Styremøte Holmestrand Petanque Klubb

Sted: Peter Pan hallen

Dato: 19/8 2019

Tilstede: Ingri Lie, Bjørnar Endal, Peter Häring, Glenn Gürrich, Arild Eliassen, Arnstein Barstad,

                    Heidi Skjørberg, Mette B Åkvåg, Anne Lise Bakke.

 Møteleder: Mette B Åkvåg.

 

Sak 37/19  Godkjenning av innkallelse gitt 09.08.19 på mail og messengers.

                    Godkjenning av saksliste. Godkjenning av forrige referat.

                    Godkjent.

Sak 38/19  Orienteringssak, regnskap hittil i år, Peter orienterer.

                    Pr.d.d. er det innestående kr. 96.000,- , etter husleie for P.P. hallen er betalt.

                    Vi har nå 75 medlemmer, kun fire som ikke har betalt.

Sak 39/19  Innlegg fra Bjørnar.

 1. Klubben har kun èn autorisert dommer, og vi bør kunne ha med et par på

  høstens dommerkurs.

Bjørnar snakker med Ståle, som er klubbens eneste autoriserte dommer, og

hører med han, hva kurset inneholder. Bjørnar lager et notat på hjemmesidene

(nyheter), hvor det står noe om kurset, og prøver å motivere medlemmer til å melde

seg på kurs, via forbundet til høsten.

 1.  Etter deltagelse i NM på Fagernes, er det erfart at vi har for enkle baner. Dette må vi tenke på, ved evt. nye baner , å utforme banene med større vanskelighetsgrad.

Ingri tar med innspillet til gruppa, som jobber med nye baner.

Sak 40/19   Innlegg fra Ingri.

 1. En rettferdig fordeling av oppgaver, og ansvar, til styremedlemmene.

  Viktig at oppgaver/belastning av medlemmer i styret, er omtrent jevnt fordelt, og at

  alle bidrar.

Arnstein tar på seg oppgaven med å tømme konvolutter med penger, etter trening,

og deponerer fortløpende i banken via egen konto i DNB.

 1. Regler i klubbmesterskap – Monrad- hvor lange omganger skal vi ha?

  Dataansvarlig på spillekvelder/mesterskap, hører med spillerne, og beslutter varigheten

  på kampene, utfra vær og tid på åre

 2. «leksikon» over styrebeslutninger.

  Ønske om f.eks. alfabetisk søking på det vi ønsker å se tilbake på. Styret besluttet å

  legge alle møtereferat på Dropbox, hvor det er søkefunksjon.

Sak 41/19    Innlegg fra Sverre:

 1. Starte Vestfold CUP,  for lisenshavere i Peter Pan hallen èn eller flere ganger pr. måned. Dvs skape et samarbeide mellom Vestfold klubbene for å øke kvaliteten på konkurransespill.

  Ingri ber Sverre om å utdype forslaget, og om han kan stå ansvarlig for gjennomføringen (evt via turneringsutvalget)

 2. Rekruttering: Petanqueskole for ungdom i høst – og vinterferie i Peter Pan hallen.

  Idèen tar utgangspunkt i at i disse ukene er det mange barn/barnebarn med venner til medlemmene, som bruker mange timer bak PC eller TV. Kan vi gi disse et tilbud, og kan de lære vårt spill , ved hjelp av de yngste i petanquemiljøet. Et samarbeide mellom klubbene.

  Vi er i tvil om noen vil påta seg ansvaret for dette. Ingri snakker med Sverre.

   

  Tidligere saker:

        31/19    Refererer til søknader og notat/forslag fra Bjørnar og Peter.

                       Styret besluttet å refundere:

                       Reisestøtte første halvår. Å innfri innkomne søknader om reisestøtte med lengre

                       reiser for første halvår.  Mail fra Peter:

                       I budsjettet for 2019 ble det satt av kr. 20 000,- til støtte for lange reiser.

                       Det ble så besluttet å gi støtte til NM – veka i Stavanger med max kr. 20 000,-.

                       Besluttet på styremøte 29/4, sak 20/19.

                       Innkomne søknader for lengre reiser første halvår er:

 1. Ståle og Mona, Fyrlingen i Sverige 4 – 6 januar, Sum: kr. 5064,-, 50% = - kr. 2532,-

 2. Sverre og Ingunn, Bergen 4 – 5 mai, søker om kr. 1000,-

 3. Nations veterancup Cardiff (Wales), (Arnstein, Arild, Rune og Ståle), kr. 6237,- x 4 stk.= kr. 24 948,-, 50% = kr. 12 474,-.

 4. Peter turnering Stord 25 – 26 mai, Sum kr. 3996, søker om kr. 1500,-.

   

         Innkommet søknad NM –veka i Stavanger 29 – 30 juni.

  Vi hadde tre trippel lag, og total reise + hotel, ble kr. 15 710,- Så søknaden er på kr. 7 555,-

  (50%)

  Summene med strek under, over, ble godkjent. Peter sørger for utbetaling til de respektive.

  Vi vet allerede at HPK har 6 spillere som skal delta på EM i Bulgaria 16 – 22 september, så er det kommet forslag om at overskuddet fra NM- veka, (20 000,- - 7855 = 12 145,- overføres til budsjettposten, «lange reiser» 2019. Da er det 12 145,- + 2494,- = 14 639,- for lengre reiser for 2.e halvår.

   

  Oppfølging av tidligere saker:  

Sak 13/19   Status sponsor – arbeide, Hvordan ligger vi an?

                     Bjørnar har hatt møte med Thor, og fått en del info, som han har levert Heidi, som kan   

                     jobbe videre med de opplysningene. Thor er da helt ute med sin oppgave vedr.

                     sponsoravtaler. Sjekker evt. med Eli/forbundet,  hvordan reklamene skal stå på trøyene.

                     Heidi jobber videre med å skaffe nye sponsorer med de «pakkene» som tidligere er

                     Vedtatt.

Sak 17/19   Fotografering av medlemmene. Arnstein hadde tatt på seg oppgaven med å spørre

                      Jon Øystein.

                      På grunn av fravær av Jon Øystein, er det ikke bestemt helt når dette skal skje.

                      Arnstein purrer på Jon Øystein og får en ferdigdato.

Sak 25/19   Medlemslistene, er disse oppdatert på hjemmesida vår?

                     De er bra oppdatert. Lista er lagt på KlubAdmin format.. Bjørnar supplerer et par

                     kolonner, før han oversender regneark for automatisk import i KlubbAdmin.

Eventuelt:

Oppmerksomhet fra klubben ved begravelse av medlemmer.

Styret bestemte at det skal gis kr. 200,- når det ønskes et bidrag til et bestemt formål,

evt. maks kr. 200,- til blomster. Innesessongen starter opp 8 oktober. Siste spilledag ute, blir 24 september.  Medlemsmøte er nå bestemt å være tirsdag 1. oktober på Botne aktivitetssenter.

 

Neste styremøte er satt til mandag 14 oktober, hvor Ingri blir møteleder.

 

Møtet avsluttet kl 2030. 

Anne Lise Bakke

sekretær                 

 

 Styremøte 3 juni 2019.

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen 3 juni 2019

Tilstede: Ingri Lie, Bjørnar Endal, Anne Lise Bakke, Glenn Gürrich, Arild Eliassen, Arnstein Barstad, Heidi Skjørberg, Mette B. Åkvåg. Meldt avbud: Peter Häring.

Saksliste:

29/19  Godkjenning av innkalling og godkjenning av referat fra forrige styremøte.

             Ingen bemerkninger.

30/19  Regnskap hittil i år.

             Peter var ikke til stede, men Ingri opplyser at det er innestående i bank 108.000,-, vi har

             også mottatt kr. 10.000,- i tippemidler.

31/19  Reisestøtte 1.halvår 2019.

             Dette må avventes til alle har sendt inn sine søknader. Til NM – veka, er det satt av

             Kr. 20.000,-. Peter redegjør for dette på neste møte.

32/19  IF – klubbforsikring.

             Må man ha en ulykkesforsikring? Usikkert om det er pålagt den enkelte klubb.

             Vi har en forsikring som gjelder ut året, betaler kr. 7,- pr. medlem. Styret vedtok,

             at vi beholder denne forsikringen.

33/19  Organisasjonskart HPK.

             Bjørnar la fram et oversiktlig kart, hvor alt er delt opp, i styret, undergrupper etc.

             Ønskelig at navn på leder av de forskjellige gruppene blir ført på, og evt, hva gruppene

             skal gjøre. Bjørnar kommer med forslag. Kartet er tenkt å ligge på HPKs hjemmeside.

34/19  Idrettens Office 365.

             Dette var et web-møte på nett 22 mai kl. 1230. Peter og Bjørnar hadde koplet seg på.

             Konklusjon fra Bjørnar var, at vi var så liten klubb, at det var lite å hente, det kostet også

             Kr. 2.500,- pr. år. Vi har felles arkiv/lagring på Drop box. Styret vedtok at vi foreløpig ikke

             var interessert.

35/19  Holmestrand 0pen og kiosk ansvar 15 juni.

             Glenn undersøker om kafeèn er ledig til å leies den dagen. Vi har ikke lenger noen gruppe

             på kiosk, men Glenn, som tidligere ansvarlig, sa seg villig til å stå for innkjøp av diverse til

             kiosken, den dagen! Ingri undersøker på første spilledag, hvem som kan være villige til å

             betjene kiosken denne dagen. Bør deles opp, ellers blir det lang dag.

Oppfølging av tidligere saker:

13/19  Status Sponsor-arbeide

             Heidi hadde hovedansvaret for å komme med gode forslag til hvordan man kunne

             gå fram, i presentasjon av hva ev sponsorer kunne få tilbake fra klubben. Etter noe

             diskusjoner og drøftinger rundt dette, kom styret fram til et brukbart forslag:

             For kr. 3000,- i årlig støtte: Reklame på klubbens hjemmeside, og klistremerke på kiosken.

