av oppgaver i styret, hvordan samarbeider vi, og hvordan

Kommuniserer vi med hverandre (mail, sms, facebook…..)

           Det må være et must, at den som føler at oppgavene blir for store, eller for mange,

             må ta kontakt, for å få hjelp med dette. Det er også viktig, at alle nye saker som

             formann får inn, tas med på styremøte, om mulig.

             De fleste er innom Messengers,  og vi opprettet en gruppe HPK/styre, hvor alle er

            med. Gir hverandre korte påminnelser.  Bestemte også, at det på styremøte, skulle

           sette dato for neste styremøte. Om det ikke er viktige saker som må behandles, skal

            styremøtet avlyses. Vedtatt av styret.

24/19  Kort oppsummering (og diskusjon), fra kursene «Klubbens Styrearbeide» og KlubbAdmin».

          Bjørnar holdt en grei oppsummering av kursene, og det er en del viktige ting klubben

            kan notere seg.

            Alle kommuner har et Idrettsråd. Leder i Holmestrand, er Geir Arne Jensen. Her kan

            man evt. søke midler og støtte til div. prosjekter.

            På Tilskuddsportalen.no, er det også mulig å søke om midler. Likeledes Sparebank-

            Stiftelsen.

            Om lover og regler, har nå klubben kjøpt inn boken, av Gunnar Martin Kjenner. Den

            kan lånes hos Ingri.

            Nytt styre, nye fullmakter til kasserer, leder Ingri undersøker til neste styremøte.

          Bjørnar sjekker om vi har underslagsforsikring i vår avtale med forsikringsselskap og

          hva forsikringen dekker, hva innen skader på spillere etc.

          Et organisasjonskart bør lages på klubbens hjemmeside.  Bjørnar/Ingri

 

25/19  Medlemslistene, og samordnet rapportering til NIF, (m/politiattest-ansvarlig, og barneidrettsansvarlig.

         Peter informerer om, at medlemslister er innrapportert til NIF. Han har også

           oppdatert listene. Peter.

           Skal undersøke om Kjell Rune vil være den med politiattest, og ha ansvar for ev.

           barn som måtte begynne i klubben. Tilbakemelding på neste styremøte. Ingri.

           Vil undersøke hva som evt. mangler av opplysninger på medlemslistene.

           Bjørnar/Anne Lise, innen 15 juni.

26/19  Regnskap hittil i år (hovedposter)

          Peter la dette fram på en ryddig og oversiktlig måte. Ok. Status hovedposter

            rapporteres til hvert styremøte. Peter.

27/19  Status nye utendørsbaner.

          Uvisst hvor lenge vi kan være på Hvitsten. Uoffisielt, på grunn av saksgang i

            kommunen, håper vi å kunne være der sesongen ut….Formann har undersøkt

            angående Gullaug, men må vente på deres årsmøte. I flg. Geir Arne Jensen i

            kommunen, må de offisielt , si fra seg banen. Undersøker dette underveis.

            Ingri.

Oppfølging av saker som ikke ble fullført på forrige møte.

13/19  Status sponsorarbeide (+ gevinster , gavekort)

          Heidi redegjorde for hva som er undersøkt rundt dette. Har vært vanskelig,

            da vi ikke helt har klarlagt hva vi kan gi tilbake til sponsorene.  Hva vi kan ha av

            reklamer på trøyene etc. Det ble opprettet en liten komité, bestående av Heidi,

            Arnstein og Arild, som vil samarbeide, og komme med et forslag til styret, når de

            har en pakke klart. Heidi, Arnstein, Arild. Innen 1 juni.

17/19  Fotografering av medlemmene.

          Det er spurt Jon Øystein, om han vil påta seg denne oppgaven, noe han har

          sagt seg villig til. Skal undersøke nærmere når dette kan skje. Arnstein innen 1 juni.

20/19  NM – veka i Stavanger, kvalifisering og reisestøtte.

         Frist for påmelding, mandag 13 mai kl. 18.00. 4 runder Monrad. Påmelding senest

           Kl. 17.30.   Styret besluttet å gi maks.  20.000,-. Ser hvor mange som reiser, og hvilken                         

           Sum hvert lag kan få.

21/19  Jan Henrik Nymoens forslag om hvordan vi kan ære noen som har gjort/gjør en kjempeinnsats for klubben.

         Dette bør være noen som kjenner godt til klubben. Skal høre med Helge, Jan Åge

           og Jan Henrik. Ingri.

28/19  Eventuelt.

          Mye diskusjon om hvordan draktene må være, med hensyn til klubbens emblemer

            etc. Det er kommet strenge regler om dette ved mesterskap. Litt lempelig i år, ingen

            bøter, men dette blir strengere til neste år. Det er da viktig å få evt. sponsorer på plass

            slik at vi kan få lik reklame på trøyene. Ikke nødvendig å kjøpe nye trøyer i år.

            Styret besluttet å legge dette ut på klubbens hjemmeside.

            Neste styremøte ble besluttet 3. juni. Det er kun nødvendig å si i fra om man ikke

            kommer. Husk gruppen på Messengers…

 

Møtet ble avsluttet kl. 20.30.

 

Anne Lise Bakke

Sekretær.

        

        

       

 

 

 

 

Styremøte 18.03.2019.

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen mandag 18.03.2019.

Til stede: Ingri Lie, Bjørnar Endal, Peter Häring, Anne Lise Bakke, Glenn Gurrich, Arild Eliassen, Arnstein Barstad, Heidi Skjørberg, Mette Bakke Åkvåg.

 

Sak

11/19   Godkjenning av referat fra styremøte, og godkjenning av innkalling.

Ingen bemerkninger.

 

12/19   Sak 5 fra Årsmøte: Premiering i Klubbmesterskap. Årsmøtet stemte for diplomer, pluss gavekort fra Bouleshop. Styret fikk fullmakt til å bestemme verdien av gavekortene.

Det blir mye penger ut av dette, men styret ble enige om kr 100/75/50, for 1, 2 og 3 plass.

 

13/19   Sponsorer. Hvem overtar ansvar for nye – og følger opp eksisterende sponsorer. Hvor står vi? Thor Stang oppdaterer om dette.

Hva gjør vi for at sponsorene skal vite hva de får igjen. Sponsormarkedet er tøft, og interessen retter seg stort sett mot barn og ungdom. Han mener allikevel at det er et potensiale for oss, og mener det burde være mulig å nå rundt 30 000,- med en målrettet innsats. Han vil jobbe videre med de han per i dag er i kontakt med. Vår hovedsponsor gikk konkurs, og det er pr. i dag kun to sponsorer igjen, Limaco og Lars Gunnar.

Vi vil undersøke hva vi har lov til, med hensyn til klistremerker med logo, på våre drakter, ved NM , og andre arrangementer t.eks. Thor ville gi en oversikt over de sponsorer han har vært i kontakt med. Heidi sa seg villig til å prøve å få til en gruppe, som kunne jobbe med dette videre.

 

14/19   Vi må klargjøre ansvaret for oppdatering av begge våre medlemslister. Skal vi skifte til klubbadmin? Peter klargjør.

Klubbadmin er ikke helt klart enda. Det skal bare være tilgjengelig for noen, men synes ikke systemet er helt bra. Vi avventer. Fullstendig medlemsliste ligger på Dropbox, som er tilgjengelig for de med tilgang.

Medlemsliste med tlf.nr. etc. skal ikke ligge åpen på vår nettside, av hensyn til personvern etc. Den kan sendes som PDF på mail til medlemmene, og også ligge i klubben.