             For kr. 5000,- i årlig støtte: Reklame på klubbens hjemmeside, klistremerke på kiosken og

                                      lite reklamemerke på klubbens trøyer.

             For kr. 10000,- i årlig støtte: Reklame på klubbens hjemmeside, klistremerke på kiosken,

                                      reklamemerke på klubbens trøyer. De kan også få ha firmaets banner oppe ved

                                      mesterskap i klubbens regi. Undersøke om de har egne bannere.

  

17/19  Fotografering av medlemmene.

             Jon Øystein er spurt, og sagt seg villig. Ingenting videre bestemt, Arnstein tar på seg dette,

             og  hører når det kan skje.

24/19  Nytt styre og nye fullmakter.

             Når en kasserer er valgt av styret, er vedkommende godtatt av styret. Det er ikke nødvendig

             med ny fullmakt. Årlig regnskap skal godkjennes og undertegnes av styret. Likeledes års-

             rapporten.

25/19  Kjell Rune, politiattest og barneidrettsansvarlig.

             Han hadde sagt seg villig, men var avhengig av at han får flere medhjelpere.

             Taes opp igjen kommende spillekvelder.

27/19  Status nye utendørsbaner.

             Ingri har hatt kontakt med Susanne Poulsen i kommunen, ved flere anledninger, og det

             synes som om det er store sjanser for at vi kan være på Hvitstein ut sesongen.

             Det har også vært diskusjon rundt muligheten på Botne, om å ta over etter skøyteklubben.

             De vil ikke gi fra seg banen enda. Vi venter på et evt. ja… Ingri følger opp.

35/19  Eventuelt.

 1. Vedr. hvem klubben skal hedre med en pris, ønsker komiteèn innspill fra alle. Komiteèn

legger så forslag fram for styret, til videre vurdering og beslutning.

 1.  Vedr. spill i Melsomvik søndag 16 juni, ble det besluttet av styret, at HPK kan stille med

               Ringer og skårbord, (grill er Vikas ansvar),  men at hver og en må ta med hva de ønsker å

               spise. Gir beskjed om dette til Sverre.      

 36/19   Neste styremøte og ny møteleder.

               Neste styremøte ble besluttet 19 august kl. 1830 i PP hallen.

               Mette tok på seg oppgaven med å være møteleder, etter flere rundspørringer rundt bordet.

               Ikke alle er like komfortable med denne rollen, noe vi må respektere. Det kan komme etter-

               hvert, når alle får mere rutine.

 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 2030.

 

 

Anne Lise Bakke, sekretær

 

 

 

    

             

Styremøte 29.04.2019.

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen mandag 29.04.2019.

Tilstede: Ingri Lie, Bjørnar Endal, Peter Häring, Anne Lise Bakke, Glenn Gurrich, Arild Eliassen, Arnstein Barstad, Heidi Skjørberg. Meldt avbud: Mette B Åkvåg.

SAK

22/19  Godkjenning av innkalling, og godkjenning av referat fra forrige   styremøte.

             Innkalling godkjent. Styret vedtok at det skal stå navn på ansvarlig, under hvert punkt  

             på referatet, evt. frist på utførelse, om dette er mulig.

23/19  Fordeling av oppgaver i styret, hvordan samarbeider vi, og hvordan

Kommuniserer vi med hverandre (mail, sms, facebook…..)

           Det må være et must, at den som føler at oppgavene blir for store, eller for mange,

             må ta kontakt, for å få hjelp med dette. Det er også viktig, at alle nye saker som

             formann får inn, tas med på styremøte, om mulig.

             De fleste er innom Messengers,  og vi opprettet en gruppe HPK/styre, hvor alle er

            med. Gir hverandre korte påminnelser.  Bestemte også, at det på styremøte, skulle

           sette dato for neste styremøte. Om det ikke er viktige saker som må behandles, skal

            styremøtet avlyses. Vedtatt av styret.

24/19  Kort oppsummering (og diskusjon), fra kursene «Klubbens Styrearbeide» og KlubbAdmin».

          Bjørnar holdt en grei oppsummering av kursene, og det er en del viktige ting klubben

            kan notere seg.

            Alle kommuner har et Idrettsråd. Leder i Holmestrand, er Geir Arne Jensen. Her kan

            man evt. søke midler og støtte til div. prosjekter.

            På Tilskuddsportalen.no, er det også mulig å søke om midler. Likeledes Sparebank-

            Stiftelsen.

            Om lover og regler, har nå klubben kjøpt inn boken, av Gunnar Martin Kjenner. Den

            kan lånes hos Ingri.

            Nytt styre, nye fullmakter til kasserer, leder Ingri undersøker til neste styremøte.

          Bjørnar sjekker om vi har underslagsforsikring i vår avtale med forsikringsselskap og

          hva forsikringen dekker, hva innen skader på spillere etc.

          Et organisasjonskart bør lages på klubbens hjemmeside.  Bjørnar/Ingri

 

25/19  Medlemslistene, og samordnet rapportering til NIF, (m/politiattest-ansvarlig, og barneidrettsansvarlig.

         Peter informerer om, at medlemslister er innrapportert til NIF. Han har også

           oppdatert listene. Peter.

           Skal undersøke om Kjell Rune vil være den med politiattest, og ha ansvar for ev.

           barn som måtte begynne i klubben. Tilbakemelding på neste styremøte. Ingri.

           Vil undersøke hva som evt. mangler av opplysninger på medlemslistene.

           Bjørnar/Anne Lise, innen 15 juni.

26/19  Regnskap hittil i år (hovedposter)

          Peter la dette fram på en ryddig og oversiktlig måte. Ok. Status hovedposter

            rapporteres til hvert styremøte. Peter.

27/19  Status nye utendørsbaner.

          Uvisst hvor lenge vi kan være på Hvitsten. Uoffisielt, på grunn av saksgang i

            kommunen, håper vi å kunne være der sesongen ut….Formann har undersøkt

            angående Gullaug, men må vente på deres årsmøte. I flg. Geir Arne Jensen i

            kommunen, må de offisielt , si fra seg banen. Undersøker dette underveis.

            Ingri.

Oppfølging av saker som ikke ble fullført på forrige møte.

13/19  Status sponsorarbeide (+ gevinster , gavekort)

          Heidi redegjorde for hva som er undersøkt rundt dette. Har vært vanskelig,

            da vi ikke helt har klarlagt hva vi kan gi tilbake til sponsorene.  Hva vi kan ha av

            reklamer på trøyene etc. Det ble opprettet en liten komité, bestående av Heidi,

            Arnstein og Arild, som vil samarbeide, og komme med et forslag til styret, når de

            har en pakke klart. Heidi, Arnstein, Arild. Innen 1 juni.

17/19  Fotografering av medlemmene.

          Det er spurt Jon Øystein, om han vil påta seg denne oppgaven, noe han har

          sagt seg villig til. Skal undersøke nærmere når dette kan skje. Arnstein innen 1 juni.

20/19  NM – veka i Stavanger, kvalifisering og reisestøtte.

         Frist for påmelding, mandag 13 mai kl. 18.00. 4 runder Monrad. Påmelding senest

           Kl. 17.30.   Styret besluttet å gi maks.  20.000,-. Ser hvor mange som reiser, og hvilken                         

           Sum hvert lag kan få.

21/19  Jan Henrik Nymoens forslag om hvordan vi kan ære noen som har gjort/gjør en kjempeinnsats for klubben.

         Dette bør være noen som kjenner godt til klubben. Skal høre med Helge, Jan Åge

           og Jan Henrik. Ingri.

28/19  Eventuelt.

          Mye diskusjon om hvordan draktene må være, med hensyn til klubbens emblemer

            etc. Det er kommet strenge regler om dette ved mesterskap. Litt lempelig i år, ingen

            bøter, men dette blir strengere til neste år. Det er da viktig å få evt. sponsorer på plass

            slik at vi kan få lik reklame på trøyene. Ikke nødvendig å kjøpe nye trøyer i år.

            Styret besluttet å legge dette ut på klubbens hjemmeside.

            Neste styremøte ble besluttet 3. juni. Det er kun nødvendig å si i fra om man ikke

            kommer. Husk gruppen på Messengers…

 

Møtet ble avsluttet kl. 20.30.

 

Anne Lise Bakke

Sekretær.

        

        

       

 

 

 

 

Styremøte 18.03.2019.

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen mandag 18.03.2019.

Til stede: Ingri Lie, Bjørnar Endal, Peter Häring, Anne Lise Bakke, Glenn Gurrich, Arild Eliassen, Arnstein Barstad, Heidi Skjørberg, Mette Bakke Åkvåg.

 

Sak

11/19   Godkjenning av referat fra styremøte, og godkjenning av innkalling.

Ingen bemerkninger.

 

12/19   Sak 5 fra Årsmøte: Premiering i Klubbmesterskap. Årsmøtet stemte for diplomer, pluss gavekort fra Bouleshop. Styret fikk fullmakt til å bestemme verdien av gavekortene.

Det blir mye penger ut av dette, men styret ble enige om kr 100/75/50, for 1, 2 og 3 plass.

 

13/19   Sponsorer. Hvem overtar ansvar for nye – og følger opp eksisterende sponsorer. Hvor står vi? Thor Stang oppdaterer om dette.

Hva gjør vi for at sponsorene skal vite hva de får igjen. Sponsormarkedet er tøft, og interessen retter seg stort sett mot barn og ungdom. Han mener allikevel at det er et potensiale for oss, og mener det burde være mulig å nå rundt 30 000,- med en målrettet innsats. Han vil jobbe videre med de han per i dag er i kontakt med. Vår hovedsponsor gikk konkurs, og det er pr. i dag kun to sponsorer igjen, Limaco og Lars Gunnar.

Vi vil undersøke hva vi har lov til, med hensyn til klistremerker med logo, på våre drakter, ved NM , og andre arrangementer t.eks. Thor ville gi en oversikt over de sponsorer han har vært i kontakt med. Heidi sa seg villig til å prøve å få til en gruppe, som kunne jobbe med dette videre.

 

14/19   Vi må klargjøre ansvaret for oppdatering av begge våre medlemslister. Skal vi skifte til klubbadmin? Peter klargjør.

Klubbadmin er ikke helt klart enda. Det skal bare være tilgjengelig for noen, men synes ikke systemet er helt bra. Vi avventer. Fullstendig medlemsliste ligger på Dropbox, som er tilgjengelig for de med tilgang.

Medlemsliste med tlf.nr. etc. skal ikke ligge åpen på vår nettside, av hensyn til personvern etc. Den kan sendes som PDF på mail til medlemmene, og også ligge i klubben.

 

15/19   Støttemedlemmer kan få lavere årskontingent, i flg. Vestfold idrettsforbund. Må dette tas opp på neste årsmøte? Eller kan styret avgjøre?

Dette var mere satt som et eksempel, og styret vil ikke ta standpunkt til dette nå.

 

16/19   HPK Hjemmesider. Flere av sidene er lagt på vent, hva gjør vi?

Bjørnar administrerer våre hjemmesider, og har omstrukturert en del. Det blir et spørsmål om hvor langt tilbake man skal si, er av almen interesse. Hva er viktig å prioritere. Men viktig å presisere at ingenting skal slettes. Mye kan legges på Dropbox på internett.

Konklusjonen ble vel at vi foreløpig har nok plass, og avventer med det som tidligere het På vent, som nå heter Diverse.

 

17/19   Bilder som noen ganger står i Jarlsberg Avis, sammen med ukesresultater, er gamle (arkiv) – bilder. Hva gjør vi?

Besluttet at det skal tas bilder av alle spillende medlemmer i klubben. Har flinke fotografer i klubben, som vil bli spurt.

 

18/19   Kontantbeholdningen er for høy. Vi må vedta max-beløp. Må kasserer, eller annet styremedlem, ta ansvar for kassa-beholdningen og deponere kontanter ved behov?

For sikkerhetens skyld, skal flere enn en, telle oppgjøret ved hver spillekveld. Ingri tar vare på pengene for loddsalget. For å lette jobben til kasserer, foreslås det å legge i diverse konvolutter..kiosk/kontingent etc. Vanskelig for kasserer når alt blir lagt i samme boks. Kasserer opplyser at det meste av kontantbeholdningen er satt inn på konto.

Styret ønsker en oppdatering av regnskapet èn gang i måneden. Peter sier han skal prøve å få det til, har mye annet han også gjør, men vil forsøke på det.

 

19/19   Gevinster ved loddsalg. Alkohol som gevinst, er ikke forbudt, men gavekort for vin – blomster – eller??

Alkohol som gevinst er ikke forbudt, men Norges Idrettsforbund har klare holdninger når det gjelder alkohol, alt over 2,5% regnes som alkohol. Og vi som klubb har samme retningslinjer.

Ikke ofte vi har noen spillere under 18 år, men Peter har vært i kontakt med forbundet, og de var veldig klar på at dette ikke er okei. Vi bestemte, fra utesesongen, at vi skal ha gavekort, fra bouleshop/blomster eller vinmonopolet. Så kan den som vinner, velge hva de ønsker.

 

20/19   Deltagelse i NM – veka i Stavanger 26 – 30 juni? Reisestøtte/klær.

Det var stor enighet om at dette er god reklame for klubben. Men det koster for den som skal delta, om det ikke gis støtte fra klubben, og dette uka etter NM på Fagernes, hvor det også koster en del å delta. Og det er viktig å vise seg fram, med drakter som matcher. Dette vil selvsagt koste, men enighet om at dette må vi gjøre. Ikke alle kan reise, blir vanlig utslagsmetode, men ønsker at så mange som mulig, kan stille lag. Peter undersøker mere om dette.

 

21/19   Eventuelt

Jan Henrik Nymoen kom med et spørsmål om hvordan vi kunne ære noen som har gjort/gjør en kjempeinnsats i klubben. Formenn/ledere, hvem er disse? Mange som ikke har vært med fra starten, vet ikke hvem alle disse er. Bilde i glass og ramme hengt opp på en vegg, slik at alle kan se hvem som har vært med å starte foreningen. Ønsket også at det ble innført hedersmerke til de som har vært medlem i minst 10 år, og har hatt ett eller flere verv for foreningen i minst 5 år.  Videre ønsket han at det ble innført en annerkjennelse for en god og nyttig utført jobb gjennom ett år eller et viktig arrangement.  Styret vil tenke ut noe om dette. Kan bli en spennende tankegang.

 

Vi har fått en invitasjon fra Norges Idrettsforbund, Vestfold idrettskrets, om å delta på kurset, Hjelp til en enklere styrehverdag! «Klubbens styrearbeid i praksis», hva som er styrets ansvar og arbeidsområder.

Man har mulighet til å bestille kurset «hjem» til idrettslaget. Dette er gratis, og Anne Lise ringer, og undersøker dette nærmere.

 

Mange punkter ble tatt opp, og vi hadde en bra dialog.

 Møtet ble avsluttet kl. 20.45.

 

Anne Lise Bakke, sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYREMØTE 18.2. 2019

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan Hallen mandag 18.2. kl. 19.

Til stede: Peter Häring, Arnstein Barstad, Hilde Thorsen, Glenn Gurrich og Ingri Lie. Avbud: Thor Stand, Arild Eliassen og 2 varamedlemmer.

SAK

8/19 Styrets Årsberetning

Beretningen ble gjennomlest og godkjent. Den vil bli sendt ut på e-post til alle medlemmer en uke før Årsmøtet

9/19  Behandling av innkomne forslag

a) Fra Johnny Skjørberg: Premiering Klubbmesterskap. Det blir gitt premier i tillegg til diplom for KM. Dette kan finansiere med det loddsalget vi har i dag, dersom det er for stor kostnad. Begrunnelse: Dette hadde vi tidligere i form av flaxlodd, men det er bedre med premier, f.eks griser eller andre petanque-relaterte ting.

Fra styret: Styret anbefaler avstemning: 1) bare diplomer, 2) diplomer og penger (75kr 1.plass, 50kr 2.plass 25kr 3.plass)

b) Fra Johnny Skjørberg: Redusere antall klubbmesterskap. Det blir kun spilt klubbmesterskap i de grener som er under NM. Begrunnelse: Det er for mange klubbmesterskap.

Fra Jan Åge Paulsen: Det skal arrangeres klubbmesterskap i singel for superveteraner (+65), i tillegg til de klassene som arrangeres i NM. Begrunnelse: Det er for stor aldersforskjell mellom spillerne i åpen klasse. Det blir derfor en ujevn og urettferdig konkurranse. De eldre spillerne bør ha en mulighet for jevne kamper og sjansen til å få tittelen som klubbmester. En slik klasse vil også øke interessen blant de eldre.

Styret: Styret er åpen for å fortsette med 10 klasser, da veteraner kan spille på dagtid.  Avstemning – antall klasser: Damer singel, Mix dobbel, Åpen singel, Åpen dobbel, Åpen trippel, Veteran (+55) singel, Veteran (+55) dobbel, Superveteran (+65) singel, Superveteran (+65) dobbel, Skyting

c) fra Johnny Skjørberg: Øke medlemsavgiften til kr. 200. Begrunnelse: Stadig økning av reisestøtte og reiser til vinterseriekamper i Vestby. Styret har foreslått dette, se punkt 7.

d) fra Jan Åge Paulsen: Premiering i medlemsturneringene. Ukentlig premiering i medlemsturneringene opphører fra og med utesesongen 2019. Fra kommende utesesong premieres de fem beste sammenlagt i Holmestrandscupen og de fem beste sammenlagt i Peter Pan-cupen. Begrunnelse: Det er et betydelig beløp som i dag brukes til premier. Mesteparten av disse utgiftene kan i stedet brukes på tiltak som kommer alle medlemmene til gode.

Styret: Styret anbefaler å fortsette premieringen som i dag. Ellers vil bare de som spiller ofte komme øverst på resultatlistene. Per i dag skjer det stadig overraskelser, én som kanskje ikke er av de 5 dyktigste, kan vinne. Oppmuntrende for alle.

e) fra Jan Åge Paulsen: Loddsalg under medlemsturneringene. Loddsalg skal heretter ikke foregå på medlemsturneringene. Begrunnelse: Klubbens økonomi er så god at det ikke er behov for slikt loddsalg.

Styret: Styret er ikke enig og anbefaler avstemning på Årsmøtet.

f) fra Johnny Skjørberg: Foreslår å forandre dagens trekning på klubbkvelder. Gå ned til de 5 beste som ikke blir trukket sammen. Begrunnelse: I dag er det de 10 beste som ikke kan bli trukket sammen, men det er alt for mange. Kunne kommet med eksempler, men det er unødvendig

Styret: Forslaget blir ikke forstått, og styret har bedt Johnny klargjøre.

 

 

g) fra Ståle Baksetersveen: Jeg foreslår at nye regler for reise-støtte oppdateres på hjemmesiden til HPK. Jeg kan ikke se at det er blitt endret. Da er det vel det som står på siden som gjelder (punkt 5b fra Årsmøtet 2018 ikke fulgt opp).