 

15/19   Støttemedlemmer kan få lavere årskontingent, i flg. Vestfold idrettsforbund. Må dette tas opp på neste årsmøte? Eller kan styret avgjøre?

Dette var mere satt som et eksempel, og styret vil ikke ta standpunkt til dette nå.

 

16/19   HPK Hjemmesider. Flere av sidene er lagt på vent, hva gjør vi?

Bjørnar administrerer våre hjemmesider, og har omstrukturert en del. Det blir et spørsmål om hvor langt tilbake man skal si, er av almen interesse. Hva er viktig å prioritere. Men viktig å presisere at ingenting skal slettes. Mye kan legges på Dropbox på internett.

Konklusjonen ble vel at vi foreløpig har nok plass, og avventer med det som tidligere het På vent, som nå heter Diverse.

 

17/19   Bilder som noen ganger står i Jarlsberg Avis, sammen med ukesresultater, er gamle (arkiv) – bilder. Hva gjør vi?

Besluttet at det skal tas bilder av alle spillende medlemmer i klubben. Har flinke fotografer i klubben, som vil bli spurt.

 

18/19   Kontantbeholdningen er for høy. Vi må vedta max-beløp. Må kasserer, eller annet styremedlem, ta ansvar for kassa-beholdningen og deponere kontanter ved behov?

For sikkerhetens skyld, skal flere enn en, telle oppgjøret ved hver spillekveld. Ingri tar vare på pengene for loddsalget. For å lette jobben til kasserer, foreslås det å legge i diverse konvolutter..kiosk/kontingent etc. Vanskelig for kasserer når alt blir lagt i samme boks. Kasserer opplyser at det meste av kontantbeholdningen er satt inn på konto.

Styret ønsker en oppdatering av regnskapet èn gang i måneden. Peter sier han skal prøve å få det til, har mye annet han også gjør, men vil forsøke på det.

 

19/19   Gevinster ved loddsalg. Alkohol som gevinst, er ikke forbudt, men gavekort for vin – blomster – eller??

Alkohol som gevinst er ikke forbudt, men Norges Idrettsforbund har klare holdninger når det gjelder alkohol, alt over 2,5% regnes som alkohol. Og vi som klubb har samme retningslinjer.

Ikke ofte vi har noen spillere under 18 år, men Peter har vært i kontakt med forbundet, og de var veldig klar på at dette ikke er okei. Vi bestemte, fra utesesongen, at vi skal ha gavekort, fra bouleshop/blomster eller vinmonopolet. Så kan den som vinner, velge hva de ønsker.

 

20/19   Deltagelse i NM – veka i Stavanger 26 – 30 juni? Reisestøtte/klær.

Det var stor enighet om at dette er god reklame for klubben. Men det koster for den som skal delta, om det ikke gis støtte fra klubben, og dette uka etter NM på Fagernes, hvor det også koster en del å delta. Og det er viktig å vise seg fram, med drakter som matcher. Dette vil selvsagt koste, men enighet om at dette må vi gjøre. Ikke alle kan reise, blir vanlig utslagsmetode, men ønsker at så mange som mulig, kan stille lag. Peter undersøker mere om dette.

 

21/19   Eventuelt

Jan Henrik Nymoen kom med et spørsmål om hvordan vi kunne ære noen som har gjort/gjør en kjempeinnsats i klubben. Formenn/ledere, hvem er disse? Mange som ikke har vært med fra starten, vet ikke hvem alle disse er. Bilde i glass og ramme hengt opp på en vegg, slik at alle kan se hvem som har vært med å starte foreningen. Ønsket også at det ble innført hedersmerke til de som har vært medlem i minst 10 år, og har hatt ett eller flere verv for foreningen i minst 5 år.  Videre ønsket han at det ble innført en annerkjennelse for en god og nyttig utført jobb gjennom ett år eller et viktig arrangement.  Styret vil tenke ut noe om dette. Kan bli en spennende tankegang.

 

Vi har fått en invitasjon fra Norges Idrettsforbund, Vestfold idrettskrets, om å delta på kurset, Hjelp til en enklere styrehverdag! «Klubbens styrearbeid i praksis», hva som er styrets ansvar og arbeidsområder.

Man har mulighet til å bestille kurset «hjem» til idrettslaget. Dette er gratis, og Anne Lise ringer, og undersøker dette nærmere.

 

Mange punkter ble tatt opp, og vi hadde en bra dialog.

 Møtet ble avsluttet kl. 20.45.

 

Anne Lise Bakke, sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYREMØTE 18.2. 2019

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan Hallen mandag 18.2. kl. 19.

Til stede: Peter Häring, Arnstein Barstad, Hilde Thorsen, Glenn Gurrich og Ingri Lie. Avbud: Thor Stand, Arild Eliassen og 2 varamedlemmer.

SAK

8/19 Styrets Årsberetning

Beretningen ble gjennomlest og godkjent. Den vil bli sendt ut på e-post til alle medlemmer en uke før Årsmøtet

9/19  Behandling av innkomne forslag

a) Fra Johnny Skjørberg: Premiering Klubbmesterskap. Det blir gitt premier i tillegg til diplom for KM. Dette kan finansiere med det loddsalget vi har i dag, dersom det er for stor kostnad. Begrunnelse: Dette hadde vi tidligere i form av flaxlodd, men det er bedre med premier, f.eks griser eller andre petanque-relaterte ting.

Fra styret: Styret anbefaler avstemning: 1) bare diplomer, 2) diplomer og penger (75kr 1.plass, 50kr 2.plass 25kr 3.plass)

b) Fra Johnny Skjørberg: Redusere antall klubbmesterskap. Det blir kun spilt klubbmesterskap i de grener som er under NM. Begrunnelse: Det er for mange klubbmesterskap.

Fra Jan Åge Paulsen: Det skal arrangeres klubbmesterskap i singel for superveteraner (+65), i tillegg til de klassene som arrangeres i NM. Begrunnelse: Det er for stor aldersforskjell mellom spillerne i åpen klasse. Det blir derfor en ujevn og urettferdig konkurranse. De eldre spillerne bør ha en mulighet for jevne kamper og sjansen til å få tittelen som klubbmester. En slik klasse vil også øke interessen blant de eldre.

Styret: Styret er åpen for å fortsette med 10 klasser, da veteraner kan spille på dagtid.  Avstemning – antall klasser: Damer singel, Mix dobbel, Åpen singel, Åpen dobbel, Åpen trippel, Veteran (+55) singel, Veteran (+55) dobbel, Superveteran (+65) singel, Superveteran (+65) dobbel, Skyting

c) fra Johnny Skjørberg: Øke medlemsavgiften til kr. 200. Begrunnelse: Stadig økning av reisestøtte og reiser til vinterseriekamper i Vestby. Styret har foreslått dette, se punkt 7.

d) fra Jan Åge Paulsen: Premiering i medlemsturneringene. Ukentlig premiering i medlemsturneringene opphører fra og med utesesongen 2019. Fra kommende utesesong premieres de fem beste sammenlagt i Holmestrandscupen og de fem beste sammenlagt i Peter Pan-cupen. Begrunnelse: Det er et betydelig beløp som i dag brukes til premier. Mesteparten av disse utgiftene kan i stedet brukes på tiltak som kommer alle medlemmene til gode.

Styret: Styret anbefaler å fortsette premieringen som i dag. Ellers vil bare de som spiller ofte komme øverst på resultatlistene. Per i dag skjer det stadig overraskelser, én som kanskje ikke er av de 5 dyktigste, kan vinne. Oppmuntrende for alle.

e) fra Jan Åge Paulsen: Loddsalg under medlemsturneringene. Loddsalg skal heretter ikke foregå på medlemsturneringene. Begrunnelse: Klubbens økonomi er så god at det ikke er behov for slikt loddsalg.

Styret: Styret er ikke enig og anbefaler avstemning på Årsmøtet.

f) fra Johnny Skjørberg: Foreslår å forandre dagens trekning på klubbkvelder. Gå ned til de 5 beste som ikke blir trukket sammen. Begrunnelse: I dag er det de 10 beste som ikke kan bli trukket sammen, men det er alt for mange. Kunne kommet med eksempler, men det er unødvendig

Styret: Forslaget blir ikke forstått, og styret har bedt Johnny klargjøre.

 

 

g) fra Ståle Baksetersveen: Jeg foreslår at nye regler for reise-støtte oppdateres på hjemmesiden til HPK. Jeg kan ikke se at det er blitt endret. Da er det vel det som står på siden som gjelder (punkt 5b fra Årsmøtet 2018 ikke fulgt opp).

Styret: Styret beklager forsinkelser. Nye regler er nå oppdatert, godtatt av styret og kan nå leses på HPKs hjemmeside

 

10/19  Eventuelt

Peter la frem forslag om å utnevne Hans Erik Dahl til Æresmedlem. Hans Erik har vært revisor for klubben siden oppstart i år 2000. Han har også vært til stor hjelp når det gjelder kiosk-arbeide.

Styremedlemmene var enige i Peters forslag og vil legge dette til som et eget punkt på Årsmøtets Dagsorden.

 

Dagens møte ble avsluttet kl 21.

 

20.2. 2019

Ingri Lie (signert)

STYREMØTE 3.1. 2019

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan Hallen torsdag 3.1. kl. 18.                                   Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Hilde Thorsen, Glenn Gurrich, Kjell Rune Karlsen og Ingri Lie. Avbud: 1 varamedlem

SAK

1/19  Godkjenning av referat fra styremøte 19.11.18 og godkjenning av innkalling.       Begge ble enstemmig godkjent.

2/19  Når/hvor avholder vi Årsmøte.                                                                            Det ble enstemmig vedtatt å holde møtet på BAS mandag 4.3. kl. 19 (dersom lokalet er ledig). Innkalling vil bli sendt ut 1 mnd på forhånd. Vi  vil bestille pizza fra Jafs – basert på antall oppmøtte.

3/19  Budsjettplanlegging for 2019, tanker om hvordan vi kan øke inntekter og redusere utgifter.                                                                                                                  Det kom forslag om å øke medlemsavgiften for aktive medlemmer, eller øke sesong-gebyret. Det var også forslag om å søke støtte for spesifikke behov fra diverse stiftelser. Peter kom også med forslag til ny støtteordning for turnerings-deltakere.    Vi ble enige om å gå i detaljer når regnskapet for 2018 er fullført og et foreløpig budsjett for 2019 foreligger.                                     

4/19  Ansvar for opplæring og bruk av hjertestarter.      Kjell Rune påtok seg ansvaret, med assistanse av Peter.  Vi ble enige om å forespørre medlemmene våre om interesse, så snart vi får vite hvor langt kurs som kreves og antall kurs- deltakere det anbefales.

5/19  Ukes-premiering for resten av inne-sesongen. Vi vedtok kr. 150 for 1.premie pr uke og kr. 50 for 2.premie.  Deles førsteplassen av to, blir beløpet delt i to (dvs kr. 75 pr 1.pass), og deles andreplassen av to, blir det kr. 50 per andreplass.

6/19  Fornye hjemmesiden.  Det var ingen spesielle kommentarer på forslagene fra Bjørnar og Helge. Bjørnar og Roger har sagt seg villige til å samarbeide om opplegget og vil starte på oppgaven innen få uker

7/19  Eventuelt

a)     P.g.a. to spiller-skader de siste ukene, ble vi enige om å diskutere mulige sikringsforetak. Ståle vil bli bedt om forslag.

b)    Forslaget om å ta pause i loddsalget vi har hatt hver uke i nåværende innesesong eventuelt ta dette opp som sak på kommende årsmøte, ble nedstemt.

 

Vi ble enige om nytt møte tidlig i februar (eventuelt mandag 4.2.).  Dette vil bli bekreftet.

 

Dagens møte ble avsluttet kl. 19:05.

 

Ingri Lie

(signert)

 

STYREMØTE 19.11. 2018

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen 19.11. kl. 18:30. Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Hilde Thorsen og Ingri Lie. Meldt avbud: Glenn Gurrich og begge varamedlemmer.

SAK

39/18  Godkjenning av referat fra styremøte 29.10. og godkjenning av innkalling. 

Begge ble enstemmig godkjent.

Oppfølging av saker fra tidligere møter:

21/18  Reisestøtte.

Nye regler er ennå ikke fullført. Peter vil oppdatere allerede godkjente regler og sende dem til leder og nestleder for sluttbehandling.

23/18  Premiering ute og inne.

Forslaget om å avslutte pizza-premiering fra nyttår ble ikke godtatt. Vi venter til resultatet av Thors forhandlinger med Bryggekanten, før andre løsninger diskuteres.

24/18  Hjemmeside på nett.

Styret ble forelagt forslag fra Bjørnar Endal til ny strukturering. Dette vil styremedlemmene vurdere og kommentere. Ingri vil be om innlegg fra Helge Skjørberg og også be Roger Johansen om assistanse.

29/18              Klubbens medlemsliste.

Denne er fortsatt ufullstendig. Peter tar ansvaret for oppdatering på KlubbAdmin og Anne Lise Bakke vil bli spurt om å ta ansvaret for vedlikehold.  

 

 

32/18  Julebord på hotellet.

Konkurs-begjæring til  tross, vi vil få beholde reservasjonen til jule-buffet som planlagt 1.12. Medlemmene har fått invitasjon og påmeldingsliste ligger ute.

36/18  Hjertestarter

Thor informerte om at Storkjøkken grossisten har gitt kr. 4000.- og vil delta i opplæring av bruk. Vi har nå tilstrekkelige midler og vil få hjertestarter i hallen i januar 2019. Vi vil da også få opplæring, og vi må oppmuntre medlemmer til å delta.

40/18  Eventuelt

A - Koden til inngangsporten til hallen.  Det ble enstemmig vedtatt å beholde samme kode, i hvert fall foreløpig.

B – Pizza-innkjøp/pris fra Bryggekanten. Thor vil ta kontakt med eier for å forsikre at fast pris per pizza  innkjøpt av HPK er kr. 150.-  pr stk.

 

Før vi avsluttet møtet, informerte Ingri om kontakten med kommunen angående utebaner fra våren 2019. Klubbens spiller-representanter har vært på befaring både på Gullhaug og Hvitstein. Vi vil kommende uke sende ny forespørsel om mulighet for å få opparbeidet ny bane på Hvitstein.

Vi ble enige om nytt møte i midten av desember – før vi avsluttet dagens møte   kl. 19:40.

Ingri Lie

(signert)

__________________________________________

 STYREMØTE 29.10. 2018

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen 29.10. kl. 18:30. Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Kjell Rune Karlsen og Ingri Lie. Meldt avbud: Hilde Thorsen, Glenn Gurrich og vara Jon Øystein Strand.

Før møtet orienterte Ingri om mulighetene for midlertidig utendørs bane på Gullhaug.

SAK

30/18  Godkjenning av referat fra styremøtet 19.9. og godkjenning av innkalling.