Styret: Styret beklager forsinkelser. Nye regler er nå oppdatert, godtatt av styret og kan nå leses på HPKs hjemmeside

 

10/19  Eventuelt

Peter la frem forslag om å utnevne Hans Erik Dahl til Æresmedlem. Hans Erik har vært revisor for klubben siden oppstart i år 2000. Han har også vært til stor hjelp når det gjelder kiosk-arbeide.

Styremedlemmene var enige i Peters forslag og vil legge dette til som et eget punkt på Årsmøtets Dagsorden.

 

Dagens møte ble avsluttet kl 21.

 

20.2. 2019

Ingri Lie (signert)

STYREMØTE 3.1. 2019

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan Hallen torsdag 3.1. kl. 18.                                   Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Hilde Thorsen, Glenn Gurrich, Kjell Rune Karlsen og Ingri Lie. Avbud: 1 varamedlem

SAK

1/19  Godkjenning av referat fra styremøte 19.11.18 og godkjenning av innkalling.       Begge ble enstemmig godkjent.

2/19  Når/hvor avholder vi Årsmøte.                                                                            Det ble enstemmig vedtatt å holde møtet på BAS mandag 4.3. kl. 19 (dersom lokalet er ledig). Innkalling vil bli sendt ut 1 mnd på forhånd. Vi  vil bestille pizza fra Jafs – basert på antall oppmøtte.

3/19  Budsjettplanlegging for 2019, tanker om hvordan vi kan øke inntekter og redusere utgifter.                                                                                                                  Det kom forslag om å øke medlemsavgiften for aktive medlemmer, eller øke sesong-gebyret. Det var også forslag om å søke støtte for spesifikke behov fra diverse stiftelser. Peter kom også med forslag til ny støtteordning for turnerings-deltakere.    Vi ble enige om å gå i detaljer når regnskapet for 2018 er fullført og et foreløpig budsjett for 2019 foreligger.                                     

4/19  Ansvar for opplæring og bruk av hjertestarter.      Kjell Rune påtok seg ansvaret, med assistanse av Peter.  Vi ble enige om å forespørre medlemmene våre om interesse, så snart vi får vite hvor langt kurs som kreves og antall kurs- deltakere det anbefales.

5/19  Ukes-premiering for resten av inne-sesongen. Vi vedtok kr. 150 for 1.premie pr uke og kr. 50 for 2.premie.  Deles førsteplassen av to, blir beløpet delt i to (dvs kr. 75 pr 1.pass), og deles andreplassen av to, blir det kr. 50 per andreplass.

6/19  Fornye hjemmesiden.  Det var ingen spesielle kommentarer på forslagene fra Bjørnar og Helge. Bjørnar og Roger har sagt seg villige til å samarbeide om opplegget og vil starte på oppgaven innen få uker

7/19  Eventuelt

a)     P.g.a. to spiller-skader de siste ukene, ble vi enige om å diskutere mulige sikringsforetak. Ståle vil bli bedt om forslag.

b)    Forslaget om å ta pause i loddsalget vi har hatt hver uke i nåværende innesesong eventuelt ta dette opp som sak på kommende årsmøte, ble nedstemt.

 

Vi ble enige om nytt møte tidlig i februar (eventuelt mandag 4.2.).  Dette vil bli bekreftet.

 

Dagens møte ble avsluttet kl. 19:05.

 

Ingri Lie

(signert)

 

STYREMØTE 19.11. 2018

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen 19.11. kl. 18:30. Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Hilde Thorsen og Ingri Lie. Meldt avbud: Glenn Gurrich og begge varamedlemmer.

SAK

39/18  Godkjenning av referat fra styremøte 29.10. og godkjenning av innkalling. 

Begge ble enstemmig godkjent.

Oppfølging av saker fra tidligere møter:

21/18  Reisestøtte.

Nye regler er ennå ikke fullført. Peter vil oppdatere allerede godkjente regler og sende dem til leder og nestleder for sluttbehandling.

23/18  Premiering ute og inne.

Forslaget om å avslutte pizza-premiering fra nyttår ble ikke godtatt. Vi venter til resultatet av Thors forhandlinger med Bryggekanten, før andre løsninger diskuteres.

24/18  Hjemmeside på nett.

Styret ble forelagt forslag fra Bjørnar Endal til ny strukturering. Dette vil styremedlemmene vurdere og kommentere. Ingri vil be om innlegg fra Helge Skjørberg og også be Roger Johansen om assistanse.

29/18              Klubbens medlemsliste.

Denne er fortsatt ufullstendig. Peter tar ansvaret for oppdatering på KlubbAdmin og Anne Lise Bakke vil bli spurt om å ta ansvaret for vedlikehold.  

 

 

32/18  Julebord på hotellet.

Konkurs-begjæring til  tross, vi vil få beholde reservasjonen til jule-buffet som planlagt 1.12. Medlemmene har fått invitasjon og påmeldingsliste ligger ute.

36/18  Hjertestarter

Thor informerte om at Storkjøkken grossisten har gitt kr. 4000.- og vil delta i opplæring av bruk. Vi har nå tilstrekkelige midler og vil få hjertestarter i hallen i januar 2019. Vi vil da også få opplæring, og vi må oppmuntre medlemmer til å delta.

40/18  Eventuelt

A - Koden til inngangsporten til hallen.  Det ble enstemmig vedtatt å beholde samme kode, i hvert fall foreløpig.

B – Pizza-innkjøp/pris fra Bryggekanten. Thor vil ta kontakt med eier for å forsikre at fast pris per pizza  innkjøpt av HPK er kr. 150.-  pr stk.

 

Før vi avsluttet møtet, informerte Ingri om kontakten med kommunen angående utebaner fra våren 2019. Klubbens spiller-representanter har vært på befaring både på Gullhaug og Hvitstein. Vi vil kommende uke sende ny forespørsel om mulighet for å få opparbeidet ny bane på Hvitstein.

Vi ble enige om nytt møte i midten av desember – før vi avsluttet dagens møte   kl. 19:40.

Ingri Lie

(signert)

__________________________________________

 STYREMØTE 29.10. 2018

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen 29.10. kl. 18:30. Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Kjell Rune Karlsen og Ingri Lie. Meldt avbud: Hilde Thorsen, Glenn Gurrich og vara Jon Øystein Strand.

Før møtet orienterte Ingri om mulighetene for midlertidig utendørs bane på Gullhaug.

SAK

30/18  Godkjenning av referat fra styremøtet 19.9. og godkjenning av innkalling.

Begge ble enstemmig godkjent

Oppfølging av saker fra møtet 19.9.:

19/18  Hvordan tiltrekker vi yngre medlemmer:                                                                         Kjell Rune fortalte om planer om å invitere 7. klassinger fra Botne allerede desember/januar, lære dem litt om petanque og samtidig har det sosialt hyggelig. Dette kan føre til positiv spille-interesse. I tillegg vil Arild Skjæveland fra Stord Petanque klubb gi oss flere ideer vi kan vurdere.

20/18 Hvordan kan vi inspirere nye konkurranse-emner?

Arnstein har hatt kontakt med flere av våre dyktige spillere – alle har sagt seg villig til å instruere interesserte medlemmer. Treningene blir torsdager. Ansvarsliste vil bli sendt ut til de aktuelle på e-post.

29/18

Klubbens medlemslister.

Peter viste oss skjermdump fra Norges Idrettsforbunds KlubbAdmin. Dette vil være kostnadsfritt og kan vedlikeholdes av flere. Styret var enige i at klubben tar dette i bruk.

NYE SAKER

31/18  Økonomi – budsjettoppfølging.

Peter bekreftet at regnskapet er under kontroll. Vi forventer flere inntekter fra sponsorer og betalinger fra medlemmer for vintersesongen

32/18  Julebord, hvor/når/til hvilke pris?

Vi ønsker å arrangere julebord i begynnelsen av desember. Thor vil undersøke med hotellet om tid og kostnader.

33/18  Premiering Klubbmesterskap 2018,  1., 2. (og 3.?) premie?

Pengepremier for 1.plasser ble utbetalt turneringsdagene.  Ingri vil undersøke kostnader for diplomer, så vi eventuelt kan belønne til både 1., 2. og 3. plass i hver gruppe med diplomer. Tildelingen vil bli foretatt på julebordet.

34/18  Hva ønsker vi som klubb å oppnå, dvs hva fokuserer vi pø?

Full enighet i styret: En klubb for alle, et spill for alle. Klubbens visjon må fortsatt være å ivareta både de aktive og det sosiale spill.

35/18  Utlodning per spillekveld, gevinst pizza eller vin, inntektene vil gå til?

Styret besluttet å variere gevinst noe og eventuelt ta en «fri» uke per måned. Det var full enighet om at inntektene, hvis tilstrekkelig, kan  gå til anskaffelse av hjertestarter.

36/18  Hjertestarter

Arnstein vil undersøke - med ambulansetjenesten i Holmestrand  - om både  pris og opplæringskurs.

Peter vil kontakte hovedkontoret for informasjon om deres erfaringer.

37/18 Salg av toalettpapir/tørkerull.

Vedtak om «nei takk» er allerede gjort, basert på e-post utveksling med styremedlemmene.

38/18  Eventuelt

A)     Reisestøtte – nye, godkjente regler vil bli dokumentert på HPKs hjemmeside

B)     Vinterserien i Vestby – medlemmer som har meldt seg på må også stille opp og ta ansvar.  P.g.a. interesse, meldte HPK på 2 lag, nå er det litt sent å melde avbud. Her har man også forpliktelser.

C)     Klubben må ha som mål å øke interessen for data-bruk. Kurs vil bli tilbudt.

 

Møtet ble avsluttet kl. 20:25 

 

Ingri Lie

(signert)

 

STYREMØTE 19.9. 2018 

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen onsdag 19. september kl. 19. Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Hilde Thorsen, Glenn Gurrich og Ingri Lie. Avbud: varamedlemmer Jon Øystein Strand og Kjell Rune Karlsen. 