Begge ble enstemmig godkjent

Oppfølging av saker fra møtet 19.9.:

19/18  Hvordan tiltrekker vi yngre medlemmer:                                                                         Kjell Rune fortalte om planer om å invitere 7. klassinger fra Botne allerede desember/januar, lære dem litt om petanque og samtidig har det sosialt hyggelig. Dette kan føre til positiv spille-interesse. I tillegg vil Arild Skjæveland fra Stord Petanque klubb gi oss flere ideer vi kan vurdere.

20/18 Hvordan kan vi inspirere nye konkurranse-emner?

Arnstein har hatt kontakt med flere av våre dyktige spillere – alle har sagt seg villig til å instruere interesserte medlemmer. Treningene blir torsdager. Ansvarsliste vil bli sendt ut til de aktuelle på e-post.

29/18

Klubbens medlemslister.

Peter viste oss skjermdump fra Norges Idrettsforbunds KlubbAdmin. Dette vil være kostnadsfritt og kan vedlikeholdes av flere. Styret var enige i at klubben tar dette i bruk.

NYE SAKER

31/18  Økonomi – budsjettoppfølging.

Peter bekreftet at regnskapet er under kontroll. Vi forventer flere inntekter fra sponsorer og betalinger fra medlemmer for vintersesongen

32/18  Julebord, hvor/når/til hvilke pris?

Vi ønsker å arrangere julebord i begynnelsen av desember. Thor vil undersøke med hotellet om tid og kostnader.

33/18  Premiering Klubbmesterskap 2018,  1., 2. (og 3.?) premie?

Pengepremier for 1.plasser ble utbetalt turneringsdagene.  Ingri vil undersøke kostnader for diplomer, så vi eventuelt kan belønne til både 1., 2. og 3. plass i hver gruppe med diplomer. Tildelingen vil bli foretatt på julebordet.

34/18  Hva ønsker vi som klubb å oppnå, dvs hva fokuserer vi pø?

Full enighet i styret: En klubb for alle, et spill for alle. Klubbens visjon må fortsatt være å ivareta både de aktive og det sosiale spill.

35/18  Utlodning per spillekveld, gevinst pizza eller vin, inntektene vil gå til?

Styret besluttet å variere gevinst noe og eventuelt ta en «fri» uke per måned. Det var full enighet om at inntektene, hvis tilstrekkelig, kan  gå til anskaffelse av hjertestarter.

36/18  Hjertestarter

Arnstein vil undersøke - med ambulansetjenesten i Holmestrand  - om både  pris og opplæringskurs.

Peter vil kontakte hovedkontoret for informasjon om deres erfaringer.

37/18 Salg av toalettpapir/tørkerull.

Vedtak om «nei takk» er allerede gjort, basert på e-post utveksling med styremedlemmene.

38/18  Eventuelt

A)     Reisestøtte – nye, godkjente regler vil bli dokumentert på HPKs hjemmeside

B)     Vinterserien i Vestby – medlemmer som har meldt seg på må også stille opp og ta ansvar.  P.g.a. interesse, meldte HPK på 2 lag, nå er det litt sent å melde avbud. Her har man også forpliktelser.

C)     Klubben må ha som mål å øke interessen for data-bruk. Kurs vil bli tilbudt.

 

Møtet ble avsluttet kl. 20:25 

 

Ingri Lie

(signert)

 

STYREMØTE 19.9. 2018 

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen onsdag 19. september kl. 19. Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Hilde Thorsen, Glenn Gurrich og Ingri Lie. Avbud: varamedlemmer Jon Øystein Strand og Kjell Rune Karlsen. 

Før møtet ble offisielt åpnet, orienterte Ingri om hennes kontakt med Susanne Poulsen, Konsulent – Idrett og friluftsliv i kommunen – angående petanquebanen på Hvitstein. De to hadde tidligere på dagen blitt enige om å holde kontakten. 

Sak 

19/18      Hvordan tiltrekker vi yngre medlemmer. 

Styret sa seg enige i medlemsmøtets forslag om å sette ned en komitè til våren. Denne kan ta ansvar for annonser i avisen for å invitere til konkurranser, osv. Styret var ikke optimistiske for at dette vil vekke ungdommens interesse, men mente det var vel verdt et initiativ. 

Styret ble også enige om at Peter skal invitere Arild Skjæveland (leder i Stord PK) til neste styremøte. 

20/18      Hvordan kan vi inspirere nye konkurranse-emner. 

Styret mener det er viktig å involvere klubbens erfarne medlemmer for støtte, og Arnstein tok på seg oppdraget med å kontakte flere av disse for et eventuelt torsdags-opplegg – og et mulig fadder opplegg. I denne forbindelse ble det også diskutert eventuelt å redusere konkurranse-dagene, f.eks. ha èn uke i måneden med bare trening, men dette ble nedstemt. 

21/18      Reisestøtte 

Forslaget fra Peter og styret, ble lagt frem og godkjent på medlemsmøtet 7.9., med bare ett tilleggs-ønske: Budsjettet for reisestøtte baseres på halvårlig dekninger. Dette ble også godkjent av styret. 

22/18      Antall klasser i HPKs klubbmesterskap 

Styret godkjente medlemsmøtets forslag om å redusere antall klasser fra 10 til 8  (stryke veteran  singel 55+ og 65+) , og at turneringsutvalget kan bestemme at noen av veteran klassene kan arrangeres formiddager – eller helger.  

23/18      Premiering ute og inne 

Styret godkjente medlemsmøtets forslag om å avslutte flax-lodd premiering og bestemte at , dersom vi fortsatt får gratis pizza fra Bryggekanten,  vil pizza  bli premie for hver ukes 1.plass ,  og kr. 50.- for ukens 2.plass. 

I tillegg godkjente styret forslaget om utlodning av 1 pizza hver av uken spilledager  – og eventuelt også utlodning av vin. 

24/18      Hjemmesiden på nett 

Medlemsmøte uttrykte, og det var også styrets mening, at oppdatering er avgjørende viktig. Bjørnar Endal vil bli spurt om å påta seg denne oppgaven, mens resultater fortsatt er Helge og Peters ansvar. I tillegg har Jan Åge og Helge påtatt seg oppgaven  å skrive ned HPKs historie fra 12.9.2000 

25/18      Regler for uttak av klubblag (Euro-kvalik) 

Styret vedtok at uttaket skal baseres på resultatene på den nasjonale ranking-listen. 

26/18      Skjebnen til Innsamlede pokaler 

Disse vil bli plassert på hyllene i Peter Pan hallen – etter at Peter kontrollerer at ingen med 3 seire er uteglemt. 

27/18      Premiering av Hvitstein Cup og Klubbmesterskap 

Styret var enige i at premier for Hvitstein Cup blir utdelt ved første cup kamp i hallen, og at diplomer for Klubbmestersakp blir utdelt på årets julebord.  

28/18      Eventuelt 

Diskusjonen om reisestøtte fortsatte, og styret bestemte til slutt at budsjettet for slik støtte ikke bør overskrides.

29/18      Klubbens medlemsliste, inkl. e-post adr. Liste 

Thor fremhevet både skriftlig og muntlig viktigheten av at listen måtte oppdateres og vedlikeholdes. Dette var styret enige i. 

Peter foreslo at klubben skulle benytte seg av gratis system fra «Min Idrett». Han vil, på neste styremøte,  vise hvordan systemet er lagt opp. 

Møtet ble avsluttet kl. 20:45 

Ingri Lie

 

 

Styremøte 13. august 2018

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen mandag 13. august kl. 18:30. Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Glenn Gurrich, Jon Øystein Strand og Ingri Lie (møteleder). Avbud: Hilde Thorsen og Kjell Rune Karlsen.

12/18 Referat/dagsorden

Referat fra styremøtene 9. mai og 11. juni, pluss dagsorden for dagens møte, ble godkjent.

13/18 Styreleder og styremedlemmers oppgaver og ansvar

Thor har ansvar for oppfølging av sponsor-støtte, til tider krevende, men overkommelig. Han er også ansvarlig for oppfølging av HPKs støtte til mandags-trening på Kjærsenteret. Denne treningen er meget populær og er en fin reklame for HPK.

Peters hovedansvar, regnskapet, er under full kontroll. Når det gjelder medlemslister og e-post adr. lister, kan det være behov for flere hender. For å forenkle dette arbeidet, vil Peter ta kontakt og undersøke pris på Nif-godkjent medlemsregister. Saken blir tatt opp på neste styremøte.

Glenns hovedansvar er kiosk, hvor den største utfordring er å få støtte fra medlemmer til de forskjellige arbeidsoppgavene.

Både Glenn, Arild, Arnstein og Jon Øystein påtar seg gjerne oppgaver når det er nødvendig.

Alle tilstede var enige i at styreleders hovedoppgaver er ansvar, delegering og oppfølging.

14/18 Hvilke krav kan stilles til andre medlemmer ang. oppgaver/innsats

Styremedlemmer må vise eget engasjement og så oppmuntre til dugnader – når nødvendig. Forpliktende oppdragslister over frivillige til data, kiosk og bane må sendes ut i god tid, helst så snart sesongens aktivitets-kalender er klar.

15/18 Holmestrands-dagen/Kronprinsparets besøk

Lørdag 18.8. stiller vi stand i sentrum – etter anvisning fra Jarlsberg. Vi stiller med «mannskap» som anbefaler publikum til å prøve petanque på Dulpen. Også på Dulpen deler våre representanter på oppgaver, begge steder fra kl. 11-16.

-2-

Kronprinsparet besøker Holmestrand 4. september (fra kl 15-18). Planene for det korte møte på Dulpen, fra 17:05 til 17:15 er allerede klare. Det vil bli arrangert general-prøve fredag 24.8. (eller 31.8.) Jon Øystein og Ingri planlegger denne.

16/18 Ansvar for oppfølging/oppdatering av HPK’s hjemmeside.

Dette ble utsatt til neste styremøte. Innen da vil styremedlemmer studere sidene og notere synspunkter.

17/18 Medlemsmøte og sosialt samvær, når/hvor

Thor vil spørre Ståle om assistanse til det sosiale samværet etter medlemsmøtet. Følgende tema skal tas opp: a) Antall klasser i klubbmesterskapet. Flertallet i styret mener nåværende 10 klasser er ønskelig. Dette tas derfor ikke opp på medlemsmøte.

b)Hvordan tiltrekke yngre medlemmer (styrets forslag: be medlemmer invitere barn/barnebarn til petanque-introduksjon og moro. Våren 2019 – invitere, gjennom annonser, til 4-5 introduksjonskvelder – alle aldre). c) Inspirere nye konkurranse-emner (styrets forslag: fadder-system, både for nye medlemmer og konkurranse-emner). d) Premiering på ute- og inne-cup (styret, bortsett fra pizza-premie som nå – har ingen forslag. Hvordan premierer andre klubber lokale konkurranser?)

Tillegg: Hjemmesiden – er oppdatering viktig?

18/18 Eventuelt

Følgende bør også tas opp på medlemsmøte: Ha fast bestemte regler for uttaking av klubblaget til Euro-kvalik, og:

Årsmøtet ga styret fullmakt til å revidere retningslinjer for reisestøtte, og at forslaget må legges frem for medlemsmøte til godkjenning. Forslaget er utarbeidet, og godkjenning vil bli en post på medlemsmøtes agenda.

Møtet ble avsluttet kl. 20:45.

_____________________________________

Styremøte 5. juni 2018

Det ble avholdt et meget kort styremøte på Hvitstein stadion 5. juni kl. 17:30

Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Kjell Rune Karlsen, Ingri Lie – noen forsinket Glenn Gurrich og Hilde Thorsen. Ikke tilstede: Jon Øystein Strand.

Det var bare èn sak på vår agenda:

 

11/18                       Ukentlig premiering i Hvitstein-cupen

Temaet  har tidligere vært diskutert og, etter forslag på e-post   fra Helge Skjørberg  24.5. – og deretter utveksling av e-poster mellom styremed-lemmene,  ble det vedtatt at  de ukentlige 1. og 2. flaxlodd-premier, skulle erstattes av pizza-premier.

Dette ble bekreftet på møtet.

Forslaget om at pizza-premiene skulle erstattes av flaxlodd om samme person ble vinner mere enn èn gang samme måned, ble nedstemt.

For å fremme nyheter og innlegg på HPKs hjemmeside, ser vi også mulighetene for å gi medlemmene referansenummer til hjemmesiden – i stedet for å liste resultatene på e-post.

Møtet ble  avsluttet  kl. 17:50

 

 

___________________________________________

Styremøte 9. mai 2018

 

Det ble avholdt styremøte onsdag 9. mai kl. 19:00 i Peter Pan hallen.

Til stede: Thor Stang, Glenn Gurrich, Jon Øystein Strand og Ingri Lie (møteleder).            Avbud: Peter Häring, Arild Eliassen, Kjell Rune Karlsen, Hilde Thorsen og Arnstein Barstad. 

5/18       Referat/dagsorden.                      Referat fra styremøte 26.april og dagsorden for dagens møte ble godkjent.

6/18       Nytt HPK diplom.            Forslaget til nytt diplom (laget av Holmestrand Trykk og Kopi) ble godkjent og vedtatt å erstatte vandrepokaler. Styret ble også enige om at Klubbmesterskapet 2017 skulle premieres med diplom pluss 3 flax-lodd for 1.plass, og at 2. og 3. plass skulle premieres med henholdsvis 2 og 1 flax-lodd .

Peter Pan Cup blir premiert med diplom for 1., 2. og 3. plass – pluss pengepremier.

7/18  Sosial sammenkomst.                       Styret har fortsatt planer om sosiale sammenkomster og håper på å finne en passende dato i august.

Vi håper å ha premieutdeling for fjorårets klubbmesterskap før spill-start 22.mai. Det avhenger av at diplomene er klare til den dato. 

8/18       Kiosk-ansvarlig.               Styret godkjente den utarbeidede liste over kiosk-ansvarlige, utarbeidet etter første spilledag på Hvitstein.  Listen vil bli sendt ut til alle medlemmer på e-post og også hengt opp i kiosken.

9/18       Bane på Dulpen.             Det arbeides fortsatt med planer for offisiell åpning av den nye petanque-banen på Dulpen. 

10/18  Eventuelt.           

Vandrepokaler.               Alle vandrepokaler må tilbakeleveres. Dette blir Peter og Hildes ansvar, da de to er de eneste som har oversikt over hvem som har levert, og hvem som fortsatt ikke har levert tilbake.

«Runde» fødselsdager. Styret ble enige om at alle medlemmer bør motta oppmerksomhet på «runde» fødselsdager, f.o.m. 50,  så 60, 70, 75, 80, 90 …..,

det være seg et kort med hilsen, blomster, eller vin. Vi starter denne nye tradisjonen fra 1.5.18, som betyr at Glenn Gurrich, som ble 60 år 4.5. fikk utlevert en flaske vin, og Reidun Thorsen, som blir 80 på styremøte-dagen, får tilsendt blomster.

Torsdags treninger. Det har hittil vært «uoffisielle» treninger på torsdager. Vi mener at denne dagen bør være åpen trening for alle («offisielt»), gjerne i samarbeide med Spiller-utviklings gruppen. I den forbindelse tenker vi også å bruke banen på Dulpen noen ganger, første gang torsdag 24. mai.