Før møtet ble offisielt åpnet, orienterte Ingri om hennes kontakt med Susanne Poulsen, Konsulent – Idrett og friluftsliv i kommunen – angående petanquebanen på Hvitstein. De to hadde tidligere på dagen blitt enige om å holde kontakten. 

Sak 

19/18      Hvordan tiltrekker vi yngre medlemmer. 

Styret sa seg enige i medlemsmøtets forslag om å sette ned en komitè til våren. Denne kan ta ansvar for annonser i avisen for å invitere til konkurranser, osv. Styret var ikke optimistiske for at dette vil vekke ungdommens interesse, men mente det var vel verdt et initiativ. 

Styret ble også enige om at Peter skal invitere Arild Skjæveland (leder i Stord PK) til neste styremøte. 

20/18      Hvordan kan vi inspirere nye konkurranse-emner. 

Styret mener det er viktig å involvere klubbens erfarne medlemmer for støtte, og Arnstein tok på seg oppdraget med å kontakte flere av disse for et eventuelt torsdags-opplegg – og et mulig fadder opplegg. I denne forbindelse ble det også diskutert eventuelt å redusere konkurranse-dagene, f.eks. ha èn uke i måneden med bare trening, men dette ble nedstemt. 

21/18      Reisestøtte 

Forslaget fra Peter og styret, ble lagt frem og godkjent på medlemsmøtet 7.9., med bare ett tilleggs-ønske: Budsjettet for reisestøtte baseres på halvårlig dekninger. Dette ble også godkjent av styret. 

22/18      Antall klasser i HPKs klubbmesterskap 

Styret godkjente medlemsmøtets forslag om å redusere antall klasser fra 10 til 8  (stryke veteran  singel 55+ og 65+) , og at turneringsutvalget kan bestemme at noen av veteran klassene kan arrangeres formiddager – eller helger.  

23/18      Premiering ute og inne 

Styret godkjente medlemsmøtets forslag om å avslutte flax-lodd premiering og bestemte at , dersom vi fortsatt får gratis pizza fra Bryggekanten,  vil pizza  bli premie for hver ukes 1.plass ,  og kr. 50.- for ukens 2.plass. 

I tillegg godkjente styret forslaget om utlodning av 1 pizza hver av uken spilledager  – og eventuelt også utlodning av vin. 

24/18      Hjemmesiden på nett 

Medlemsmøte uttrykte, og det var også styrets mening, at oppdatering er avgjørende viktig. Bjørnar Endal vil bli spurt om å påta seg denne oppgaven, mens resultater fortsatt er Helge og Peters ansvar. I tillegg har Jan Åge og Helge påtatt seg oppgaven  å skrive ned HPKs historie fra 12.9.2000 

25/18      Regler for uttak av klubblag (Euro-kvalik) 

Styret vedtok at uttaket skal baseres på resultatene på den nasjonale ranking-listen. 

26/18      Skjebnen til Innsamlede pokaler 

Disse vil bli plassert på hyllene i Peter Pan hallen – etter at Peter kontrollerer at ingen med 3 seire er uteglemt. 

27/18      Premiering av Hvitstein Cup og Klubbmesterskap 

Styret var enige i at premier for Hvitstein Cup blir utdelt ved første cup kamp i hallen, og at diplomer for Klubbmestersakp blir utdelt på årets julebord.  

28/18      Eventuelt 

Diskusjonen om reisestøtte fortsatte, og styret bestemte til slutt at budsjettet for slik støtte ikke bør overskrides.

29/18      Klubbens medlemsliste, inkl. e-post adr. Liste 

Thor fremhevet både skriftlig og muntlig viktigheten av at listen måtte oppdateres og vedlikeholdes. Dette var styret enige i. 

Peter foreslo at klubben skulle benytte seg av gratis system fra «Min Idrett». Han vil, på neste styremøte,  vise hvordan systemet er lagt opp. 

Møtet ble avsluttet kl. 20:45 

Ingri Lie

 

 

Styremøte 13. august 2018

Det ble avholdt styremøte i Peter Pan hallen mandag 13. august kl. 18:30. Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Glenn Gurrich, Jon Øystein Strand og Ingri Lie (møteleder). Avbud: Hilde Thorsen og Kjell Rune Karlsen.

12/18 Referat/dagsorden

Referat fra styremøtene 9. mai og 11. juni, pluss dagsorden for dagens møte, ble godkjent.

13/18 Styreleder og styremedlemmers oppgaver og ansvar

Thor har ansvar for oppfølging av sponsor-støtte, til tider krevende, men overkommelig. Han er også ansvarlig for oppfølging av HPKs støtte til mandags-trening på Kjærsenteret. Denne treningen er meget populær og er en fin reklame for HPK.

Peters hovedansvar, regnskapet, er under full kontroll. Når det gjelder medlemslister og e-post adr. lister, kan det være behov for flere hender. For å forenkle dette arbeidet, vil Peter ta kontakt og undersøke pris på Nif-godkjent medlemsregister. Saken blir tatt opp på neste styremøte.

Glenns hovedansvar er kiosk, hvor den største utfordring er å få støtte fra medlemmer til de forskjellige arbeidsoppgavene.

Både Glenn, Arild, Arnstein og Jon Øystein påtar seg gjerne oppgaver når det er nødvendig.

Alle tilstede var enige i at styreleders hovedoppgaver er ansvar, delegering og oppfølging.

14/18 Hvilke krav kan stilles til andre medlemmer ang. oppgaver/innsats

Styremedlemmer må vise eget engasjement og så oppmuntre til dugnader – når nødvendig. Forpliktende oppdragslister over frivillige til data, kiosk og bane må sendes ut i god tid, helst så snart sesongens aktivitets-kalender er klar.

15/18 Holmestrands-dagen/Kronprinsparets besøk

Lørdag 18.8. stiller vi stand i sentrum – etter anvisning fra Jarlsberg. Vi stiller med «mannskap» som anbefaler publikum til å prøve petanque på Dulpen. Også på Dulpen deler våre representanter på oppgaver, begge steder fra kl. 11-16.

-2-

Kronprinsparet besøker Holmestrand 4. september (fra kl 15-18). Planene for det korte møte på Dulpen, fra 17:05 til 17:15 er allerede klare. Det vil bli arrangert general-prøve fredag 24.8. (eller 31.8.) Jon Øystein og Ingri planlegger denne.

16/18 Ansvar for oppfølging/oppdatering av HPK’s hjemmeside.

Dette ble utsatt til neste styremøte. Innen da vil styremedlemmer studere sidene og notere synspunkter.

17/18 Medlemsmøte og sosialt samvær, når/hvor

Thor vil spørre Ståle om assistanse til det sosiale samværet etter medlemsmøtet. Følgende tema skal tas opp: a) Antall klasser i klubbmesterskapet. Flertallet i styret mener nåværende 10 klasser er ønskelig. Dette tas derfor ikke opp på medlemsmøte.

b)Hvordan tiltrekke yngre medlemmer (styrets forslag: be medlemmer invitere barn/barnebarn til petanque-introduksjon og moro. Våren 2019 – invitere, gjennom annonser, til 4-5 introduksjonskvelder – alle aldre). c) Inspirere nye konkurranse-emner (styrets forslag: fadder-system, både for nye medlemmer og konkurranse-emner). d) Premiering på ute- og inne-cup (styret, bortsett fra pizza-premie som nå – har ingen forslag. Hvordan premierer andre klubber lokale konkurranser?)

Tillegg: Hjemmesiden – er oppdatering viktig?

18/18 Eventuelt

Følgende bør også tas opp på medlemsmøte: Ha fast bestemte regler for uttaking av klubblaget til Euro-kvalik, og:

Årsmøtet ga styret fullmakt til å revidere retningslinjer for reisestøtte, og at forslaget må legges frem for medlemsmøte til godkjenning. Forslaget er utarbeidet, og godkjenning vil bli en post på medlemsmøtes agenda.

Møtet ble avsluttet kl. 20:45.

_____________________________________

Styremøte 5. juni 2018

Det ble avholdt et meget kort styremøte på Hvitstein stadion 5. juni kl. 17:30

Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Kjell Rune Karlsen, Ingri Lie – noen forsinket Glenn Gurrich og Hilde Thorsen. Ikke tilstede: Jon Øystein Strand.

Det var bare èn sak på vår agenda:

 

11/18                       Ukentlig premiering i Hvitstein-cupen

Temaet  har tidligere vært diskutert og, etter forslag på e-post   fra Helge Skjørberg  24.5. – og deretter utveksling av e-poster mellom styremed-lemmene,  ble det vedtatt at  de ukentlige 1. og 2. flaxlodd-premier, skulle erstattes av pizza-premier.

Dette ble bekreftet på møtet.

Forslaget om at pizza-premiene skulle erstattes av flaxlodd om samme person ble vinner mere enn èn gang samme måned, ble nedstemt.

For å fremme nyheter og innlegg på HPKs hjemmeside, ser vi også mulighetene for å gi medlemmene referansenummer til hjemmesiden – i stedet for å liste resultatene på e-post.

Møtet ble  avsluttet  kl. 17:50

 

 

___________________________________________

Styremøte 9. mai 2018

 

Det ble avholdt styremøte onsdag 9. mai kl. 19:00 i Peter Pan hallen.

Til stede: Thor Stang, Glenn Gurrich, Jon Øystein Strand og Ingri Lie (møteleder).            Avbud: Peter Häring, Arild Eliassen, Kjell Rune Karlsen, Hilde Thorsen og Arnstein Barstad. 

5/18       Referat/dagsorden.                      Referat fra styremøte 26.april og dagsorden for dagens møte ble godkjent.