PR. Thor Stang vil diskutere mulighetene for økt PR for klubben med Helge Skjørberg.

Møtet ble avsluttet kl. 20:30

________________________________________

STYREMØTE 26. APRIL 2018

Det ble avholdt styremøte torsdag 26. april kl. 19:00 i Peter Pan hallen.
Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Jon Øystein Strand, Kjell Rune Karlsen og Ingri Lie (møteleder og «sekretær»)
Glenn Gurrich og Hilde Thorsen hadde meldt avbud.
Dagsorden ble godkjent.
1/18 Utvalg og komiteer (Delegert til Styret av Årsmøte 19.4.)
Etter en god diskusjon hvor alle de fremmøte kom med sine innspill, ble vi enige om følgende gruppe-ledere:

Turneringsutvalget: Johnny Skjørberg
Hall-utvalget: Ståle Baksetersveen
Bane-utvalget: Daniel Hushovd
Styret fant det rimelig at de tre selv skulle komme med forslag om hvor mange de finner det nødvendig å ha med i utvalgene, og hvem som skulle forespørres. Ingri vil ta kontakt med de tre for å diskutere dette.
Kiosk –komiteen. Glenn Gurrich er leder for denne gruppen. Styret foreslo å spørre Wenche Unni Hansen om hun kan være villig å assistere Glenn. Dette er en meget viktig oppgave, og vi trenger flest mulig til å gjøre en innsats. Vi vil diskutere med Glenn, og eventuelt Wenche Unni, om hvem som kan være med i denne gruppen.
Det er foreslått en gruppe for Spillerutvikling. Styret var enige om at dette er en meget viktig oppgave, og Kjell Rune Karlsen ble spurt og sa seg villig til å ta ansvar for denne gruppen. Han vil komme tilbake til hvem han kan tenke seg å samarbeide med.

Fremtidig spillehall. Styret finner det viktig å tenke fremover for muligheter til en spillehall, når vi eventuelt ikke kan benytte Peter Pan hallen, eller om samarbeide med andre idrettsgruppen for en ny hall kunne bli en mulighet.
Styret ble enige om å spørre Hans-Erik Røneid-Hansen om han vil være villig til å ta ansvaret for dette, og eventuelt ta med seg andre interesserte i et slikt utvalg. Ingri vil ta kontakt med Hans-Erik.

2.a/18. Reisestøtte
Peter la frem et forslag til nye regler for Reisestøtte for lengre reiser. Etter en kort diskusjon ble forslaget vedtatt.
Den nye regel 3, Reisestøtte for lengre reiser, er nå som følger:
«For lengre reiser kan klubben dekke inntil halve kostnaden for reise og opphold. Reise-støtte bør søkes på forhånd, med en estimert kostnad. Etter reisen skal søknaden kompletteres med kopi av kvitteringer. Størrelsen på støtte for reise avgjøres og utbetales i slutten av året. Størrelsen beregnes basert på budsjett og antall søknader.»
2.b./18 Reisestøtte
En tidligere mottatt søknad om reisestøtte ble godtatt.
3/18 Premieutdeling
Styret støtter tidligere forslag om å erstatte pokaler med diplom/penger.
Ingri vil undersøke muligheten til å få trykket egne diplomer med klubbens eget logo. Når dette er klargjort, vil vi fastsette dato for utdeling av premier for klubbmesterskapet i 2017.
Styret ble også enige om å bruke flax-lodd som ukentlige premier ut året.

4/18 Klubbens representanter for ting og møter
Det er lite sannsynlig at vi vil ha behov for klubb-representanter før til neste år. Imidlertid ble Ståle, Arnstein, Arild og Jon Øystein foreslått som kandidater. Dette vil vi komme tilbake til når det kreves.

Møtet ble avsluttet kl. 20:30, etter at vi var blitt enige om at neste styremøte vil bli holdt torsdag 10. mai.

Vennlig hilsen
Ingri Lie

____________________________________

Styremøte 19. februar 2018

Det ble avholdt styremøte mandag 19. februar kl. 18:00 i Peter Pan-hallen.

Til stede: Peter Häring, Arnstein Barstad, Glen Gurrich, Hilde Thorsen, Ingunn Thorvik, og Lars Gunnar Lingås (møteleder og referent)

Avbud: Thor Stang og Daniel Hushovd

37/17    Dagsorden ble godkjent og referat fra styremøte 9. januar ble godkjent

38/17    Orienteringssaker

 • Det blir ledersamling i Seksjon petanque lørdag 10. mars i Oslo. HPK kan melde på minst to, og styrets medlemmer som tar gjenvalg, må melde seg.

Vedtak: Ovennevnte sak tas til orientering

39/17    Innstillinger til årsmøte

For å få best mulig tilstedeværelse og for å få tid til å forberede alle saker ble det enighet om å utsette årsmøtet 1 uke. Sakspapirene sendes ut senest 1 uke før, dvs. 5. mars, slik lovene krever.

Styret var enig om at årsberetningen også tar inn toppresultatene fra klubbmesterskapene.

Styret gjennomgikk innsendte forslag til årsmøte fra Valgkomiteen ved Sverre Meisingset, og gikk i hovedsak inn for forslagene. Endringene går fram av styrets forslag til organisasjonsplan (sak 9 i årsmøtepapirene).

Styret drøftet retningslinjene for reisestøtte i forhold til å overholde budsjett og å sikre rettferdig fordeling av budsjetterte midler. Styret vil foreslå for årsmøte at retningslinjene justeres slik at all tildeling skjer i ettertid, for eksempel to ganger i året ut fra budsjettrammen som vedtas av årsmøtet og ut fra en rimelig fordeling av utleggsrefusjonene. Se også sak 42/17 nedenfor. Det betyr at medlemmene må legge ut selv og avvente vedtak om reisestøtte..

Vedtak:

 • Årsmøte flyttes til 12. mars og legges til Botne Aktivitetssenter

 • Utkast til årsberetning ble godkjent til utsending før årsmøtet

 • Styret slutter seg med noen endringer til forslaget til ny komitestruktur for HPK

 • Styret foreslår overfor årsmøtet en justering av retningslinjene for reisestøtte

40/17    Økonomisaker til årsmøtet.

Foreløpig regnskap ble gjennomgått. Kasserer kan ut fra sine erfaringer gjøre en opprydding i konteringssystemet, men dette kan eventuelt gjøres etter revisjon og årsmøtet.

Forslag til budsjett for 2018 og medlemskontingent 2018 ble diskutert.

Resultatene fra 2017 viser et overskudd på mer enn 56.000 kroner. Leder og kasserer lager et endelig forslag til budsjett for 2018 som er i balanse. Årsmøtet tar stilling til hvordan klubbens beholdning bør disponeres i forholdet mellom drift og framtidige investeringer

Vedtak:

 • Leder og kasserer lager endelig forslag til budsjett for 2018 (sak 8 på årsmøtet)

 • Styret foreslår ingen endringer i medlemskontingenten

41/17    Premieordningene

Vedtak: Styret foreslår at eksisterende vandrepremier utfases og at premiering heretter består av diplomer og pengepremier og Flaxlodd.

42/17    Eventuelt

Vedtak: På bakgrunn av en konkret sak vedtok styret at reisestøtte som ikke er blitt brukt etter de forutsetningen som lå i søknaden, tilbakebetales til klubben.

 

 

_____________________________________

Styremøte 9. januar 2018

Det ble avholdt styremøte tirsdag 9. januar kl. 16:30 i Peter Pan-hallen.