6/18       Nytt HPK diplom.            Forslaget til nytt diplom (laget av Holmestrand Trykk og Kopi) ble godkjent og vedtatt å erstatte vandrepokaler. Styret ble også enige om at Klubbmesterskapet 2017 skulle premieres med diplom pluss 3 flax-lodd for 1.plass, og at 2. og 3. plass skulle premieres med henholdsvis 2 og 1 flax-lodd .

Peter Pan Cup blir premiert med diplom for 1., 2. og 3. plass – pluss pengepremier.

7/18  Sosial sammenkomst.                       Styret har fortsatt planer om sosiale sammenkomster og håper på å finne en passende dato i august.

Vi håper å ha premieutdeling for fjorårets klubbmesterskap før spill-start 22.mai. Det avhenger av at diplomene er klare til den dato. 

8/18       Kiosk-ansvarlig.               Styret godkjente den utarbeidede liste over kiosk-ansvarlige, utarbeidet etter første spilledag på Hvitstein.  Listen vil bli sendt ut til alle medlemmer på e-post og også hengt opp i kiosken.

9/18       Bane på Dulpen.             Det arbeides fortsatt med planer for offisiell åpning av den nye petanque-banen på Dulpen. 

10/18  Eventuelt.           

Vandrepokaler.               Alle vandrepokaler må tilbakeleveres. Dette blir Peter og Hildes ansvar, da de to er de eneste som har oversikt over hvem som har levert, og hvem som fortsatt ikke har levert tilbake.

«Runde» fødselsdager. Styret ble enige om at alle medlemmer bør motta oppmerksomhet på «runde» fødselsdager, f.o.m. 50,  så 60, 70, 75, 80, 90 …..,

det være seg et kort med hilsen, blomster, eller vin. Vi starter denne nye tradisjonen fra 1.5.18, som betyr at Glenn Gurrich, som ble 60 år 4.5. fikk utlevert en flaske vin, og Reidun Thorsen, som blir 80 på styremøte-dagen, får tilsendt blomster.

Torsdags treninger. Det har hittil vært «uoffisielle» treninger på torsdager. Vi mener at denne dagen bør være åpen trening for alle («offisielt»), gjerne i samarbeide med Spiller-utviklings gruppen. I den forbindelse tenker vi også å bruke banen på Dulpen noen ganger, første gang torsdag 24. mai.

PR. Thor Stang vil diskutere mulighetene for økt PR for klubben med Helge Skjørberg.

Møtet ble avsluttet kl. 20:30

________________________________________

STYREMØTE 26. APRIL 2018

Det ble avholdt styremøte torsdag 26. april kl. 19:00 i Peter Pan hallen.
Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Arnstein Barstad, Arild Eliassen, Jon Øystein Strand, Kjell Rune Karlsen og Ingri Lie (møteleder og «sekretær»)
Glenn Gurrich og Hilde Thorsen hadde meldt avbud.
Dagsorden ble godkjent.
1/18 Utvalg og komiteer (Delegert til Styret av Årsmøte 19.4.)
Etter en god diskusjon hvor alle de fremmøte kom med sine innspill, ble vi enige om følgende gruppe-ledere:

Turneringsutvalget: Johnny Skjørberg
Hall-utvalget: Ståle Baksetersveen
Bane-utvalget: Daniel Hushovd
Styret fant det rimelig at de tre selv skulle komme med forslag om hvor mange de finner det nødvendig å ha med i utvalgene, og hvem som skulle forespørres. Ingri vil ta kontakt med de tre for å diskutere dette.
Kiosk –komiteen. Glenn Gurrich er leder for denne gruppen. Styret foreslo å spørre Wenche Unni Hansen om hun kan være villig å assistere Glenn. Dette er en meget viktig oppgave, og vi trenger flest mulig til å gjøre en innsats. Vi vil diskutere med Glenn, og eventuelt Wenche Unni, om hvem som kan være med i denne gruppen.
Det er foreslått en gruppe for Spillerutvikling. Styret var enige om at dette er en meget viktig oppgave, og Kjell Rune Karlsen ble spurt og sa seg villig til å ta ansvar for denne gruppen. Han vil komme tilbake til hvem han kan tenke seg å samarbeide med.

Fremtidig spillehall. Styret finner det viktig å tenke fremover for muligheter til en spillehall, når vi eventuelt ikke kan benytte Peter Pan hallen, eller om samarbeide med andre idrettsgruppen for en ny hall kunne bli en mulighet.
Styret ble enige om å spørre Hans-Erik Røneid-Hansen om han vil være villig til å ta ansvaret for dette, og eventuelt ta med seg andre interesserte i et slikt utvalg. Ingri vil ta kontakt med Hans-Erik.

2.a/18. Reisestøtte
Peter la frem et forslag til nye regler for Reisestøtte for lengre reiser. Etter en kort diskusjon ble forslaget vedtatt.
Den nye regel 3, Reisestøtte for lengre reiser, er nå som følger:
«For lengre reiser kan klubben dekke inntil halve kostnaden for reise og opphold. Reise-støtte bør søkes på forhånd, med en estimert kostnad. Etter reisen skal søknaden kompletteres med kopi av kvitteringer. Størrelsen på støtte for reise avgjøres og utbetales i slutten av året. Størrelsen beregnes basert på budsjett og antall søknader.»
2.b./18 Reisestøtte
En tidligere mottatt søknad om reisestøtte ble godtatt.
3/18 Premieutdeling
Styret støtter tidligere forslag om å erstatte pokaler med diplom/penger.
Ingri vil undersøke muligheten til å få trykket egne diplomer med klubbens eget logo. Når dette er klargjort, vil vi fastsette dato for utdeling av premier for klubbmesterskapet i 2017.
Styret ble også enige om å bruke flax-lodd som ukentlige premier ut året.

4/18 Klubbens representanter for ting og møter
Det er lite sannsynlig at vi vil ha behov for klubb-representanter før til neste år. Imidlertid ble Ståle, Arnstein, Arild og Jon Øystein foreslått som kandidater. Dette vil vi komme tilbake til når det kreves.

Møtet ble avsluttet kl. 20:30, etter at vi var blitt enige om at neste styremøte vil bli holdt torsdag 10. mai.

Vennlig hilsen
Ingri Lie

____________________________________

Styremøte 19. februar 2018

Det ble avholdt styremøte mandag 19. februar kl. 18:00 i Peter Pan-hallen.

Til stede: Peter Häring, Arnstein Barstad, Glen Gurrich, Hilde Thorsen, Ingunn Thorvik, og Lars Gunnar Lingås (møteleder og referent)

Avbud: Thor Stang og Daniel Hushovd

37/17    Dagsorden ble godkjent og referat fra styremøte 9. januar ble godkjent

38/17    Orienteringssaker

 • Det blir ledersamling i Seksjon petanque lørdag 10. mars i Oslo. HPK kan melde på minst to, og styrets medlemmer som tar gjenvalg, må melde seg.

Vedtak: Ovennevnte sak tas til orientering

39/17    Innstillinger til årsmøte

For å få best mulig tilstedeværelse og for å få tid til å forberede alle saker ble det enighet om å utsette årsmøtet 1 uke. Sakspapirene sendes ut senest 1 uke før, dvs. 5. mars, slik lovene krever.

Styret var enig om at årsberetningen også tar inn toppresultatene fra klubbmesterskapene.

Styret gjennomgikk innsendte forslag til årsmøte fra Valgkomiteen ved Sverre Meisingset, og gikk i hovedsak inn for forslagene. Endringene går fram av styrets forslag til organisasjonsplan (sak 9 i årsmøtepapirene).

Styret drøftet retningslinjene for reisestøtte i forhold til å overholde budsjett og å sikre rettferdig fordeling av budsjetterte midler. Styret vil foreslå for årsmøte at retningslinjene justeres slik at all tildeling skjer i ettertid, for eksempel to ganger i året ut fra budsjettrammen som vedtas av årsmøtet og ut fra en rimelig fordeling av utleggsrefusjonene. Se også sak 42/17 nedenfor. Det betyr at medlemmene må legge ut selv og avvente vedtak om reisestøtte..

Vedtak:

 • Årsmøte flyttes til 12. mars og legges til Botne Aktivitetssenter

 • Utkast til årsberetning ble godkjent til utsending før årsmøtet

 • Styret slutter seg med noen endringer til forslaget til ny komitestruktur for HPK

 • Styret foreslår overfor årsmøtet en justering av retningslinjene for reisestøtte

40/17    Økonomisaker til årsmøtet.

Foreløpig regnskap ble gjennomgått. Kasserer kan ut fra sine erfaringer gjøre en opprydding i konteringssystemet, men dette kan eventuelt gjøres etter revisjon og årsmøtet.

Forslag til budsjett for 2018 og medlemskontingent 2018 ble diskutert.

Resultatene fra 2017 viser et overskudd på mer enn 56.000 kroner. Leder og kasserer lager et endelig forslag til budsjett for 2018 som er i balanse. Årsmøtet tar stilling til hvordan klubbens beholdning bør disponeres i forholdet mellom drift og framtidige investeringer

Vedtak:

 • Leder og kasserer lager endelig forslag til budsjett for 2018 (sak 8 på årsmøtet)

 • Styret foreslår ingen endringer i medlemskontingenten

41/17    Premieordningene

Vedtak: Styret foreslår at eksisterende vandrepremier utfases og at premiering heretter består av diplomer og pengepremier og Flaxlodd.

42/17    Eventuelt

Vedtak: På bakgrunn av en konkret sak vedtok styret at reisestøtte som ikke er blitt brukt etter de forutsetningen som lå i søknaden, tilbakebetales til klubben.

 

 

_____________________________________

Styremøte 9. januar 2018

Det ble avholdt styremøte tirsdag 9. januar kl. 16:30 i Peter Pan-hallen.