Til stede: Thor Stang, Arnstein Barstad, Hilde Thorsen, Ingunn Thorvik, Daniel Hushovd og Lars Gunnar Lingås (møteleder og referent)

Avbud: Peter Häring og Glenn Gurrich

31/17    Dagsorden ble godkjent og referat fra styremøte 4. september ble godkjent

32/17    Orienteringssaker

 • Styret tok til orientering at AU har gitt reisestøtte til 5 spillere som deltok i Fyrlingen i Borås

 • HPK har påtatt seg ansvar for følgende nasjonale arrangementer i 2018. Det er tatt forbehold om disponible baner

  • 26. og 27. mai: Kvalifisering EM kvinner/VM menn/internasjonal veteranturnering

  • 16. juni: Holmestrand Open

  •  11. august: «Hvitsteinsgrisen»

 • Dersom Holmestrand kommune følger Idrettsrådets anbefalinger, vil ikke arbeidene på Hvitstein stadion berøre vår bruk av nåværende baneareal sommersesongen 2018

 • Valgkomiteens leder har informert styreleder om diverse forslag som vil bli forelagt årsmøtet 2018 om ny utvalgsstruktur

Vedtak: Ovennevnte saker tas til orientering

33/17    Sponsoravtaler og oppfølging. Thor Stang redegjorde. Følgende sponsorinntekter kan forventes i 2018: Holmestrand Hotell (10.000); Holmestrand Optik (5.000); www.etikk.net (5.000): Apollo (3.000); Tannlege Misje (3.000) og Willy’s markiser (1.500); Limaco (3.000). Avtaler fra 2017 som utgår er: Sparebanken Øst, Holmestrand Servicesenter, advokat Berge og Enix Web og Data.

Vedtak: Saken tas til orientering og styret takker nestleder for innsatsen med sponsor-akkreditering

34/17    Årsmøtesaker i HPK 2018 ble gjennomgått

Vedtak:

 • Årsmøte avholdes mandag 5. mars kl. 19:00 i hallen

 • Frist for innsending av forslag fra medlemmene til årsmøtevedtak: 12. februar

 • Frist for utvalgsberetninger: 12. februar

 • Frist for utsending av årsmøtepapirer til medlemmer: 19. februar

 • Regnskap til revisjon avtaler Peter med revisorene.

 • Budsjettforslag inkludert forslag til medlemskontingent utarbeides av Peter og Lars Gunnar til neste møte (19.2)

 • Klubbens medlemstall ved årsskifte er 94.

 • Utkast til årsberetning ble gjennomgått. Endelig utgave godkjennes på neste møte (19.2)

 • Jan Åge Paulsen forspørres om å stå for møteledelse på årsmøte

35/17    Tiltak for å få orden på premier og premieutdelinger i klubben. Styret utvekslet synspunkter på nåværende premieringssystem. Det er dyrt og tungvint å administrere, og premiene er estetisk sett ikke verdsatt. Enighet om at vi foreslår for årsmøtet 2018 å fornye hele premieringsregimet.

Vedtak: Hilde utarbeider forslag til neste møte (19.2). Andre i styret gir innspill til henne.

36/17    Eventuelt

Vedtak: Neste møte for å behandle innkomne forslag til årsmøtet samt budsjettforslag avholdes mandag 19. februar kl. 18:00 i hallen

____________________________________

 Styrevedtak via mail 28. september 2017:

 

Sak 30/17           

1.       HPKs julebord 2017 legges til Holmestrand Hotell fredag 1. desember 2017 til avtalt pris for mat (325 kr) og drikke (168 kr).

2.       Æresmedlemmer får dekket deltakelsen. Øvrige medlemmer betaler 150 kr i egenandel. Partnere som ikke er medlemmer i HPK, kan påmeldes mot å dekke alle utgiftene selv.

3.       Budsjetterte utgifter på 12 000 kroner vil holde til 35 påmeldte. Styret er innforstått med at høyere deltakertall vil gi noe budsjettoverskridelse

___________________________________

 Styremøte 4. september 2017

Sak 21 b Uttak klubblag til Eurocupen 2018 for lag

Styret måtte på grunn av ferieavvikling arrangere avstemning via mail og telefon. Vedtaket fikk tilslutning fra de 6 vi fikk tak i.

Styret har lagt til grunn følgende utvalgskriterier:

1. Positivt svar på forespørsel til de 20 beste sammenlagt i Hvitsteinscupen; pluss de to som har mer enn 20 rankingpoeng nasjonalt; samt de fem beste kvinnelige spillere i Hvitsteinscupen som har lisens i HPK. 

2. Rankingpoeng nasjonalt (rankingstevner inkludert NM) 

3. Påplusset 3 poeng for hver topp 5-plassering i HPKs klubbmesterskap til nå 

4. Påplusset plassering sammenlagt etter 13 runder i Hvitsteinscupen (5 poeng for topp tre, 4 for 4-6, 3 for 7-9, 2 for 10-12, 1 for 13-20) 

Det var 10 menn og 2 kvinner som innfridde punkt 1 innen fristen 1. august. 

Beregningene ga følgende resultat;

1 Johnny Skjørberg                66 (49+12+5)

 2 Bjørn Arne Nordhagen       48 (36+9+3)

 3 Birger O. Hansen                27 (11+12+4)

 3 Odd-Reidar Gullbrandsen   27 (27+0+0)

 5 Helge Skjørberg                  25 (18+6+1)

 5 Hans-Erik Røneid-Hansen  25 (18+3+4)

 7 Roger Johansen                   24 (21+3+0)

 8 Kjell Rune Karlsen             18 (17+0+1)

 8 Arild Eliassen                      18 (8+9+1)

 10 Oddvar Pettersen                 4 (0+0+4)

 To kvinner med lisenes meldte sin aktuelle deltakelse:

 1 Heidi Skjørberg Nilsen

 2 Ingunn Thorvik

Vedtak: Vi melder på 8 (de 6 første mennene og begge kvinnene). De øvrige blir reserver ved eventuelle forfall. Helge Skjørberg oppfordres til å være lagets koordinator med fullmakt til å avgjøre hvem som spiller i ulike kamper. Laget kan eventuelt selv velge annen koordinator.

 

Referat fra styre møte 4. september 2017

 Styremøte ble avholdt på Holmestrand Hotell mandag 4. september kl. 18:00 – 20:30.

Til stede fra styret: Lars Gunnar Lingås, Peter Häring, Daniel Hushovd, Hilde Thorsen, Ingunn Torvik og Glen Gurrich (Glen fra sak 25/17)

Forfall: Thor Stang og Sidsel Skjørberg Nilsen

For øvrig var NM-komiteen og utvalgslederne invitert til møtet, og derfor møtte også: Ståle Baksetersveen, Helge Skjørberg og Johnny Skjørberg

  

Sak 22/17  Referat fra styremøte 9. mai samt vedtak pr post i juli om laguttak til

Eurocupkvalifiseringen 2018 (sak 21b/17) - se ovenfor - ble enstemmig godkjent

Sak 23/17   Styret og inviterte for øvrig drøftet og evaluerte klubbens innstas som teknisk arrangør av NM 2017. Det var gjennomgående godord for innsatsen fra ansvarlige og frivillige både når det gjaldt forberedelser og dugnad, gjennomføring, samarbeidet med HIF og samarbeidet med kommunen.

Kommunikasjonen med seksjonen kunne ha vært bedre i forkant. Det økonomisk resultat av NM ble i overkant av 20.000 kroner.

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 24/17    Styret drøftet prosessen rundt uttak av klubblag. For å finne bedre og mer varige løsninger på slike uttak, må årsmøtet ta stilling til kriterier og prosedyre.

Vedtak: Johnny Skjørberg, Ingunn Torvik og Peter Häring utreder saken og fremmer forslag til årsmøtet 2018. Styret tar i høst ut lag til Vinterserien blant de som melder seg

Sak 25/17   Forberedelser til «Hvitsteingrisen» 16. september

Vedtak: Det settes opp en vaktliste på 2 personer i fire vakter a 2 timer fra 10-18. Deltakere rekrutteres 5. og 12. 9. Ved mangel på folk må medlemmer pålegges vakter

 Sak 26/17  Tid og sted for julebord 2017.

Vedtak: Det innhentes tilbud fra Holmestrand Hotell og Odd Fellow på å kjøpe tjenesten i år, med tilstrekkelig egenandel i forhold til budsjettert utgift. Nestleder tar ansvar for saken.

 Sak 27/17   Diverse søknader om reisestøtte.

Vedtak: Veteranlandslaget (Helge, Hans-Erik, Odd Reidar, Johnny) innvilges støtte på 2x2000 kroner hver, til sammen 16.000 kroner.

Ståle Baksetersveen, Ingunn Torvik og Sverre Meisingset innvilges hver 2000 kroner til å delta på landsstevne i Bergen 16. og 17. september.

Kjøreutgifter til Oslo i forbindelse med kvalifiseringen til Eurocup for lag dekkes i sin helhet av klubben

 Sak 28/17   Juniorers lisens

Vedtak: HPK dekker juniormedlemmers lisensutgifter på 50 kroner

Sak 29/17  Eventuelt

29 a Vedtak: Utesesongen forlenges til og med 26. september på grunn av avlysningen 22. august

29 b Vedtak: Røykeforbudet på Hvitstein innskjerpes

29 c Vedtak: Hallen leies fast ut til Botne Aktivitetssenter hver mandag i hele vintersesongen for til sammen 10.000 kr

29 d Vedtak: Innesesongen starter 10. oktober

29 e  Klubbens økonomiske situasjon er god tross store reisetilskudd.  Overskudd fra NM, Grasrotandel, fast utleie av hallen til BAS, MOMS-refusjon og sponsorinntekter gir til sammen en god økonomi.

29 f  Neste styremøte blir 20. november. Eventuelle hastesaker før det (vedtak om julebord mm) tas på mail

29 g  Valgkomiteen gis signaler om ev. gjenvalg fra de tre som er på valg i styret.

                              

 

_____________________________________

 Referat fra styremøte 09.05.2017

Møtet ble avholdt kl. 17:00 på Hvitstein stadion:

Til stede: Thor Stang, Arnstein Barstad, Peter Häring, Glen Gurrich, Daniel Hushovd og Lars Gunnar Lingås

Referent: Lars Gunnar

17/17    Referat fra møte 13.3 ble godkjent

18/17    Orienteringssaker

 • Dugnadslister for NM ser ut til å kunne fylles opp med frivillig påmelding. Kioskdrift på Hvitstein kommer i gang fra neste tirsdag (16.5)  
 • Vi har pr i dag 32 lisenser i HPK i 2017 (så langt 7 færre enn i fjor). 11 medlemmer har ennå ikke betalt kontingent.

19/17    Vedtak: Søknad om reisestøtte til landsturnering på Stord ultimo mai. Mona Sunde og Ståle Baksetersveen innvilges etter søknad kr 1.500 hver (som i fjor) for deltakelse på Stord.

 

20/17    Vedtak: Til fire medlemmer som deltar i landslagskvalifiseringen innvilges til sammen kr 600 i startavgift.

21/17    Eventuelt.

Utfordringene med baneforholdene på Hvitstein ble drøftet.

Vedtak: Styret vedtar enstemmig at vi spiller på det gruslaget som er - uten andre tiltak enn valsing

Vedr avlysningen av Vika PKs vårturnering.

Vedtak: Styret anbefaler ikke at HPK overtar stevnet.

Referat fra utvidet styremøte mandag 13. mars 2017

Møtet ble holdt mandag 13. mars 2017 kl. 18:00 – 19:40 på Holmestrand Fjordhotell med etterfølgende middag

Til stede: Thor Stang, Arnstein Barstad, Sissel Skjørberg Nilsen, Hilde Thorsen og Lars Gunnar Lingås (fra styret); Johnny Skjørberg (fra turneringsutvalget), Ståle Baksetersveen (hallstyret og delegat til tinget), Mona Sundet (delegat).

Meldte avbud: Daniel Hushovd, Glen Gurrich (kom på slutten), Peter Häring og Ingunn Thorvik (styret); Sverre Meisingset (delegat)

Referent: Lars Gunnar Lingås

08/17    Dagsorden og referat fra møte 18.1.2017 ble godkjent

09/17    Orienteringssaker

 • Leder orienterte om arbeidet i NM-komiteen (se vedlagte oppdaterte gjøremålsliste og banekart)
 • Status vinterserien og helgeturneringene ble gjennomgått.
 • Sponsoravtaler og oppfølging (status, annonsering, motytelser, synliggjøring under NM)

Vedtak: Sakene ble tatt til orientering.

Enighet om å droppe innkjøp av kaffekrus til NM. Enighet om at leder går videre med kinotilbudet «Jätten» under NM, men at det søkes støtte/fri lokalleie

Nestleder lager plan for markering av sponsorer.

 

10/17    Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom styret og komiteene

samt klargjøring av oppgaver til medlemsinnsatser(dugnad).

 

Vedtak: Styreleder og de tre lederne (for turneringsutvalg, hallstyre og kioskkomite) lager en punktvis -  konkret og tidfestet - oversikt over oppgaver som skal ivaretas gjennom dugnad fra medlemmene. Slike oversikter skal være klar til 24. april.

 

11/17    Budsjettrevisjon, NM-budsjett

Vedtak: Utkast til revidert budsjett og prosjektbudsjett for NM ble med noen små endringer godkjent for behandling på medlemsmøte (se vedlagte justerte forslag)

12/17    Beramming av medlemsmøte for behandling av revidert budsjett, jf. årsmøteprotokoll sak 9

                Vedtak: Medlemsmøtet avholdes 24. april kl. 18:00 i HIFs klubbhus på Hvitstein stadion.

13/17    Turneringskalender sommersesongen 2017, herunder forslag om klubbmesterskap i trippel åpen klasse (vedlegg)

Vedtak: Turneringskalender for sommersesongen 20117 ble godkjent. Det arrangeres klubbmesterskap i trippel, åpen klasse i tillegg til tidligere øvelser.

14/17    Klargjøring av begrepet «aktivt medlem» jf. retningslinjer for reisestøtte, pkt. 5 og vedtak på årsmøtet 2017 sak 5 (forslag 2)

Vedtak: Leder gis fullmakt til å endre formuleringene, slik at vedtaket på årsmøtet innarbeides i retningslinjene for tilskudd. Satsene for reisetilskudd justeres pr mars 2017

15/17    Gjennomgang av saker til årsmøte i Seksjon Petanque og Tinget i NFIF

Vedtak: Styret tar til etterretning at regnskap for 2017 er forsinket av tekniske årsaker. HPK støtter seksjonsstyrets forslag til vedtak og handlingsplan.

Når ingen klubber har sendt inn forslag til årsmøtet, er det ikke rom for å foreslå nye tiltak på årsmøtet.

16/17    Eventuelt

                Det er igangsatt arbeid for å få skilting av petanquebanen på Dulpen i samarbeid med Holmestrand kommune og Holmestrand Fjordhotell. Tilbudet fra Brødrene Dahl (Borneskilt) på et stort skilt er for dyrt for HPK.