Til stede: Thor Stang, Arnstein Barstad, Hilde Thorsen, Ingunn Thorvik, Daniel Hushovd og Lars Gunnar Lingås (møteleder og referent)

Avbud: Peter Häring og Glenn Gurrich

31/17    Dagsorden ble godkjent og referat fra styremøte 4. september ble godkjent

32/17    Orienteringssaker

 • Styret tok til orientering at AU har gitt reisestøtte til 5 spillere som deltok i Fyrlingen i Borås

 • HPK har påtatt seg ansvar for følgende nasjonale arrangementer i 2018. Det er tatt forbehold om disponible baner

  • 26. og 27. mai: Kvalifisering EM kvinner/VM menn/internasjonal veteranturnering

  • 16. juni: Holmestrand Open

  •  11. august: «Hvitsteinsgrisen»

 • Dersom Holmestrand kommune følger Idrettsrådets anbefalinger, vil ikke arbeidene på Hvitstein stadion berøre vår bruk av nåværende baneareal sommersesongen 2018

 • Valgkomiteens leder har informert styreleder om diverse forslag som vil bli forelagt årsmøtet 2018 om ny utvalgsstruktur

Vedtak: Ovennevnte saker tas til orientering

33/17    Sponsoravtaler og oppfølging. Thor Stang redegjorde. Følgende sponsorinntekter kan forventes i 2018: Holmestrand Hotell (10.000); Holmestrand Optik (5.000); www.etikk.net (5.000): Apollo (3.000); Tannlege Misje (3.000) og Willy’s markiser (1.500); Limaco (3.000). Avtaler fra 2017 som utgår er: Sparebanken Øst, Holmestrand Servicesenter, advokat Berge og Enix Web og Data.

Vedtak: Saken tas til orientering og styret takker nestleder for innsatsen med sponsor-akkreditering

34/17    Årsmøtesaker i HPK 2018 ble gjennomgått

Vedtak:

 • Årsmøte avholdes mandag 5. mars kl. 19:00 i hallen

 • Frist for innsending av forslag fra medlemmene til årsmøtevedtak: 12. februar

 • Frist for utvalgsberetninger: 12. februar

 • Frist for utsending av årsmøtepapirer til medlemmer: 19. februar

 • Regnskap til revisjon avtaler Peter med revisorene.

 • Budsjettforslag inkludert forslag til medlemskontingent utarbeides av Peter og Lars Gunnar til neste møte (19.2)

 • Klubbens medlemstall ved årsskifte er 94.

 • Utkast til årsberetning ble gjennomgått. Endelig utgave godkjennes på neste møte (19.2)

 • Jan Åge Paulsen forspørres om å stå for møteledelse på årsmøte

35/17    Tiltak for å få orden på premier og premieutdelinger i klubben. Styret utvekslet synspunkter på nåværende premieringssystem. Det er dyrt og tungvint å administrere, og premiene er estetisk sett ikke verdsatt. Enighet om at vi foreslår for årsmøtet 2018 å fornye hele premieringsregimet.

Vedtak: Hilde utarbeider forslag til neste møte (19.2). Andre i styret gir innspill til henne.

36/17    Eventuelt

Vedtak: Neste møte for å behandle innkomne forslag til årsmøtet samt budsjettforslag avholdes mandag 19. februar kl. 18:00 i hallen

____________________________________

 Styrevedtak via mail 28. september 2017:

 

Sak 30/17           

1.       HPKs julebord 2017 legges til Holmestrand Hotell fredag 1. desember 2017 til avtalt pris for mat (325 kr) og drikke (168 kr).

2.       Æresmedlemmer får dekket deltakelsen. Øvrige medlemmer betaler 150 kr i egenandel. Partnere som ikke er medlemmer i HPK, kan påmeldes mot å dekke alle utgiftene selv.

3.       Budsjetterte utgifter på 12 000 kroner vil holde til 35 påmeldte. Styret er innforstått med at høyere deltakertall vil gi noe budsjettoverskridelse

___________________________________

 Styremøte 4. september 2017

Sak 21 b Uttak klubblag til Eurocupen 2018 for lag

Styret måtte på grunn av ferieavvikling arrangere avstemning via mail og telefon. Vedtaket fikk tilslutning fra de 6 vi fikk tak i.

Styret har lagt til grunn følgende utvalgskriterier:

1. Positivt svar på forespørsel til de 20 beste sammenlagt i Hvitsteinscupen; pluss de to som har mer enn 20 rankingpoeng nasjonalt; samt de fem beste kvinnelige spillere i Hvitsteinscupen som har lisens i HPK. 

2. Rankingpoeng nasjonalt (rankingstevner inkludert NM) 

3. Påplusset 3 poeng for hver topp 5-plassering i HPKs klubbmesterskap til nå 

4. Påplusset plassering sammenlagt etter 13 runder i Hvitsteinscupen (5 poeng for topp tre, 4 for 4-6, 3 for 7-9, 2 for 10-12, 1 for 13-20) 

Det var 10 menn og 2 kvinner som innfridde punkt 1 innen fristen 1. august. 

Beregningene ga følgende resultat;

1 Johnny Skjørberg                66 (49+12+5)

 2 Bjørn Arne Nordhagen       48 (36+9+3)

 3 Birger O. Hansen                27 (11+12+4)

 3 Odd-Reidar Gullbrandsen   27 (27+0+0)

 5 Helge Skjørberg                  25 (18+6+1)

 5 Hans-Erik Røneid-Hansen  25 (18+3+4)

 7 Roger Johansen                   24 (21+3+0)

 8 Kjell Rune Karlsen             18 (17+0+1)

 8 Arild Eliassen                      18 (8+9+1)

 10 Oddvar Pettersen                 4 (0+0+4)

 To kvinner med lisenes meldte sin aktuelle deltakelse:

 1 Heidi Skjørberg Nilsen

 2 Ingunn Thorvik

Vedtak: Vi melder på 8 (de 6 første mennene og begge kvinnene). De øvrige blir reserver ved eventuelle forfall. Helge Skjørberg oppfordres til å være lagets koordinator med fullmakt til å avgjøre hvem som spiller i ulike kamper. Laget kan eventuelt selv velge annen koordinator.

 

Referat fra styre møte 4. september 2017

 Styremøte ble avholdt på Holmestrand Hotell mandag 4. september kl. 18:00 – 20:30.

Til stede fra styret: Lars Gunnar Lingås, Peter Häring, Daniel Hushovd, Hilde Thorsen, Ingunn Torvik og Glen Gurrich (Glen fra sak 25/17)

Forfall: Thor Stang og Sidsel Skjørberg Nilsen

For øvrig var NM-komiteen og utvalgslederne invitert til møtet, og derfor møtte også: Ståle Baksetersveen, Helge Skjørberg og Johnny Skjørberg

  

Sak 22/17  Referat fra styremøte 9. mai samt vedtak pr post i juli om laguttak til

Eurocupkvalifiseringen 2018 (sak 21b/17) - se ovenfor - ble enstemmig godkjent

Sak 23/17   Styret og inviterte for øvrig drøftet og evaluerte klubbens innstas som teknisk arrangør av NM 2017. Det var gjennomgående godord for innsatsen fra ansvarlige og frivillige både når det gjaldt forberedelser og dugnad, gjennomføring, samarbeidet med HIF og samarbeidet med kommunen.

Kommunikasjonen med seksjonen kunne ha vært bedre i forkant. Det økonomisk resultat av NM ble i overkant av 20.000 kroner.

Vedtak: Saken tas til orientering

Sak 24/17    Styret drøftet prosessen rundt uttak av klubblag. For å finne bedre og mer varige løsninger på slike uttak, må årsmøtet ta stilling til kriterier og prosedyre.

Vedtak: Johnny Skjørberg, Ingunn Torvik og Peter Häring utreder saken og fremmer forslag til årsmøtet 2018. Styret tar i høst ut lag til Vinterserien blant de som melder seg

Sak 25/17   Forberedelser til «Hvitsteingrisen» 16. september

Vedtak: Det settes opp en vaktliste på 2 personer i fire vakter a 2 timer fra 10-18. Deltakere rekrutteres 5. og 12. 9. Ved mangel på folk må medlemmer pålegges vakter

 Sak 26/17  Tid og sted for julebord 2017.

Vedtak: Det innhentes tilbud fra Holmestrand Hotell og Odd Fellow på å kjøpe tjenesten i år, med tilstrekkelig egenandel i forhold til budsjettert utgift. Nestleder tar ansvar for saken.

 Sak 27/17   Diverse søknader om reisestøtte.

Vedtak: Veteranlandslaget (Helge, Hans-Erik, Odd Reidar, Johnny) innvilges støtte på 2x2000 kroner hver, til sammen 16.000 kroner.

Ståle Baksetersveen, Ingunn Torvik og Sverre Meisingset innvilges hver 2000 kroner til å delta på landsstevne i Bergen 16. og 17. september.

Kjøreutgifter til Oslo i forbindelse med kvalifiseringen til Eurocup for lag dekkes i sin helhet av klubben

 Sak 28/17   Juniorers lisens

Vedtak: HPK dekker juniormedlemmers lisensutgifter på 50 kroner

Sak 29/17  Eventuelt

29 a Vedtak: Utesesongen forlenges til og med 26. september på grunn av avlysningen 22. august

29 b Vedtak: Røykeforbudet på Hvitstein innskjerpes

29 c Vedtak: Hallen leies fast ut til Botne Aktivitetssenter hver mandag i hele vintersesongen for til sammen 10.000 kr

29 d Vedtak: Innesesongen starter 10. oktober

29 e  Klubbens økonomiske situasjon er god tross store reisetilskudd.  Overskudd fra NM, Grasrotandel, fast utleie av hallen til BAS, MOMS-refusjon og sponsorinntekter gir til sammen en god økonomi.

29 f  Neste styremøte blir 20. november. Eventuelle hastesaker før det (vedtak om julebord mm) tas på mail

29 g  Valgkomiteen gis signaler om ev. gjenvalg fra de tre som er på valg i styret.

                              

 

_____________________________________

 Referat fra styremøte 09.05.2017

Møtet ble avholdt kl. 17:00 på Hvitstein stadion:

Til stede: Thor Stang, Arnstein Barstad, Peter Häring, Glen Gurrich, Daniel Hushovd og Lars Gunnar Lingås

Referent: Lars Gunnar

17/17    Referat fra møte 13.3 ble godkjent

18/17    Orienteringssaker

 • Dugnadslister for NM ser ut til å kunne fylles opp med frivillig påmelding. Kioskdrift på Hvitstein kommer i gang fra neste tirsdag (16.5)  
 • Vi har pr i dag 32 lisenser i HPK i 2017 (så langt 7 færre enn i fjor). 11 medlemmer har ennå ikke betalt kontingent.

19/17    Vedtak: Søknad om reisestøtte til landsturnering på Stord ultimo mai. Mona Sunde og Ståle Baksetersveen innvilges etter søknad kr 1.500 hver (som i fjor) for deltakelse på Stord.

 

20/17    Vedtak: Til fire medlemmer som deltar i landslagskvalifiseringen innvilges til sammen kr 600 i startavgift.

21/17    Eventuelt.

Utfordringene med baneforholdene på Hvitstein ble drøftet.

Vedtak: Styret vedtar enstemmig at vi spiller på det gruslaget som er - uten andre tiltak enn valsing

Vedr avlysningen av Vika PKs vårturnering.

Vedtak: Styret anbefaler ikke at HPK overtar stevnet.

Referat fra utvidet styremøte mandag 13. mars 2017

Møtet ble holdt mandag 13. mars 2017 kl. 18:00 – 19:40 på Holmestrand Fjordhotell med etterfølgende middag

Til stede: Thor Stang, Arnstein Barstad, Sissel Skjørberg Nilsen, Hilde Thorsen og Lars Gunnar Lingås (fra styret); Johnny Skjørberg (fra turneringsutvalget), Ståle Baksetersveen (hallstyret og delegat til tinget), Mona Sundet (delegat).

Meldte avbud: Daniel Hushovd, Glen Gurrich (kom på slutten), Peter Häring og Ingunn Thorvik (styret); Sverre Meisingset (delegat)

Referent: Lars Gunnar Lingås

08/17    Dagsorden og referat fra møte 18.1.2017 ble godkjent

09/17    Orienteringssaker

 • Leder orienterte om arbeidet i NM-komiteen (se vedlagte oppdaterte gjøremålsliste og banekart)
 • Status vinterserien og helgeturneringene ble gjennomgått.
 • Sponsoravtaler og oppfølging (status, annonsering, motytelser, synliggjøring under NM)

Vedtak: Sakene ble tatt til orientering.

Enighet om å droppe innkjøp av kaffekrus til NM. Enighet om at leder går videre med kinotilbudet «Jätten» under NM, men at det søkes støtte/fri lokalleie

Nestleder lager plan for markering av sponsorer.

 

10/17    Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom styret og komiteene

samt klargjøring av oppgaver til medlemsinnsatser(dugnad).

 

Vedtak: Styreleder og de tre lederne (for turneringsutvalg, hallstyre og kioskkomite) lager en punktvis -  konkret og tidfestet - oversikt over oppgaver som skal ivaretas gjennom dugnad fra medlemmene. Slike oversikter skal være klar til 24. april.

 

11/17    Budsjettrevisjon, NM-budsjett

Vedtak: Utkast til revidert budsjett og prosjektbudsjett for NM ble med noen små endringer godkjent for behandling på medlemsmøte (se vedlagte justerte forslag)

12/17    Beramming av medlemsmøte for behandling av revidert budsjett, jf. årsmøteprotokoll sak 9

                Vedtak: Medlemsmøtet avholdes 24. april kl. 18:00 i HIFs klubbhus på Hvitstein stadion.

13/17    Turneringskalender sommersesongen 2017, herunder forslag om klubbmesterskap i trippel åpen klasse (vedlegg)

Vedtak: Turneringskalender for sommersesongen 20117 ble godkjent. Det arrangeres klubbmesterskap i trippel, åpen klasse i tillegg til tidligere øvelser.

14/17    Klargjøring av begrepet «aktivt medlem» jf. retningslinjer for reisestøtte, pkt. 5 og vedtak på årsmøtet 2017 sak 5 (forslag 2)

Vedtak: Leder gis fullmakt til å endre formuleringene, slik at vedtaket på årsmøtet innarbeides i retningslinjene for tilskudd. Satsene for reisetilskudd justeres pr mars 2017

15/17    Gjennomgang av saker til årsmøte i Seksjon Petanque og Tinget i NFIF

Vedtak: Styret tar til etterretning at regnskap for 2017 er forsinket av tekniske årsaker. HPK støtter seksjonsstyrets forslag til vedtak og handlingsplan.

Når ingen klubber har sendt inn forslag til årsmøtet, er det ikke rom for å foreslå nye tiltak på årsmøtet.

16/17    Eventuelt

                Det er igangsatt arbeid for å få skilting av petanquebanen på Dulpen i samarbeid med Holmestrand kommune og Holmestrand Fjordhotell. Tilbudet fra Brødrene Dahl (Borneskilt) på et stort skilt er for dyrt for HPK.

 

styrevedtak 7.- 8. februar 2017

Møte 7.2. kl. 16.30 med leder, nestleder og kasserer til stede. Etterfølgende avstemning via mail.

Referent: Lars Gunnar Lingås

 

08/17    Sponsoravtale med Sparebank Øst

Vedtak:

Styret vedtar å opprette en brukskonto i Sparebanken Øst og gir kasserer Peter Häring fullmakt til å opprette og sammen med styreleder disponere denne kontoen.

 

09/17    Innstillinger til årsmøte

Vedtak:

Sak 5: Styret innstiller overfor årsmøtet at de innkomne forslag fra Johnny Skjørberg vedtas.

Sak 8: Styret innstiller overfor årsmøtet at klubbens satser for medlemskontingent ikke endres.

Sak 9: Styret slutter seg til forslag til budsjett 2017 (fremmet av styreleder) som er sendt ut med sakspapirene til medlemmene

Sak 11 g: Styret foreslår for årsmøte å velge følgende valgkomite:

Sverre Meisingset (leder), Reidun Thorsen, Bjørn Arne Nordhagen og Elisabeth Dahlen

Referat fra styremøte 18.1.2017

Styremøte ble avholdt onsdag 18. januar kl. 16:30 i Peter Pan-hallen (før spillinga)

Til stede: Thor Stang, Peter Häring, Hilde Thorsen, Daniel Hushovd, Sidsel Skjørberg Nilsen og Lars Gunnar Lingås

Avbud: Glen Gurrich og Arnstein Barstad

Referent: Lars Gunnar Lingås

01/17    Dagsorden ble godkjent og referat fra møte 15.11. 2016 ble godkjent

02/17    Følgende saker ble tatt til orientering

 • Orientering om møte med HIF 12.1.2017 ang NM 2017 og NM-komiteens arbeid
 • Årsmøte og styrevalg i Seksjon Petanque i FIF 2017

03/17    Sponsoravtaler og oppfølging

      Vi har fått følgende sponsorer:

      1.  Tannlege Misje                                              kr 3 000            

      2.  Limaco                                                          kr 3 000   (ikke betalt ennå)          

      3.  Holmestrand Servicesenter                         kr 3 000            

      4.  Apollo/Thor Stang                                         kr 3 000             

      5.  www.etikk.net/Lars Gunnar Lingås             kr 5 000 

      6.  Sparebanken Øst                                           kr 5 000 

De 5 første får avtalt annonseplass på klubbens hjemmeside. Sistnevnte er betinget av at HPK oppretter brukskonto i banken. Dette vurderes på nytt når vi ser priser og betingelser i forhold til nåværende kundeforhold til DnB.

 

Vedtak: Styret takker Thor for innsatsen så langt og tar saken til orientering. Ny behandling av ev. bankskifte tas opp på nytt når vi ser priser og betingelser. 

Styret bestemmer senere om noen av sponsormidlene skal disponeres i NM-budsjettet.    

 

05/17    Årsmøte i HPK 2017

Følgende ble vedtatt:

 •  Årsmøte: holdes mandag 13.februar kl. 19:00 i Peter Pan-hallen
 •  Frist for utsending av årsmøtepapirer til medlemmer: 30. januar
 •  Utarbeidelse av økonomisakene til årsmøtet gjøres klart til utsending 1 uke før  (6.2): regnskap til revisjon, budsjettforslag inkludert forslag til  medlemskontingent
 •  Styrets årsberetning ble godkjent med noen endringer (ny versjon vedlagt)
 •  Beretninger fra komiteene ferdigstilles innen 30.1 og styrebehandles før årsmøtet
 •  Møteledelse årsmøte. Jan Åge Paulsen forespørres
 •  Forslag til æresmedlemskap. Forslag enstemmig vedtatt (refereres ikke ennå)
 •  Valg (orienteringssak): Nestleder, kasserer og to styremedlemmer er på valg for 2 år  samt utvalgene. Thor, Peter og Hilde tar gjenvalg. Glen har ikke svart ennå

06/17    Premiering på medlemsturneringene

Vedtak: Saken tas opp på medlemsmøte

07/17    Eventuelt

Vedtak: Det holdes styremøte 7. februar kl. 16:30 i PP-hallen for å lage                 innstillinger til årsmøtet

Vedtak: Det holdes medlemsmøte i forlengelse av årsmøte 13.2. for å diskutere synspunkter på banen i hallen og premiering på onsdager.